Pastoraat en ontmoeting

Pastoraat

Een kenmerk van een kerkelijke gemeenschap is dat de mensen zich op en bij elkaar betrokken
voelen: samen gemeente zijn.
Je ontmoet andere gemeenteleden op zondag in de kerk of in de week bij verschillende activiteiten
zoals bv. de cantorij, een gespreksgroep, een werkgroep, door samen te klussen of koffie te
schenken.
Toch is het niet voor iedereen even gemakkelijk met anderen in contact te komen.
Wat te denken van ouderen, zieken of als je net verhuisd bent en nog niemand kent…..
Vanuit de kerk wil de werkgroep Pastoraat vormgeven aan en stimuleren van “omzien naar
elkaar” binnen de gemeente.

In de werkgroep Pastoraat zitten de ouderlingen en coördinatoren, die verbonden zijn aan een deel
van de wijkgemeente (kluft of tehuis), en de predikanten.
Er zijn dertien kluften, met elk een eigen team vrijwilligers.
Als ouderling/coördinator draag je, in samenwerking met de contactpersonen, zorg voor een sociaal
netwerk in jouw deel van de wijk. Hierbij proberen we ook te stimuleren, dat de mensen elkaar niet
uit het oog verliezen.
Contacten zijn op allerlei manieren mogelijk: een bezoekje, een telefoontje of zomaar op straat….

Wanneer brengen we een bezoek?

  • als welkom aan nieuwe gemeenteleden
  • bij bijzondere gebeurtenissen als een huwelijk, geboorte, verjaardag (vanaf 80 jaar) of huwelijksjubileum
  • bij ziekte of overlijden
  • als iemand zelf aangeeft graag bezoek te willen
  • bij het brengen van een kerstattentie aan ouderen, zieken en mensen, die het afgelopen jaar iemand hebben verloren

Verdere activiteiten

  • In het kader van de vakantiegroeten worden in mei/juni de namen van ouderen, zieken en mensen die alleen zijn komen te staan, uitgedeeld aan de kerkgangers om hen een kaartje te sturen in de vakantieperiode.
  • Bij de wijkactie en Kerkbalansactie wordt de post rondgebracht en weer opgehaald. Hierbij zijn ook mensen behulpzaam die geen bezoekwerk doen.
  • Ouderlingen/coördinatoren brengen ook de uitnodigingen voor de Laatste Zondag van het kerkelijk jaar aan de nabestaanden van gemeenteleden, die het afgelopen jaar zijn overleden. Mensen, die buiten de wijk wonen, ontvangen deze uitnodiging per post.

Aanvullende informatie
De werkgroep Pastoraat komt ongeveer zeven keer per jaar bij elkaar.
Jaarlijks organiseert de werkgroep een avond voor alle vrijwilligers, die betrokken zijn bij het
bezoekwerk aan gemeenteleden. Hiervoor worden naast alle ouderlingen pastoraat, predikanten en
de contactpersonen ook de diakenen, die betrokken zijn bij een kluft, uitgenodigd.
Verder is er in elke kluft regelmatig overleg over de gang van zaken in de kluft. De frequentie
hiervan is per kluft verschillend. Sommige kluftteams hebben ook gezamenlijk overleg.

Omzien naar elkaar is een belangrijk onderdeel van het pastoraat in onze gemeente. Dat wordt verwacht van alle leden van de kerk, maar in het bijzonder is het de taak van het pastoraat.

Het pastoraat vormt de “oren en ogen” binnen de wijk. Bijzondere levenssituaties, zoals een geboorte, huwelijksjubileum, ziekte, probleemsituaties of rouw kunnen ook rechtstreeks aan de predikant worden doorgegeven.

In de Amtsgroep Pastoraat vindt het overleg plaats tussen alle ouderlingen pastoraat en predikanten.