Wijknieuws 3 – 17 dec 2016

Bij de zondagse vieringen

Zondag 4 december, de tweede zondag van Advent, gaat ds. Susanne Freytag voor, de lutherse predikante die afscheid heeft genomen van haar gemeente in Groningen om in Eindhoven te wonen en werken. We vervolgen het Adventsproject “Maak het mee”. Ditmaal staat Johannes de Doper centraal, evenals in de evangelielezing uit Matteüs 3, 1-12. De Doper roept op tot inkeer en omkeer om de weg te bereiden voor Gods komst op aarde. Naast het evangelie klinkt opnieuw een profetie uit het boek Jesaja en een fragment uit de Romeinenbrief.
Zondag 11 december draagt vanouds de naam Gaudete, dat is: Verblijdt u! Het is een verwijzing naar de woorden van Paulus uit de brief aan de gemeente in Filippi: “Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.” We zullen deze woorden zingen. Willem Barnard schreef nl. naar aanleiding van dit fragment een Adventslied voor zondag Gaudete; het is als lied 450 te vinden in het nieuwe Liedboek. De blijdschap klinkt ook door in de profetische woorden van Jesaja 35, 1-10. De evangelielezing is afkomstig uit Matteus 11, 1-11. Daar wordt aan Jezus de vraag voorgelegd van Johannes de Doper vanuit de gevangenis: Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? In het project staat een brieffragment van de apostel Jacobus centraal. In deze dienst komen we niet alleen samen rond de Schrift, maar ook rond de Tafel: we delen brood en wijn om zo de toekomst tegemoet te kunnen leven. Voorganger is ds. Marga Baas.
Zondag 18 december is de derde zondag van de maand. Samen met de gemeenteleden van De Bron en de Nieuwe kerk komen we samen in de Nieuwe Kerk voor een gezamenlijke adventsviering, waarin ds. Marga Baas zal voorgaan.

Oecumenische vespers in de Advent

Gedurende de Adventstijd worden in De Fontein op de woensdagavond oecumenische vespers gehouden, die voorbereid zijn met gemeenteleden en parochianen. Er is een overkoepelend thema voor alle vespers: Dat wij ons keren naar het licht.
Data: 7 december, 14 december en 21 december, steeds van 19.00 uur tot 19.30 uur. U bent van harte welkom!

Gemeenteberaad – even bijpraten…

Na afloop van de dienst op 27 november was er een korte bijeenkomst waarin Ina Stellingwerff de aanwezige gemeenteleden bijpraatte over de ontwikkelingen in de samenwerking tussen de drie wijkgemeentes van De Bron, De Fontein en de Nieuwe Kerk en waarin zij allen informeerde rond de gang van zaken met betrekking tot het gebouw en de gemeente van De Fontein.
Daarna was er gelegenheid om vragen te stellen. In een volgend nummer van KiS zal uitgebreid verslag worden gedaan.

Hartelijk bedankt!

Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de felicitaties, waarderende woorden en bloemen die ik heb ontvangen naar aanleiding van mijn 40-jarig jubileum als organist.
Zowel op de avond van het jubileumconcert op 12 november als in de kerkdienst op de zondagochtend daarna hebben veel mensen mij de hand geschud en gefeliciteerd.
Een grote verrassing was de onderscheiding in goud met briljant die ik mocht ontvangen van het hoofdbestuur van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland. Ik wil de mensen die dit hebben “aangezwengeld” in het bijzonder bedanken.
Hoewel ik eigenlijk al meer dan 40 jarig organist ben was het in 2016 écht 40 jaar geleden dat ik officieel werd benoemd als organist van de Gereformeerde kerk Groningen Noord-Oost en in het bijzonder van de Goede Herderkerk.
Heel speciaal is natuurlijk, dat we nog steeds kunnen genieten van hetzelfde orgel als toen.
Nogmaals heel erg bedankt en tot ziens!
Carel van Aurich

Hartelijk dank!

I.v.m. hartklachten werd ik een aantal dagen opgenomen in het UMCG. Het gaat nu weer de goede kant op met de nodige medicijnen en contrôles.
Wij willen u allen hartelijk bedanken voor alle gebeden, meeleven, kaarten en bloemen. Irene en Wessel Rutgers

Na een week in het ziekenhuis te zijn geweest, zijn we dankbaar en blij dat ik weer thuis ben.
Een ieder bedankt voor de belangstelling en bloemen die we mochten ontvangen.
Met vriendelijke groet, Arend Huizenga

Geachte gemeenteleden, Ik wil graag een ieder hartelijk danken voor de steunbetuigingen en de mooie bloemen die ik heb mogen ontvangen. Het herstel gaat zeer voorspoedig en ik kijk ernaar uit om iedereen van de gemeente ''De Fontein'' weer te zien en te spreken
Met vriendelijke groeten,
Carla Pattiwael van Westerloo

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan onze ouderling Pastoraat, Hessel Boersma. Hij zorgt er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. Telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com

Wij gedenken

*Op 16 november is Jantje Rijskamp-van der Beek overleden. Ze is 98 jaar geworden. Sinds 1968 was zij de weduwe van Jan Rijskamp. De laatste jaren van haar leven  werd zij verzorgd in De Dilgt in Haren; eerder woonde zij aan de Berkenlaan. De begrafenis vond plaats op maandag 21 november op Selwerderhof, voorafgegaan door een dienst van danken en gedenken in de aula van de begraafplaats. Voorganger was ds. Marga Baas.
*Op 25 november is Catriena Helena Eerkens-Scholten gestorven in de leeftijd van 90 jaar. Zij was de weduwe van Mans Eerkens, die op 5 november 2006 overleed. Sinds twee jaar verbleef mevrouw Eerkens in het Heijmanscentrum, Henri Dunantlaan 120. Op woensdag 30 november hebben we met haar dochter en naaste famile afscheid van haar genomen in de aula van Selwerderhof. In deze dienst van Woord en gebed is ds. Marga Baas voorgegaan. Aansluitend vond de begrafenis plaats.

Kerstbroodmaaltijd 2016

Donderdag 15 december is er weer de traditionele kerstbroodmaaltijd in de Fontein.
Evenals vorige jaren ontvangen de gemeenteleden die 80 jaar of ouder zijn binnenkort een uitnodiging voor opgave. Mensen die zich eenzaam of alleen voelen kunnen zich ook aanmelden bij onderstaande personen, of via de formulieren die in de hal van de kerk liggen.
Traditioneel is er die avond jeugd aanwezig om te helpen in de bediening en mee te doen aan deze maaltijd. Samen eten is heel gezellig en wordt jaarlijks van beide kanten zeer gewaardeerd.
De jeugd kan de uren gebruiken als Maatschappelijke Stage uren voor hun school.
De maaltijd duurt van 17.00 tot 19.30 uur.
Mensen die een dieet hebben of graag van de autodienst gebruik willen maken, kunnen dat ook aangeven.

Dus wij zijn op zoek naar: gemeenteleden van 80 en ouder, mensen die zich eenzaam of alleen voelen en zich ook op willen geven.
Jeugd ( voortgezet onderwijs) en jongeren die mee willen helpen.
Buiten de mensen die een uitnodiging ontvangen, kunnen de anderen zich opgeven bij onderstaande personen of op de papieren die hangen in de hal van de Fontein.
Klara Kelder 5778919 (kerk: 5731188)
Linda Pijper, 5732550 lindapijper64@gmail.com

Kerstmarkt in de Fontein

Op zaterdag 10 december hebben we weer onze gezellige kerstmarkt.
U wordt van harte uitgenodigd om langs te komen van 10.00 – 14.00 uur.
Er is weer van alles te koop: prachtige kerststukjes, sieraden, handgemaakte kaarten,
allerlei luxe kerstartikelen etc. Ook is er genoeg te eten: zelfgemaakte cake, koekjes, kniepertjes, oliebollen, een broodje worst en snert.
Moet u nog op de foto? Doe het dan bij ons, want onze eigen hooggekwalificeerde fotograaf werkt weer mee. En natuurlijk zijn er ook spelletjes: het hutspotspel, een grabbelton, touwtje trekken en een tombola.
En niet te vergeten: er wordt gemusiceerd door leden van de Fontein.
U leest het, genoeg redenen om langs te komen.
De opbrengst van de kerstmarkt gaat naar ons diaconaal project: the future in our hands.

In de hal van de Fontein hangt een intekenlijst. Wilt u de organisatie een zelfgemaakte cake of koekjes, een hartige taart of zelfgemaakte jam schenken, wilt u dan uw naam hierop vermelden.
Wilt u ons project met een gift steunen, dan mag u dat overmaken op rekening NL45 INGB
0003 2086 49 op naam van werkgr. diaconaat de Fontein. Graag onder vermelding van: the future in our hands.
Hartelijk dank en tot ziens op 10 december. Bram van Huis namens de werkgroep diaconaat.

Kunst in De Fontein

Tot 11 januari 2017 is in De Fontein een kleine selectie te zien uit het kleurrijke oeuvre van de Apeldoornse kunstenaar, ontwerper en illustrator Roel Ottow. De getoonde werken hebben als onderwerp het Kerstfeest en daarmee verbonden Joodse en Christelijke symbolen. Door deze symbolen te vervlechten heeft de kunstenaar ze een nieuwe, onverwachte zeggingskracht gegeven. Ottows stelling is dat ontwerpen niet groot of ingewikkeld hoeven te zijn maar moeten verrassen en overtuigen, en aanknopingspunten bieden tot verdere overdenking. Hij is een van de gangmakers van het landelijke Platform Kerk en Kunst. Kerken en kunstenaars vinden elkaar hier in hun zoektocht de boodschap van de Bijbel en het geloof in Christus in eigentijdse vormen tot uitdrukking te brengen.

Van enkele werken van Ottow zijn in De Fontein kaarten verkrijgbaar. Op de tafel
in de hal ligt een kunstboek waarin u reacties kunt schrijven. Tevens is daar aanvullende informatie te vinden.
De Kunstcommissie

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 23 vóór 11 december inleveren. E-mailadres zie colofon.
Wijkcorrespondent Frans Breidenbach

Agenda

7 december Vrouwengespreksgroep Christofoor. Onderwerp: Sinterklaasavond. Locatie: Diamantflat, aanvang: 19.30 uur.
12 december Moderamen in De Fontein, aanvang: 19.30 uur.
15 december Kerstbroodmaaltijd voor ouderen in De Fontein, aanvang: 17.00 uur.

Foto 1: Het liturgiecentrum 1e Advent met rechts het kinderproject: de Ster.
Foto 2: Foto Shalom.