Gemeenteberaad 11 feb 2018

Gemeenteberaad wijkgemeente De Fontein op 11 februari 2018

(ca 80 kerkleden aanwezig)

De voorzitter van de wijkkerkenraad, Dikkie van Dommelen heet iedereen van harte welkom. De kerkenraad wil de gemeenteleden over een aantal actuele zaken inlichten. Hoofdmoot is het deeljaarplan over de te ondernemen stappen m.b.t. de ontwikkeling van wijkgemeente naar buurtkerk.
Hierbij zullen we gebruik maken van een powerpoint – presentatie.

Het programma zal er als volgt uitzien:

Opening
De Fontein als gebouw
De samenwerking tussen de 3 kerken in Groningen-Noord
Van wijkgemeente naar buurtkerk
Tijd voor vragen/antwoorden
Sluiting

De Fontein als gebouw

Hans Vissers , ouderling kerkrentmeester van De Fontein geeft hierover een uitleg.
In de commissie die overlegt over het eventueel gebruik van een deel van De Fontein door een apotheker en een huisarts zitten vanuit de PGG Hans Vissers , Dick Dijkstra, Marga Baas, George Hooijer en Marijke Bootsma. Bij een vorig gemeenteberaad zijn een aantal tekeningen getoond waar de verbouwing op was aangegeven. Om de kosten te drukken zijn de plannen aangepast: het achterste deel van de kerk zou worden gesloopt en er zou voor de apotheker en de huisarts nieuwbouw komen. De huisarts en de apotheker konden het financieel niet voor elkaar krijgen om het door de PGG gevraagde bedrag op te brengen. Zij zijn nu aan zet om met een nieuw voorstel van onze kant akkoord te gaan.

De samenwerking tussen de 3 kerken van Groningen-Noord

Samenwerking

In een bijeenkomst van de 3 kerkenraden van De Bron , De Fontein en de Nieuwe Kerk in november 2017 is de samenwerking ter sprake gekomen. Besloten is dat van een fusie wordt afgezien; de bestaande samenwerking tussen de 3 wijkgemeenten wordt voortgezet en geïntensiveerd.
De samenwerking tussen de diaconieën is reeds goed, in het pastoraat wordt halfjaarlijks de toerusting gezamenlijk gedaan , de samenwerking tussen de jeugdgroepen en de Kindernevendienst loopt ook goed. Er zijn twee gezamenlijke gespreksgroepen: Rondom 30 en de Gespreksgroep van ouders met jonge kinderen; de meeste overige kringen/groepen zijn oecumenisch en stadsbreed.

Uitvaarten

Er is een telefonisch meldpunt ingericht. Meldingen van overlijden kunnen via dit nummer worden doorgegeven. Er zijn nieuwe folders en flyers gemaakt en het meldpunt komt ook op de website. Beheerders van dit meldpunt vanuit De Fontein zijn: Klara Kelder, Lamke Dijkstra en Annie Borgerink.
Naast hen is ook Sjoerd Zuidema aanspreekpunt.

Diensten op de 3e zondag van de maand

Deze diensten gaan door; wel wordt op grond van de evaluaties in de 3 wijkkerkenraden gekeken naar meer inbreng vanuit De Bron en De Fontein. Een werkgroepje met leden van de 3 kerken gaat hiermee voor de zomer aan de slag.

(Deel) jaarplan2018-2020 van wijkkerk naar buurtkerk

Waarom dit plan
Achtergronden
Visies

Waarom dit Plan:

Het plan is nodig als een verantwoording van De Fontein naar de Algemene Kerkenraad over de stappen die we nemen richting vernieuwend beleid. Het is daarmee tegelijk een onderbouwing voor het verzoek om behoud van het huidige aantal fte’s. Het contract met Joke van Beveren loopt
1 september af. Daarom is het nodig ons te bezinnen op de vraag : hoe verder? Als we zowel de pastorale zorg willen waarborgen als vernieuwend beleid willen inzetten is het van belang dat het huidige aantal fte’s gehandhaafd blijft – ook als we nog niet weten of Joke van Beveren zal blijven en hoe de taakverdeling tussen predikant en kerkelijk werker precies zal zijn.
Dikkie van Dommelen heeft in de AK een presentatie gegeven over onze bestaande activiteiten en over de plannen voor de toekomst. De AK was hier positief over. Het hier gaat om een deeljaarplan, waarin de vraag centraal staat hoe we als wijkgemeente meer gericht kunnen zijn op onze directe omgeving en welke rol het kerkgebouw De Fontein daarin kan vervullen. De vraag hoe de pastorale zorg en onderlinge betrokkenheid in de diverse kluften gestalte krijgt, is al lange tijd punt van aandacht in m.n. de werkgroep pastoraat. Het deeljaarplan wordt op 26 februari in de WK besproken en gaat vervolgens naar de AK, waar het op 19 maart aan de orde komt.

Achtergronden:
De volgende zaken hebben tot het beleidsplan geleid:
- het beleidsplan Protestantse Gemeente Groningen van 2016
- de onderzoeken van Anita v.d. Heide en Evert Jan Veldman naar de positie van De Fontein in de buurt
- een bezinning in de wijkkerkenraad en de ingestelde stuurgroep
- De Fontein als plaats van ontmoeting en knooppunt levensvragen

Visie:

- gaandeweg ontwikkelen
- hoe dragen we bij aan de onderlinge betrokkenheid
- focus: welzijn en waardigheid van mensen met onze specifieke motivatie van ons als gemeente
van Christus: ieder mensen is kostbaar in Gods ogen.

De Fontein als plaats van ontmoeting en bezieling

overwegingen
verkenning van mogelijk heden
bestaande activiteiten en nieuwe plannen

overwegingen
- Het moet gedragen worden door de hele gemeente.
- daarnaast moeten er voldoende vrijwilligers zijn, mogelijk ook uit de buurt
- het huidige aantal fte,s moet gehandhaafd blijven
- er is een goede PR nodig om het geheel te promoten
- inbreng van de stuurgroep is nodig

verkenningen
- er zijn reeds contacten met WII in Selwerd/Paddepoel, die worden verstevigd
- contact wordt gezocht met scholen, groepen in de buurt
- loket levensvragen, inbreng van predikant

bestaande activiteiten en plannen
- koffieochtend woensdag
- buurtsoep op de 1e woensdag van de maand
- weggeefkast
- inzamelen voor de voedselbank, ook voor de buurt
- fotoworkshop
-Allerzielen, kerk open voor de buurt
- najaarsmarkt
- kerstmarkt
- gespreksgroep voor lotgenoten

Vragen en antwoorden


Vraag m.b.t. de gezamenlijke diensten op de derde zondag van de maand:

Er wordt opgemerkt of de evaluatie van de gezamenlijke diensten uitgebreid kan worden naar gemeenteleden en hun ervaringen.
Antwoord: In de eerste vergadering van het gezamenlijk moderamen kan dit verzoek geagendeerd worden.

Vraag:
In de plannen wordt gesproken over De Fontein en Selwerd en Paddepoel. Maar hoe zit het met Vinkhuizen?
Antwoord: Het is bewust een deeljaarplan genoemd, dat is gericht op De Fontein en de vraag hoe het kerkgebouw een rol kan spelen in de directe omgeving. Vinkhuizen wordt niet vergeten; in de werkgroep pastoraat en daarbuiten wordt nagedacht hoe we in Vinkhuizen (en Selwerd en Paddepoel) de betrokkenheid van gemeenteleden onderling en met de buurt gestalte kunnen geven.
We zijn blij met de inspanningen die vanuit De Fontein zijn verricht om de kerkdiensten in de Platinaflat te kunnen continueren op de eerste en derde zondag van de maand; dat biedt m.n. mensen uit Vinkhuizen die niet in staat zijn de Nieuwe Kerk te bezoeken de gelegenheid op de derde zondag van de maand aan een viering deel te nemen. Ook worden er ontmoetingen georganiseerd door de ouderling pastoraat in de Diamantflat.
De suggestie om de ruimte in de Platinaflat intensiever te benutten voor ontmoeting (koffie en buurtsoep?) wordt ter harte genomen.

Vraag:
Ik mis iets, wat wordt gedaan voor de kerkmensen in Vinkhuizen?

Antwoord:

Zie het antwoord bij de vorige vraag. Dikkie voegt eraan toe dat er in Vinkhuizen ook contacten zijn met Humanitas, die verder uitgebreid kunnen worden.

Vraag:
hoe zit het met de predikantsvacature in de Nieuwe Kerk?

Antwoord:

Marga Baas: De Nieuwe Kerk is, samen met het GSP, bezig met een nieuwe sollicitatie ronde. De 1e ronde is afgeknapt, men kon het niet eens worden over de kandidaat. De Nieuwe Kerk en het GSP gaan wel door met het zoeken naar een gezamenlijke voorganger. De Bron en De Fontein hebben in de beroepingscommissie samen een vertegenwoordiger.

Vraag:
Ik heb gelezen dat de Nieuwe Kerk een subsidie krijgt voor het gebouw?
Antwoord Hans Vissers: Dit is een in gewikkeld verhaal, samenhangend met allerlei subsidie-stromen; het College van Kerkrentmeesters is hierbij betrokken.

Vraag:
Hoe zit het met de formatieplaatsen van Marga Baas en Joke van Beveren?

Antwoord:

Marga heeft 0,8 fte; Joke 0,6 fte. Het is van groot belang dat tijdig duidelijk wordt, of de verlenging van het contract met Joke al dan niet kan doorgaan. Dikkie meldt nog dat er in december een jaargesprek met Marga is geweest; het gesprek met Joke zal plaatsvinden, zodra zij weer beter is. Dat gaat dan o.a. over de onderlinge afstemming van taken.

Vraag/opmerking:
de plannen staan of vallen met voldoende vrijwilligers; zijn die er wel?
Antwoord:
Dat is inderdaad het geval en wordt daarom ook genoemd in de overwegingen; nieuw is dat vrijwilligers niet uitsluitend gemeenteleden hoeven te zijn; ook buurtbewoners kunnen de verantwoordelijkheid voor een aantal taken op zich nemen.

Vraag:
Het begrip van wijkgemeente naar buurtkerk is mij niet duidelijk . Wat moet ik mij daarvan voorstellen? Gaat de predikant de buurt in en blijft pastoraat achter? En Vinkhuizen blijft voor mijn gevoel “ zwemmen”

Antwoord:
Marga: We hebben ervoor gekozen gaandeweg een visie te ontwikkelen en niet van te voren een uitgebreid stuk te formuleren hoe een buurtkerk er precies uit zou moeten zien.
Waar het om gaat is de onderlinge betrokkenheid van gemeenteleden en buurtbewoners te vergroten en zowel bestaande als nieuwe activiteiten waar mogelijk samen te organiseren.
Voorbeeld: de gespreksgroep voor mensen die leven met verlies werd opengesteld voor gemeenteleden en andere belangstellenden uit de wijk.
Dikkie: Volgens mij hebben we allemaal het zelfde doel. We willen De Fontein als kerk voor onze wijk behouden. Daarom is dit deeljaarplan mede met het oog op dat doel geschreven. En het is niet zo dat de predikant steeds de “buurt” ingaat, maar zij gaat de nieuwe activiteiten initiëren en begeleiden.

Om 12.00 uur bedankt de voorzitter van de kerkenraad Dikkie van Dommelen de aanwezigen voor hun aanwezigheid en hun inbreng. Ze geeft nog aan dat als er vragen zijn die per mail kunnen worden doorgegeven aan de scriba jaapmedema43@gmail.com) maar het mag ook per telefoon aan Jaap Medema (tel 050-5713278) of aan Dikkie van Dommelen ( 050-5418436)

Beste gemeenteleden van De Fontein,

Ter inleiding

Op zondag 11 februari jl. hebben we na afloop van de viering een gemeenteberaad gehouden om u als gemeenteleden te betrekken bij de laatste ontwikkelingen m.b.t. 1. het kerkgebouw 2. de ontwikkelingen in Groningen Noord 3. het deeljaarplan 2018-2020 “Van wijkgemeente naar buurtkerk”. Bijgaand treft u het verslag van dit beraad aan. Omdat een aantal zaken in het gemeenteberaad niet aan de orde kwam, ontvangt u ter aanvulling deze begeleidende brief.

Wel samenwerking, geen eenwording

Op het gemeenteberaad stond als punt 2 de toenemende samenwerking tussen de drie wijkgemeenten geagendeerd. Die samenwerking krijgt op allerlei gebied gestalte en loopt goed.
Op de bezinningsdag van de gezamenlijke moderamina in oktober 2017 is echter besloten om niet tot eenwording over te gaan; dit besluit werd in november 2017 bekrachtigd in een gezamenlijke kerkenraadsvergadering.
Wat is hiervan de reden? Alle drie wijkgemeenten hebben zich tijdens dit proces van samenwerking ook over de vraag naar eigen identiteit en bestaansrecht gebogen: wat is het eigene van onze vierplek, wat is de kracht van onze wijkgemeente en waarin willen we ons profileren?
Gaandeweg werd duidelijk dat we als wijkgemeenten de onderlinge samenwerking waardevol vinden en dat we ook in de toekomst graag gebruik willen maken van elkaars sterke punten, maar dat eenwording op korte termijn vooral verlies van meelevende gemeenteleden zou betekenen.

Samen vieren

De gezamenlijke diensten op de derde zondag van de maand in de Nieuwe Kerk worden voortgezet. Daarbij spelen verschillende overwegingen een rol.
a) Als mensen meer en meer met elkaar samenwerken als ambtsdragers, in werkgroepen en als gemeenteleden, is het goed ook samen met elkaar te vieren – en omgekeerd. De gezamenlijke vieringen zijn een belangrijk moment van ontmoeting en inspiratie. Veel van de gemeenteleden die eraan deelnemen, ervaren dat ook als zodanig.
b) Door bij toerbeurt voor te gaan kunnen de wijkpredikanten de beschikbare tijd die vrijkomt inzetten voor andere vormen van gemeentewerk.
c) Een derde overweging heeft te maken met de toekomst op langere termijn. De wijkkerkenraad wil graag het kerkgebouw van De Fontein zo lang mogelijk behouden – als vierplek op zondag en als plaats van ontmoeting en bezieling door de week, voor gemeenteleden en andere bewoners uit de diverse wijken in dit deel van de stad. Tegelijk moeten we de vraag onder ogen zien hoelang we een zelfstandige wijkgemeente kunnen blijven, als 500 leden ouder zijn dan 70 jaar. We worden meer en meer met deze leeftijdsopbouw geconfronteerd, bijv. als we in De Fontein op zoek zijn naar ambtsdragers, werkgroepleden en anderen die voor korte of lange tijd de verantwoordelijkheid voor een bepaalde taak op zich willen nemen. Het zal duidelijk zijn, dat de vergrijzing en krimp ook financiële gevolgen heeft – voor de wijkgemeente en de PGG als geheel. Al zijn de plannen om op korte termijn één wijkgemeente te worden van de baan, op langere termijn lijkt het onontkoombaar dat we voor het vieren van de liturgie op de binnenstad (Nieuwe Kerk en/of Martinikerk) gericht zullen zijn. In de gemeentebrief van december 2016 is dit perspectief reeds getekend, mede op grond van ontwikkelingen elders in Nederland en Europa. Juist de monumentale kerkgebouwen in het centrum van grote en middelgrote steden winnen aan betekenis en trekken mensen aan.
Met de gezamenlijke vieringen in de Nieuwe Kerk spelen we op de toekomst in.

Deeljaarplan 2018-2020 “Van wijkgemeente naar buurtkerk”

In het gemeenteberaad is gesproken over enkele activiteiten en plannen die in het deeljaarplan worden genoemd, zoals de inloopmorgen, de buurtsoep, Allerzielen, gespreksgroepen voor lotgenoten, de fotoworkshop etc. De nadruk ligt op onderlinge ontmoeting van gemeenteleden en andere bewoners uit dit deel van de stad. We hebben dat willen vangen in het woord ‘buurtkerk’. De openheid naar de stad/de buurt en de samenleving waarvan wij deel uitmaken is wezenlijk voor de kerk en voor een wijkgemeente die zich met Christus wil verbinden. De hier genoemde activiteiten maken De Fontein tot een plek van ontmoeting en bezieling, ook buiten de zondag om.
Je kunt de vraag stellen: wat levert deze ontwikkeling richting buurtkerk op?
In financieel opzicht niets. Daarom is het van belang om alert te zijn op verdere mogelijkheden tot exploitatie en verhuur.
Voor het leven van de wijkgemeente is het volgens mij een krachtige en vrolijk stemmende impuls. We worden bepaald bij de vraag wat we als gemeente voor elkaar en anderen willen betekenen en hoe we daaraan vorm kunnen geven.

Tenslotte

We doen als leden van de wijkkerkenraad ons best lijnen uit te zetten naar de toekomst. Uw suggesties, vragen en kritische opmerkingen helpen ons daarbij. We zijn blij met de betrokkenheid van zo veel gemeenteleden.

Namens de wijkkerkenraad,
Ds. Marga Baas