Wijknieuws 23 dec 2017 – 6 jan 2018

Bij de vieringen

Zondag 24 december, de vierde zondag van advent, staat in het teken van uiterst gespannen verwachting. “Rorate coeli” is de traditionele naam : regent hemelen (nl. de Gerechte). Het bijzondere is dat dit jaar op dezelfde avond de geboorte van het Kind al wordt gevierd! We lezen Jesaja 62 en 63, 1-4. De profeet spreekt van verlossing en wraak. De evangelielezing is uit Johannes 1, 19-28. Daar komt ons het getuigenis van de Doper tegemoet. “Ik ben het niet” zegt hij. De Doper wijst van zich af. Hij kondigt iemand aan uit ons midden die wij niet kennen.Voorganger is ds. Marga Baas. Organist is Dick Dijkstra.
Op dezelfde zondag vindt om 22.00 uur de Kerstnachtdienst plaats. Voorganger is ds. Feike Volbeda. Medewerking wordt verleend door de Cantorij van De Fontein o.l.v. José van Dijken, Dick Dijkstra (orgel), Marian Kamstra (blokfluit). Na afloop is er glühwein en kerstbrood.
Op eerste Kerstdag 25 december is er een dienst voor jong en oud om 9.30 uur met voorganger ds. Marga Baas en met medewerking van het Goede Herder Kerkkoor o.l.v. José van Dijken. Het orgel wordt bespeeld door Carel van Aurich.
Zondag 31 december is het Oudjaar – een dag waarop we terugblikken en vooruitkijken. Uit de schriften klinken opnieuw woorden van Jesaja en Lucas. We horen van Simeon en Hanna, die beiden als wachters van Israël op de drempel staan van een nieuwe tijd, open voor de toekomst van Godswege. Voorganger is ds. Marga Baas. Organist is Carel van Aurich.
Op Nieuwjaarsmorgen is er vanaf 10.30 uur gelegenheid elkaar in de hal van de kerk heil en zegen toe te wensen. Om 11.00 uur begint het morgengebed met als voorganger ds. Marga Baas. Organist is Dick Dijkstra.

Gemeenteberaad

U wordt nu al vast geattendeerd op het gemeenteberaad dat zal plaatsvinden op zondag 11 februari 2018 in aansluiting aan de kerkdienst. Het moderamen wil u graag informeren over de voortgang van de samenwerking in Groningen Noord, de stand van zaken rond het kerkgebouw en het tweejarenplan dat in de wijkkerkenraad van januari is besproken over de ontwikkeling van De Fontein in de richting van een meer diaconale buurtkerk.

Kerstnummers Open Deur en Elisabethbode

De kerstnummers van de Open Deur en de Elizabethbode liggen na de kerkdienst op kerstmorgen op een paar tafels in de hal van De Fontein.
Ze zijn bestemd voor gemeenteleden voor wie kerkbezoek niet meer mogelijk is, voor een buurman, kennis, vriend of iemand van de familie die weinig binding met de kerk heeft.
Doet U mee om via deze bladen iets van de betekenis en de vreugde van Kerst door te geven.
Jaap Medema

Bedanken

Voor uw warme blijken van meeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn vrouw Irene Rutgers- Koelewijn willen wij u heel hartelijk bedanken. Zij zijn ons tot grote steun en troost!
Voor 2018 wensen wij u allen Gods vrede en een goede gezondheid.
Hartelijke groeten,
Wessel Rutgers

Hartelijk dank!

Mw. Van der Meulen (Avondsterlaan 21) was blij verrast om een prachtig bos bloemen op haar verjaardag van de gemeente De Fontein te mogen ontvangen. Hartelijk dank.

Hartelijk dank voor het prachtige boeket bloemen die ik zondag 10 december j.l. vanuit de Fontein mocht ontvangen.
Ik ben er erg blij mee.
Met vriendelijke groet, Bep Tammeling

Verhuisd

Het betreft mevr T. de Jonge-Jongsma Nu nog wonend op de Robijnstraat 6,
9743 KR Groningen
Ze gaat per december over naar Diamantlaan 45-10, 9743 BA Groningen.
Mark de Jonge

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan onze ouderling Pastoraat, Hessel Boersma. Hij zorgt er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. Telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com. U kunt natuurlijk contact opnemen met de wijkpredikant, ds. Marga Baas, of met kerkelijk werker mw. Joke van Beveren.
Mw. Gé de Vlieger-Boer, die in De Dilgt verbleef om te herstellen van een heupoperatie, zal met ingang van 12 december a.s. een appartement betrekken in De Brink. Haar nieuwe adres is: Helper Brink 56 – 309, 9722 EK Groningen.
De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Ziekte en vervanging

Mw. Joke van Beveren heeft een dubbele longontsteking opgelopen en moet voorlopig haar werk in De Fontein neerleggen. Gemeenteleden in Selwerd die pastorale bijzonderheden willen doorgeven of graag een bezoek namens de kerk willen ontvangen, kunnen dit doorgeven aan Hessel Boersma (zie boven). Heeft u dringend een predikant nodig, dan kunt u natuurlijk rechtstreeks contact opnemen met ds. Marga Baas; zij valt tijdelijk voor Joke van Beveren in.

Wij gedenken

Op 22 november is Stijntje Beens-Hofstede overleden in de leeftijd van 92 jaar. Zij verbleef de laatste periode van haar leven in De Brink. Op 28 november vond de uitvaart plaats vanuit de Stefanuskerk in Noorddijk.

Weggeef – en ruilkast in De Fontein

Aanbieden voedsel voor de Stadse Voedselbank
Hebt u soms dingen in huis die niet meer gebruikt worden maar waarvan het jammer is om die weg te gooien? We bedoelen hiermee boeken, cd’s, sierraden, klein speelgoed, curiosa, serviesgoed, linnengoed enz.
Misschien kunt u hiermee iemand anders helpen of plezier doen.
In De Fontein staat een z.g.n. weggeef- en ruilkast waarin deze spullen kunnen worden uitgestald en waar anderen die gratis op kunnen halen. Ook bestaat de mogelijkheid om dingen te ruilen Voor het brengen van spullen en het ophalen hiervan kunt u in De Fontein terecht op woensdag van 10 – 12 uur, donderdag van 10- 11 uur en op zondag tussen 11 tot 12 uur.
Op genoemde uren kunt u in De Fontein ook terecht om levensmiddelen voor de Stadse voedselbank in te leveren, eis is dat de houdbaarheidsdatum niet mag zijn overschreden. Wij zorgen dan dat het bij de voedselbank terecht komt. Voor meer informatie kunt u bellen met :
Jaap Medema tel. 050-5713278
Klara Kelder tel. 050-5778919

Twintig Psalmen vrij – in de Martinikerk

Het nieuwe jaar begint goed! Huub Oosterhuis komt naar Groningen, samen met musicus Antoine Oomen en het koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek. Koor en aanwezigen zingen afwisselend en samen twintig psalmen die door Oosterhuis en Oomen zijn bewerkt. De dichter zelf zal enkele van zijn teksten toelichten. Noteert u datum en tijd alvast in uw agenda: zondag 28 januari 2018 om 16.00 uur.
Deze liedmiddag is de afsluiting van de serievieringen Het Nieuwe Lied. De commissie Schoonheid met een ziel nodigt u van harte uit. De toegang is vrij. Er is aan het einde een collecte ter bestrijding van de onkosten.
Met ingang van februari zullen op de vierde zondag van de maand experimentele jazz-vespers gehouden worden. De voorganger, ds. Tiemo Meijlink bereidt deze vespers voor in nauwe samenwerking met een wisselende groep internationale studenten van het Prins Claus Conservatorium.

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 1 vóór 7 januari 2018 inleveren. E-mailadres: zie colofon.

Agenda

8 januari Moderamen in De Fontein, aanvang: 19.30 uur.

Foto 1: De kerstmarkt was weer een succes. Hier de act met hutspot-gebeuren.
Foto 2: Natuurlijk ontbreekt de (kerst)muziek niet op de markt.