Wijknieuws 22: 9 – 23 december 2017

Bij de vieringen

Zondag 10 december is de tweede zondag van Advent. In een viering van Schrift en Tafel houden we de verwachting gaande van het koninkrijk dat komen zal. Jesaja laat ons delen in zijn droom over mensen die wapens omsmeden tot ploegscharen (Jes. 2, 2-5); zo spoort hij ons aan om hier en nu de eerste stappen te zetten op de weg van de vrede. In de gelijkenis van de vijgenboom en de andere bomen (Lucas 21, 25-33) leert Jezus zijn leerlingen op een nieuwe manier naar de wereld kijken, in het perspectief van de hoop. De kinderen werken vandaag verder aan hun project. Het orgel wordt bespeeld door Carel van Aurich. Voorganger is ds. Marga Baas.
Zondag 17 december is de derde zondag van Advent. Er is een gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk. Voorganger is ds. Alberte van Ess.

Oecumenische vespers in de Advent

Verlangend zien wij naar U uit! is het thema dat als rode draad door de korte viering loopt. Zingend, luisteren en biddend bezinnen we ons op de betekenis van Advent: in hoop en verwachting open staan voor een ongekende toekomst. U bent van harte welkom op woensdag 13 en 20 december tussen 19.00 en 19.30 uur in De Fontein!

Op weg naar Kerst

Op maandag 11 december om 14.30 uur wordt in de Veldspaat een viering gehouden in het teken van Advent en Kerst. We zingen bekende liederen en luisteren naar de woorden van Jesaja en Lucas. De piano wordt bespeeld door Jan Veenstra. Voorganger is ds. Marga Baas.

Hartelijk dank

Zondag 19 november kreeg ik bloemen van de wijkgemeente De Fontein.
Daarvoor mijn hartelijke dank, en ook dank aan alle gemeenteleden voor
jullie medeleven, de kaarten, telefoontjes en de liefde en gebeden dat is
een grote steun voor ons samen.
Lieve groeten van Johanna Houwing-Hartman

Dhr en mw Secuur-Ridder, (Esdoornlaan) willen de gemeente De Fontein hartelijk bedanken voor de bloemen die zij voor hun verjaardagen in ontvangst mochten nemen!

Bedankt!

Wat waren wij blij verrast met de mooie bloemen en de kaarten van de Fonteingemeente voor ons 60 jarig huwelijksjubileum.
Het heeft ons een fijn gevoel gegeven. Fonteingemeente, bedankt!
Klaas Jan en Iet Bolt

Zondag 22 november jl. werd namens de gemeente De Fontein een prachtige bos bloemen bij ons thuis gebracht. Hiervoor willen we graag bedanken.
Piet en Corry Dijkhuis

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan onze ouderling Pastoraat, Hessel Boersma. Hij zorgt er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. Telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com. U kunt natuurlijk contact opnemen met de wijkpredikant, ds. Marga Baas, of met kerkelijk werker mw. Joke van Beveren.

Wij gedenken

Op 18 november is Ties Sikkema overleden. Hij werd 88 jaar. Sinds 2011 was hij de weduwnaar van Jantje Sikkema-Steenhuis. Het laatste jaar van zijn leven verbleef hij in een appartement in De Brink. Op zaterdag 25 november hebben we hem vanuit De Fontein uitgeleide gedaan in een dienst van danken en gedenken o.l.v. dhr. Klaas Sybrandy en ds. Marga Baas. Aansluitend is hij begraven in Warffum.
Op 19 november is Geesje Westerbeek op 78-jarige leeftijd overleden. Zij woonde tot enkele maanden terug in onze wijk (Polluxstraat 172), maar verhuisde na een heupbreuk naar Hoogeveen, in de buurt van haar familie. De uitvaart heeft op zaterdag 25 november jl. plaatsgevonden.
Op 22 november is Stijntje Beens-Hofstede overleden in de leeftijd van 92 jaar. Zij verbleef haar laatste levensperiode in De Brink. Op 28 november vond de uitvaart plaats vanuit de Stefanuskerk in Noorddijk.

‘Hardop kijken’ in De Fontein

Na een korte inleiding over haar werkwijze gaat Hiltje Koopmans met een grote groep belangstellenden naar de hal waar haar kleurige foto’s hangen. ‘Hardop kijken’ wil zeggen dat iedereen uitleg kan geven. Wat zien we? Hoe komt dat denk je? Waarom zou dat zo kunnen zijn? Opmerkingen en vragen vormen een boeiend en verrassend verhaal bij ‘Bladeren in tijd’. Dat is het motto voor deze tentoonstelling van Hiltje in De Fontein.
Het stemt zowel vrolijk als triest, ontroert en troost.
Er zijn technische en verwonderde vragen naar tijd, oorsprong en geduld.
De fotolijstjes met gave, vergane en skeletten van bladeren blijven verbazen en er worden steeds nieuwe ontdekkingen gedaan. Wat valt je op? Ook staan we stil bij een grote tafel vol doosjes en bakjes gevuld met blaadjes in alle mogelijke kleuren en vormen. Tenslotte bekijken we foto’s in de beide zalen. Hiltje: “Mijn fototoestel is mijn schetsboek.”
Hiltje sluit af met het gedicht Herfst van Rainer Maria Rilke

De blaren vallen, vallen als van ver,
als welkten in de hemel verre tuinen;
ze vallen met ontkennende gebaren.

En in de nachten valt de zware aarde
uit alle sterren in de eenzaamheid.
Wij allen vallen. Deze hand zal vallen.
En kijk je naar de andere: het is in allen.

Maar Eén is er. Hij vangt dit vallen
oneindig teder in zijn handen op.

De tentoonstelling is nog te zien tot en met 11 december.

Kerstbroodmaaltijd 2017

Donderdag 14 december is er weer de traditionele kerstbroodmaaltijd in de Fontein.
Evenals vorige jaren ontvangen de gemeenteleden die 80 jaar of ouder zijn binnenkort een uitnodiging voor opgave. Mensen die zich eenzaam of alleen voelen kunnen zich ook aanmelden bij onderstaande personen, of via de formulieren die in de hal van de kerk liggen.
Traditioneel is er die avond jeugd aanwezig om te helpen in de bediening en mee te doen aan deze maaltijd. Samen eten is heel gezellig en wordt jaarlijks van beide kanten zeer gewaardeerd.
De maaltijd duurt van 17.00 tot 19.30 uur.
Mensen die een dieet hebben of graag van de autodienst gebruik willen maken, kunnen dat ook aangeven.

Dus wij zijn op zoek naar:
gemeenteleden van 80 en ouder
mensen die zich eenzaam of alleen voelen en zich ook op willen geven
jeugd ( voortgezet onderwijs) en jongeren die mee willen helpen
mensen die op die avond een autodienst willen draaien
Buiten de mensen die een uitnodiging ontvangen, kunnen de anderen zich opgeven bij onderstaande personen of op de papieren die hangen in de hal van de Fontein.
Klara Kelder 5778919 (kerk: 5731188)
Linda Pijper, 5732550 lindapijper64@gmail.com

Terugblik 50-jarig bestaan Cantorij De Fontein

Het was vrijdag 24 november feest in de Fontein. De eigen cantorij vierde haar 50 jarig jubileum. Een gebeurtenis die de cantorij natuurlijk niet zomaar voorbij kon laten gaan. 50 jaar samen zingen in de eigen kerk. Nou dat hebben we dan ook gedaan zowel alleen als met de paar honderd aanwezigen. Jose van Dijken, onze cantrix, had een programma opgesteld in twee delen. Voor de pauze met liederen die de cantorij de afgelopen 50 jaar al eens had gezongen tijdens de vieringen. Met psalmbewerkingen van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen, en muziek uit de schat van liederen uit Taize getoonzet door André Gouzes. en met liederen van Henk Jongerius met muziek van Chris van Bruggen.
Voor het zingen van de psalmbewerkingen werden er kwatrijnen gedeclameerd. (gedichtjes van 4 regels die de essentie van de betreffende psalm weergeven).
Na de pauze waren er wat meer profane liedjes zoals liefdesliedjes uit Letland, Israël, Frankrijk etc.
Gelet op de reacties uit het vele aanwezigen een goede keuze want er werd volop meegezongen.
Voor de pauze begeleide Dick Dijkstra op het orgel en Henry Kelder op de piano de cantorij.
Op verzoek van veel leden speelde Gjalt van der Meulen het stuk “k ben reizend naar die stad” van Johannes de Heer. en in het twee deel van het programma Präludium in C dur. Ook Carel van Aurich liet horen wat een virtuoos hij op het Mense Ruiterorgel in de Fontein is met een vertolking van Festival Toccata. Aan het eind van het programma liet Henry Kelder, tijdens een muzikaal intermezzo horen, welke onverwachte muzikale mogelijkheden onze piano heeft.
Na afloop van de avond werden alle aanwezigen nog verrast met een drankje en heerlijke hapjes, passend bij het feestelijk karakter van deze avond.
Dank zij de inzet van heel veel vrijwilligers uit onze gemeente werd ons vijftig jarig jubileum een echt feest.
Koos Steketee, secretaris van de cantorij

Kort verslag van de wijkkerkenraadsvergadering van 27 november 2017

Johan Pruis opent de vergadering met het lezen van het verhaal ‘Wachten op de Messias’ van Peter Rollins (De Orthodoxe ketter).
Vanuit De Fontein zijn twee gemeenteleden mee gereisd met de jongeren van PGN naar de Lutherstad Wittenberg e.a.. De verantwoordelijkheid die Hannah Wapenaar en Jaap Stellingwerff op zich genomen hebben, waarderen wij erg en we zullen dit aan hen laten weten. Daarnaast gaat er een bedankbrief naar de organisatie van deze week.
De coördinatie voor de kerktelefoon/bezorging zondagsbrief en liturgie is lange tijd gedragen door Dirk Boonstra. Nu hij per1 jan. ’18 wil stoppen is Koos Steketee bereid dit werk van hem over te nemen. Vervolgens bespreken we met elkaar of het bezorgen van de liturgie/zondagsbrief voor luisteraars met ict-vaardigheden ook digitaal zou kunnen? We vragen de werkgroep Diaconie of de coördinatie ondergebracht kan worden bij deze werkgroep; op die manier wordt het werk ingebed in de organisatie.
De voorzitter heeft met diverse werkgroepen een (kennismakings)gesprek; dit keer met de beheerders van onze website. Er is een verslag gemaakt met afspraken. De webbeheerders, Jaap Veninga en Thomas van Esch vragen om 1 of 2 keer per jaar feedback van een vertegenwoordiger van de wijkkerkenraad; Hessel Boersma wil dit op zich nemen. In de loop der jaren is de verantwoordelijkheid van enkele werkgroepen voor het aanleveren van kopij verwaterd; er komt een nieuw verzoek om de naam van een contactpersoon: hij/zij overlegt met de webbeheerder wat op de website geplaatst en wat verwijderd kan worden.
De gezamenlijke wijkkerkenraadsvergadering d.d. 23-11-’17 kan iedereen waarderen(positief, goede sfeer en benieuwd naar elkaars werkwijzen). We willen gebruik maken van elkaar en zien als kracht met name van de Nieuwe Kerk pr/communicatie, van de Bron de verbinding met de wijk en men ziet als kracht van De Fontein de interne verbinding/werkwijze. De opbrengst van het gesprek in drie groepen wordt door deelnemers van de avond aangeleverd en zal gebundeld worden.
Na de toelichting van Jaap Stellinwerff en het beantwoorden van vragen, wordt de begroting van het wijkfonds 2018 goedgekeurd.
Een passende datum voor een gemeenteberaad wordt gevonden: zondag 11 februari. Marga Baas zal de inhoud van dit gemeenteberaad voor KiS/website aanleveren.
De kerkrentmeester, Hans Vissers deelt de stand van zaken m.b.t. gebouw De Fontein; de gesprekken zijn gaande, januari ’18 is er een vervolggesprek.
In de brief van het College van kerkrentmeesters wordt speciale aandacht gevraagd voor de geldwerving en de externe communicatie. Hans Vissers plaatst kort enkele opmerkingen: we gaan nadenken over/oppakken a. de centrale communicatie (website AK met de wijkgemeenten), b. werken met nieuwe betaalmethoden en c. als wijkgemeenten geen gêne hebben om over geld te praten.
De avond wordt afgesloten met een vesper.
Dikkie van Dommelen

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 23 vóór 17 december inleveren. E-mailadres: zie colofon.
Attentie! Dit kerkblad is voor drie weken!

Agenda

11 december Moderamen in De Fontein, aanvang: 19.30 uur.
20 december Vrouwengespreksgroep Christofoor. onderwerp: “Kerstviering,” uit ‘In Gesprek’nr.6. Locatie: Diamantflat, aanvang: 19.30 uur.

Foto 1 en 2:De cantorij van De Fontein 50 jaar jong.