Stichting Wijkfonds de Fontein

De Stichting Wijkfonds de Fontein is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De ANBI-status is toegekend vanaf 1 januari 2016 en geldt voor onbepaalde tijd.
Voor Periodieke Giften geldt geen drempel; een aanvraagformulier vindt u onder deze link.

In het kader van de ANBI dient de Stichting Wijkfonds de Fontein transparant te zijn over bestuur, beloning, doel, beleidsplan en over jaarrekening en jaarverslag. Deze gegevens zijn hieronder vermeld.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting Wijkfonds de Fontein

Telefoonnummer: 050-5731736 (penningmeester)

RSIN/Fiscaal nummer: 8183.45.780

Website adres: www.defontein.info

E-mail: jaapstellingwerff@gmail.com

Adres: Eikenlaan 255

Postcode: 9741 EZ

Plaats: Groningen

B. De wijkgemeente de Fontein

De wijkgemeente de Fontein is één van de zes wijkgemeentes behorend tot de Protestantse Gemeente Groningen (PGG); dit is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Groningen.

C. Doel van de Stichting Wijkfonds de Fontein

De stichting heeft als doel (art. 2 van de statuten van de stichting): geldelijke ondersteuning van de Protestantse Wijkgemeente De Fontein ten behoeve van het kerkelijk leven in de noordelijke stadswijken van Groningen of andere doelen vast te stellen door de wijkkerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente De Fontein of diens opvolger. De stichting beoogt geen winst te maken.

Gezien het doel van het wijkfonds heeft de stichting geen eigen beleidsplan, maar beperkt de stichting zich tot het werven van gelden en het doen van uitgaven die het kerkelijk werk binnen de wijkgemeente mogelijk maken. De stichting bekostigt geen zaken die voor rekening komen van het College van kerkrentmeesters van de PGG, zoals gebouwen en salarissen van predikanten, kerkelijk werkers en organisten. De stichting conformeert zich aan de doelstellingen van de protestantse gemeente Groningen, zoals die zijn terug te vinden op de website www.protestantsegemeentegroningen.nl en die hieronder onder E. beknopt zullen worden toegelicht.

D. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting wijkfonds bestaat uit de voorzitter (D. van Dommelen-van Ekris), de scriba (secretaris) (J.F. Medema) en een ouderling-kerkrentmeester (C.J. Vissers) die worden benoemd door en tevens lid zijn van de kerkenraad van de wijkgemeente de Fontein. De voorzitter van de kerkenraad is tevens voorzitter van het wijkfonds. Het bestuur van de stichting legt jaarlijks verantwoording af aan de wijkkerkenraad en de wijkkerkenraad keurt rekening en begroting goed.

E. Doelstelling/visie/beleidsplan

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Op de website www.protestantsegemeentegroningen.nl vindt u (onder het kopje Algemene Kerkenraad) het beleidsplan 2016-2019 van de Protestantse Gemeente Groningen, dat in september 2015 werd vastgesteld.

F. Beloningsbeleid.

De Stichting Wijkfonds de Fontein heeft geen betaalde medewerkers. Ook de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

G. Verslag van de activiteiten

Zoals hierboven reeds beschreven bekostigt het wijkfonds de activiteiten van de wijkgemeente De Fontein, voor zover deze niet behoren tot het taakveld van het college van kerkrentmeesters. Dat betekent onder meer bekostiging van de wekelijkse eredienst, bloemen voor ouderen en zieken, functioneren van de cantorij, materialen voor de kindernevendienst, kosten van leerhuizen, jongerenwerk en pastoraat. Naar de aard van het kerkelijk leven kennen deze activiteiten een grote mate van continuïteit.

Daarnaast hebben er in 2015 een aantal bijzondere activiteiten plaatsgevonden, die mede zijn bekostigd door het wijkfonds. Het betreft hier het afscheid van ds. de Groot, het vieren van het 25-jarig ambtsjubileum van ds. Baas en het laten verzorgen van een uitzending op OOG-tv over de Fontein.

H. Toelichting jaarrekening 2015.

Op de jaarrekening is de balanssituatie van het wijkfonds aangegeven (begin en eind 2015) en zijn posten van de lasten en baten van 2015 geplaatst (en ter vergelijking die van 2014).

Het afgelopen jaar is afgesloten met een voordelig saldo van € 1532,82. Daarmee zijn de lopende ontvangsten en uitgaven goed op elkaar afgestemd.

De opbrengst van de septemberactie 2015 was €10730. Dit bedrag wordt volgens de bestaande systematiek doorgeschoven naar de baten van 2016.

De huidige rentestand is laag. In 2015 werd de rente ontvangen uit 2014. Daardoor toch nog meer dan €1000 als renteontvangsten.

Er zijn in 2015 twee collecten voor het wijkwerk gehouden in de kerkdiensten.

Voor de zesde keer is er een post baten vrijwilligers opgenomen met dit jaar een bedrag van ruim € 6200. Dit geld wordt bijeengebracht door alle vrijwilligers die betrokken zijn bij het koffieschenken en bij de reproductiewerkzaamheden.

Baten vanwege provisie bij zaalverhuur (ongeveer € 800) werden direct aan het Reservefonds: De Fontein toegevoegd.

Op de balans van 31-12-2015 staat voor de najaarsmarkt ongeveer € 640. De overboekingen naar de goede doelen hebben eind 2015 al plaatsgevonden. .

Grote uitgaven in 2015 die genoemd moeten worden zijn:

  • -septemberkrant (via publiciteit) ongeveer € 1065
  • -adventskalenders (via pastoraat) ongeveer € 700 (ten laste wijkfonds)
  • -Bezieling en Bezinning (via publiciteit) ongeveer € 600
  • -kerkinformatie (via toerusting) ongeveer € 525
  • -ouderlingenblad (via toerusting) ongeveer € 425
  • -flyers (rond kerst) (via publiciteit) ongeveer € 320

Een gedetailleerde toelichting is te vinden op de pagina van de werkgroep Financiën.

J. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit. In de onderstaande begroting is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Begroting wijkwerk De Fontein 2016
Inkomsten Uitgaven
Actie bijdrage wijkwerk

€ 10.730,00

Kindernevendiensten

€ 800,00

Giften wijkwerk

€ 1.200,00

Jongerenwerk

€ 150,00

Rente

€ 1.000,00

Pastoraat

€ 2.400,00

Werk voor derden (netto)

€ 4.800,00

Publiciteit

€ 3.100,00

negatief saldo

€ 345,00

Eredienst

€ 3.500,00

Toerusting

€ 1.200,00

Cantorij

€ 3.175,00

Administratie

€ 2.000,00

Diversen

€ 1.750,00

Totalen

€ 18.075,00

Totalen

€ 18.075,00