Wijknieuws 17 dec 2016 – 7 jan 2017

Bij de vieringen

Zondag 18 december is de derde zondag van de maand. Samen met de gemeenteleden van De Bron en de Nieuwe kerk komen we samen in de Nieuwe Kerk voor een gezamenlijke adventsviering, waarin ds. Marga Baas zal voorgaan. Aanvangstijd: 9.30 uur. We lezen Jesaja 7, 10-17 en Matteus 1, 18-25. De vierde zondag van Advent draagt vanouds de naam “Rorate coeli” , naar Jesaja 45,8. De tekst werd als refrein bij de psalm voor deze zondag gezongen, psalm 19. De Jesajatekst is ook de inspiratiebron voor de dichter van lied 437 geweest.

Woensdag 21 december is de laatste Adventsvesper, van 19.00 – 19.30 uur in De Fontein.

Op zaterdag 24 december begint om 22.00 uur de Kerstnachtviering, waaraan wordt meegewerkt door het Spectrumkoor o.l.v. Ton Tromp. Voorganger is ds. Marga Baas. Na afloop is er Glühwein en kerstbrood.

Zondag 25 december vieren we Kerst in een feestelijke dienst, waaraan wordt meegewerkt door de Cantorij van De Fontein o.l.v. José van Dijken. Het kinderproject wordt afgesloten. Voorganger is ds. Marga Baas. Aanvang 9.30 uur.

Op zaterdag 31 december, Oudejaarsavond, komen we om 19.30 uur samen voor een Avondgebed, waarin ds. Marga Baas voorgaat.

Zondag 1 januari, de eerste dag van het nieuwe jaar, vieren we in een eenvoudige dienst de naamgeving van Christus. Vanaf 10.00 uur bent u welkom in de hal, waar we elkaar heil en zegen kunnen wensen. Aansluitend begint de dienst om 10.30 uur. Voorganger is ds. Marga Baas.

Pastorale bijstand

Van 2 t/m 6 januari is ds. Marga Baas afwezig. Joke van Beveren zal haar deze dagen vervangen.

N.a.v. het gemeenteberaad op 27 november jl.

Op 27 november jl. vond na afloop van de dienst een kort gemeenteberaad plaats. Nadat Ina Stellingwerff in het kort de huidige ontwikkelingen had geschetst in het samenwerkingsproces van De Bron, De Fontein en de Nieuwe Kerk was er gelegenheid tot vragen stellen. Veel vragen hadden betrekking op de gezamenlijke kerkdiensten die met ingang van september 2016 op de derde zondag van de maand in de Nieuwe Kerk worden gehouden. Een aantal mensen gaf te kennen moeite te hebben met de locatie. In een gemeentebrief die op zondag 4 december is uitgereikt, is op deze vragen nader ingegaan. U kunt die brief in zijn geheel ook vinden op de website van De Fontein.
De keuze voor de Nieuwe Kerk wordt daarin als volgt toegelicht:
“Belangrijk motief in de overwegingen om juist voor de Nieuwe Kerk als locatie te kiezen zijn de kerkelijke ontwikkelingen die zich aftekenen, in Groningen, maar ook elders in het land . In grote en middelgrote steden zijn het de oude, monumentale kerkgebouwen in het centrum die door mensen worden beleefd als inspirerende plaatsen waar liturgie kan worden gevierd en waar kerkmuziek, stilte, inspirerende ontmoetingen op het raakvlak van kerk, cultuur en samenleving de ruimte kunnen krijgen. Ook in Groningen zien we deze beweging in de richting van het centrum, naar de Nieuwe Kerk en de Martinikerk. Op den duur zullen we voor zondagse diensten waarin voluit de liturgie wordt gevierd naar een van de binnenstadkerken gaan.
Gelukkig hebben we in Groningen nog de tijd, de mensen en de middelen om op die toekomst in te spelen. We hoeven niet abrupt beslissingen te nemen, maar kunnen naar een bepaalde situatie toewerken en toegroeien , waarin de belangrijkste vierplek in het centrum van de stad ligt en in de wijken locaties blijven waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Als we er de komende periode in slagen De Fontein om te vormen tot kenniscentrum voor ouderen en plaats van verbinding en bezieling in de buurt (voor mensen binnen en buiten de kerk) en als het ons lukt dat op een financieel verantwoorde wijze te doen, dan zullen hier gedurende de eerstvolgende jaren ook vieringen kunnen blijven: iedere zondag – behalve de derde zondag van de maand.”
De keuze voor een locatie heeft als voordeel dat mensen zich niet hoeven af te vragen waar de gezamenlijke dienst wordt gehouden. Er is een vaste plek, een vaste zondag en een aanvangstijd, die gelijk is aan de aanvangstijd van de diensten in De Fontein.

Bereikbaarheid van de Nieuwe Kerk

Op het gemeenteberaad werden ook vragen gesteld over de bereikbaarheid van de Nieuwe Kerk.
Wie redelijk ter been is en per auto komt, kan parkeren in de omgeving van de kerk – al is het aanvankelijk misschien even zoeken. Voor wie slecht ter been is, bestaat de mogelijkheid om met de auto het pad naar de hoofdingang op te rijden en de auto direct bij de kerk te parkeren. Een complicerende factor is dan wel het moment van vertrek: je moet wachten op de bestuurder(s) van de auto (‘s) voor je. Een andere optie is om juist op deze zondag een beroep te doen op medegemeenteleden of gebruik te maken van de autodienst, samen met anderen. Met de vrijwilligers van de autodienst wordt hierover gesproken. U kunt met vragen en opmerkingen over vervoer en parkeermogelijkheden altijd bij de scriba en de voorzitter terecht.

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan onze ouderling Pastoraat, Hessel Boersma. Hij zorgt er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. Telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com

Kerstmarkt de Fontein groot succes

Op 10 december jl. was er in de Fontein een kleine, gezellige en ook nog eens de leukste kerstmarkt. Voor 10 uur stonden de eerste belangstellenden al voor de deur te wachten. Een geweldige trekpleister is elk jaar weer de door een paar leden van de Fontein gemaakte kerststukjes. In totaal zo’n honderd.
De fotograaf werd ook dit jaar weer goed bezocht. Ook voor de gezellige kraampjes met o.a. sieraden, sjaals, etenswaren en kerstartikelen was er volop belangstelling.
In de kerkzaal werd gemusiceerd. We merken dat dit onderdeel van de kerstmarkt steeds meer belangstelling krijgt en dat de vrijwillige bijdrage van de luisteraars verviervoudigd is.
Rond het middaguur kreeg de keuken het druk met de verkoop van erwtensoep, bruine bonensoep en broodjes worst. De oliebollen bij de ingang van de kerk waren om 13.30 uur al uitverkocht.
Na afloop van de kerstmarkt konden we de medewerkers mededelen dat we in vier uur tijd een bedrag van € 2531,54 hadden bijeengebracht voor ons diaconale project the future in our hands.
Het geld wordt gebruikt als schoolgeld voor 175 kinderen in de stad Kololi in Gambia en voor het hospitaaltje bij de school.
Alle medewerkers, sponsoren en bezoekers worden hartelijk bedankt voor dit succes.
Bram van Huis namens de werkgroep diaconaat van de Fontein

Talenten

Bij de septemberactie hebben we een brief verspreid met de vraag “Wat zijn uw talenten”? We hebben 11 reacties ontvangen, dit is te weinig om alle werkzaamheden in de wijkgemeente te blijven doen. We hebben elkaar nodig om “kerk” te kunnen zijn, in betrokkenheid naar elkaar en de buurt waarin we wonen. Wij willen u nogmaals
attenderen op onze vragen: Wat zijn uw talenten? Wat vindt u leuk om te doen? Wat zou u kunnen en willen
bijdragen aan het gemeenteleven?

Enkele voorbeelden van talenten:

 • Misschien bent u goed in organiseren en besturen.
 • Of in bloemschikken.
 • Wie weet beschikt u over goede communicatieve vaardigheden en vindt u het fijn mensen te bezoeken of bij u thuis te ontvangen, mee te wandelen of voor te lezen.
 • Of kunt u lekker koken.
 • Misschien weet u alles van computers, websites en de sociale media.

We willen deze talenten inventariseren en – in overleg met u – kijken hoe ze inzetbaar zijn in het verband van de wijkgemeente.
Mocht u de talentenbrief niet meer in uw bezit hebben dan kunt u deze terug vinden op de site van De Fontein http://www.defontein.info/cms/wat-zijn-uw-talenten/
U kunt ook bellen met Hessel Boersma (050 5718753) voor toezending van het formulier of mailen naar hessel.boersma1@gmail.com

Verslag van de vergadering van de wijkkerkenraad op maandag 28 november 2016

Deze vergadering kent een vreemd begin. Omdat de deur van het kerkgebouw niet open te krijgen is wordt uitgeweken naar de huiskamer van de familie Stellingwerff. Om 20.15 uur opent de voorzitter Ina Stellingwerff de vergadering
Begroting wijkfonds De Fontein
De penningmeester van het wijkfonds Jaap Stellingwerff licht de begroting toe en wijst op de manier waarop een ontvangen legaat opgenomen is: een ontvangst die over enkele jaren wordt verdeeld. Besloten wordt echter om dit legaat als bijzondere bate te verantwoorden in de jaarrekening over 2016 en het toe te voegen aan de reserve.
Jaap S. wijst erop dat dit geen taakstellende begroting is, maar een inschatting van de inkomsten en uitgaven. Een overschrijding is dus niet direct als fout aan te merken, maar betekent dat er meer activiteiten zijn dan voorzien.
Met in acht neming van de genoemde wijziging gaat de WK akkoord met deze begroting.
Mededelingen
Marga Baas deelt mee dat ds. Alberte van Ess ziek gemeld is vanwege hartproblemen. Zij stelt voor om haar namens de WK een kaartje te sturen. We wensen haar van harte beterschap.
Ina Stellingwerff doet kort verslag van de bijeenkomst waarin de scriba van de PKN, ds. De Reuver, een bezoek heeft gebracht aan Groningen. De essentie van zijn betoog was terug te gaan naar de kern van onze taak. Dat wat niet(meer) gedaan kan worden, ook niet meer doen. Dus keuzes maken. De WK stelt dat dit overeenkomt met hetgeen waar wij nu mee bezig zijn. Ze merkt nog op dat het vanzelfsprekend lijkt dat dit soort bijeenkomsten in de Immanuelkerk plaatsvindt en pleit voor meerdere locaties .
Evaluatie brainstormdag wijkkerkenraad en enkele werkgroepen op zaterdag 19 november 2016
Hoofddoel van de dag was om nu eens niet de blik naar binnen te richten maar te kijken wat De Fontein betekent voor de wijken en wat de functie van het gebouw De Fontein hierbij kan zijn. Jaap Medema heeft een tweetal stukken gemaakt over deze dag: Een verslag en op basis daarvan een schema met voorgenomen activiteiten. Per onderdeel is een verantwoordelijke en uitvoerenden aangegeven. Het algemene gevoel is dat het een goede en inspirerende dag was. De vergadering is het eens met de opmerking van Feike Volbeda om zo’n bezinningsdag vaker te houden.
Gemeenteberaad op zondag 27 november 2016
De voorzitter heeft deze bijeenkomst op een goede wijze geleid: duidelijk over het beleid en luisterend naar de zorgen van de gemeente. De gemeente is toegezegd om over de onderbouwing van de besluiten beter te communiceren. Dit zal worden gedaan in de vorm van een gemeentebrief die zondag 4 december zal worden uitgereikt. Deze brief zal ook op de web-site van De Fontein geplaatst worden en in KiS zal een kort bericht komen te staan, waarin verwezen wordt naar de web-site.
Het autovervoer naar de Nieuwe Kerk zou wellicht meer onder de aandacht kunnen worden gebracht.
Samenwerking De Bron, de Fontein en de Nieuwe Kerk

 • De diaconieën van de Nieuwe Kerk en De Bron zullen m.i.v. 1 januari 2017gaan aansluiten bij het diaconale project van De Fontein (The future in our hands). Tevens zullen de diaconieën van de Nieuwe Kerk en De Fontein en mogelijk De Bron ter versterking van de onderlinge band en ter ondersteuning van een goed doel samen gaan eten bij Happietaria.
 • Jan Venhuis lid van de Nieuwe Kerk zal binnenkort gaan exposeren in De Fontein.
 • De lectorentraining in de Nieuwe Kerk is goed verlopen en was zeer zinvol.

  Diversen:

 • Bij de buurtsoep op de 1e woensdag van de maand valt het op dat de vrijwilligers voornamelijk van De Fontein afkomstig zijn. Thom van Dijk zal informeren wat hiervoor de redenen zijn.
 • Het flyeren voor de kerstmarkt verloopt voorspoedig .Bij het flyeren voor de kerkdiensten met Kerst is het nog niet duidelijk hoe dit in Vinkhuizen gaat plaatsvinden: er zijn te weinig “lopers”
 • Thom van Dijk meldt dat in de Algemene Kerkenraad gesproken is over de financiering en de situatie van de Open Hof.

Marga Baas sluit de vergadering met het lezen van een Bijbelgedeelte en gebed.
Jaap Medema

Klara Kelder

Vijftig jaar is Klara Kelder al in onze wijkgemeente actief. Als ouderling en contactpersoon in het pastorale bezoekwerk, in de cantorij, als koster en (hulp)kerkmeester – allerlei taken en functies heeft zij vervuld. Ze doet het met grote inzet en bescheidenheid, alsof het vanzelfsprekend is voortdurend intensief voor de gemeente beschikbaar te zijn. Maar dat is het niet. Als blijk van waardering en dank heeft Ina Stellingwerff als voorzitter van de wijkkerkenraad Klara daarom een boeket bloemen gebracht. Klara, we zijn ontzettend blij met je!

Kerstnummers Open Deur en Elisabethbode

De kerstnummers van de Open Deur en de Elizabethbode liggen na de kerkdienst op kerstmorgen op een paar tafels in de hal van De Fontein.
Ze zijn bestemd voor gemeenteleden voor wie kerkbezoek niet meer mogelijk is, voor een buurman, kennis, vriend of iemand van de familie die weinig binding met de kerk heeft.
Doet U mee om via deze bladen iets van de betekenis en de vreugde van Kerst door te geven.
Jaap Medema

Geloven op maandag

De gespreksgroep komt op maandag 19 december weer bij elkaar, ten huize van Marga Baas.
We beginnen om 20.00 uur.

Kerstgroet

De Kerstgroeten druppelen in de vorm van kaarten en mailtjes al weer binnen. Ik wil op deze plek ieder een gezegend Kerstfeest wensen, ook namens Joke van Beveren. Dat in het donker van ons bestaan het licht binnenvalt van Gods ontfermende aanwezigheid.
Ds. Marga Baas

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 1 vóór 31 december inleveren. E-mailadres zie colofon.

Agenda

21 december Vrouwengespreksgroep Christofoor. Onderwerp: “Kerstliturgie,” uit ‘In Gesprek.’ Locatie: Diamantflat, aanvang: 19.30 uur.
4 januari Vrouwengespreksgroep Christofoor. Onderwerp: “Kerstgedachten in het oude testament, “ uit ‘In Gesprek’nr. 2 door Bouwina Knol. Locatie: Diamantflat, aanvang: 19.30 uur.

Foto 1, 2 en 3: Kerstmarkt in De Fontein in beeld met hebbedingetjes enz., entertainment o.a. instrumentaal en zang.