Wijknieuws 19 nov – 3 dec 2016

Bij de zondagse vieringen

Zondag 20 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is ook de derde zondag van de maand en daarom is er een gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk. De gemeenteleden van De Bron zijn ditmaal bij uitzondering niet aanwezig, omdat zij de gedachtenis van de gestorvenen vieren. Het thema van de dienst luidt: “Tijd als hoop”. We leven vaak vanuit  geplande tijd en een volle agenda die onze afspraken reguleert. Leven vanuit de hoop geeft een andere tijdsbeleving. Het is een levenshouding die ons verlangen voedt om gebaande wegen te verlaten en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Tijd als hoop schept ruimte voor nieuw licht en perspectief op het reeds bestaande.
De lezingen voor zondag 20 november zijn: Jesaja 43, 14 – 21 en 1 Petrus 3, 13 – 17. Daarnaast lezen we een tekst over hoop van de Tsjechische schrijver en voormalig president Vaclav Havel. Het koororgel wordt bespeeld door Jelte Hulzebos. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman. Deze zondag is ook de grote inzameling voor de Voedselbank Groningen.
Zondag 27 november is de eerste zondag van de Advent. In dit nieuwe kerkelijk jaar zijn de evange-lielezingen meestal ontleend aan Mattheus. We beginnen met hoofdstuk 24, 32-44, een gedeelte uit de rede over de laatste dingen. Jezus roept op tot nuchtere waakzaamheid. De kleine gelijkenis van de vijgenboom roept op tot alertheid: we moeten oog hebben voor de vijgenboom waarvan de knoppen op springen staan – de voorbode van de zomer die komen zal. Op deze zondag start ook het project voor de kinderen: Maak het mee! We nemen het liturgieboekje in gebruik dat door de werkgroep eredienst met het oog op de vier adventsdiensten is samengesteld. Het orgel wordt bespeeld door Dick Dijkstra. Aan de dienst wordt meegewerkt door de Cantorij van De Fontein o.l.v. José van Dijken. Voorganger is ds. Marga Baas.
Zondag 4 december, de tweede zondag van Advent, gaat ds. Susanne Freytag voor.

Oecumenische vespers in de Advent

Gedurende de Adventstijd worden in De Fontein op de woensdagavond oecumenische vespers gehouden, die voorbereid zijn met gemeenteleden en parochianen. Er is een overkoepelend thema voor alle vier vespers: Dat wij ons keren naar het licht.
De vespers zijn op 30 november, 7 december, 14 december en 20 december, steeds van 19.00 uur tot 19.30 uur. U bent van harte welkom!

Bezinningsdag

Op de dag dat dit nummer van KerkinStad bij u wordt bezorgd, bezinnen de leden van de wijkkerkenraad zich samen met vertegenwoordigers van de werkgroepen pastoraat, diaconaat en eredienst op de toekomst van De Fontein als plek voor ontmoeting en inspiratie in dit deel van de stad. Uitgangspunt is de notitie van ds. Evert Jan Veldman n.a.v. zijn verkenning van de buurt.

Even bijpraten

Na afloop van de kerkdienst op de Eerste Advent, zondag 27 november a.s., zal de wijkkerkenraad de gemeenteleden bijpraten over de kerkelijke ontwikkelingen in Groningen Noord: een kleine informatieronde. En natuurlijk is er ook ruimte voor vragen, voorstellen en suggesties.

Dank daarvoor!

Beste Allemaal,
De afgelopen tijd heeft ons gezin heel wat meegemaakt! Eerst werd bij Japke de ziekte van Alzheimer geconstateerd, dat bracht schrik en verdriet te weeg. Zij was een paar keer weggelopen en was het thuis niet meer te redden voor haar.
Nu is zij ondergebracht en verhuisd naar een gesloten afdeling van de Veldspaat. Dat bracht en brengt zeer verdrietige gedachten en gevoelens met zich mee zowel bij Japke, bij mij en de kinderen.
Onlangs is Japke in de Veldspaat gevallen met een heupbreuk tot gevolg, is daaraan geopereerd en intussen daarvan genezen en loopt zij al weer achter de rollator.
Kort geleden kwam er een zorg-appartement vrij in de Veldspaat waar ik op 10 november a.s. naar toe verhuis. Daar verheugen wij ons op, weer dicht bij elkaar te zijn.
In deze periode met veel gemis en verdriet hebben wij heel veel troost, onderseuning en bemoediging van u allen ondervonden.
Buitengewoon dank daarvoor, mede namens Japke en de kinderen.
Ontvang een hartelijke groet, Joop Zijlema

Meeleven

Mw. Walters-de Groot is thuis onlangs komen te vallen waarbij zij haar rechtervoet heeft gebroken. Zij is intussen weer thuis met haar been in het gips
Mw. Femmie Dolfing is weer thuis na een korte opname in het ziekenhuis. Zij moet thuis nog verder herstellen.
Dhr. W.P. van der Veen verblijft momenteel in de Peksterhof.
Dhr. A. Huizenga werd met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis, maar mocht na enkele dagen weer naar huis.
Een kaartje naar de zieken toe zal zeer welkom zijn!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Kerstproject Maak het mee!

Beste jongens en meisjes,
Sterren kennen we allemaal. Je hebt vast wel eens naar de hemel gekeken om naar de sterren te kijken. En als je goed kijkt zie je stervormen van de Grote beer, het steelpannetje enz.
In de Adventstijd, de vier zondagen voor Kerst, lezen wij verhalen die gaan over de verwachting van de komst van Jezus. Er zijn verhalen van Jesaja, Johannes, Jakobus en Jozef die ons vertellen, dat wij het mee kunnen maken, het kunnen zien en mee kunnen werken om de toekomst waar te maken.
In de kerk hangt ook een ster. Elke week wordt een deel van de ster opgevuld met een nieuw verhaal. We gaan meer zien van de verwachting en doorbreken hiermee het donker met licht.
In de kindernevendienst gaan wij werken met verschillende werkvormen van sterren.
Maak het mee en kom sterren maken!
Tot ziens bij de kindernevendienst.
Namens de kindernevendienstleiding van de Fontein, Inge de Vries

Zondag 4 december a.s. extra deurcollecte

Haiti, het armste land van het westelijk halfrond en een van de armste landen ter wereld, is na de zware aardbeving van 2010, die het hele land in puin legde, begin oktober wederom getroffen door een grote natuur ramp. De verwoestende orkaan Mathew, de sterkste in 10 jaar tijd, heeft bijna alles wat weer was opgebouwd verwoest. Er heersen ziektes als malaria, tuberculose, mazelen, wormen, denguekoorts en chronische ondervoeding. In het zuidoosten van het land zijn meer dan 20.000 families dakloos en verstoken van goed drinkwater en medische voorzieningen, hierdoor ligt cholera op de loer.
Voedsel, schoon drinkwater en medische zorg zijn nú nodig! Helpt u ons deze mensen in nood te voorzien van eerste levensbehoeften? Op zondag 4 december houden we een extra deur collecte, deze is van harte bij u aanbevolen.
U kunt ook een gift overmaken op banknr NL45 INGB 000320 86 49 op naam van Diaconaat de Fontein onder vermelding van Haiti.
Namens de werkgroep diaconie, Leen Peeman

Zendingserfgoedkalender 2017

De afbeeldingen komen dit jaar uit Papoea, waar protestantse en rooms-katholieke kerken versierd zijn met wandreliëfs, houtsnijwerk, muurschilderingen of maro’s .
De kalender geeft informatie over het land, haar moeizame recente geschiedenis en de kerken die in Papoea present zijn.
U kunt de kalender zondag na afloop van de dienst kopen in de hal van de Fontein, deze kost € 9,00 Het is een maandkalender met mooie platen en ruimte voor een aantekening.Mooi om te hebben en leuk om weg te geven.
Werkgroep Diaconaat

Kleding-actie van vrijdag 11 november

De kledingactie van vrijdag 11 november heeft opgebracht: 70 zakken met kleding
8 zakken met schoenen, 40 brillen
voor transportkosten werd een bedrag van € 54,- ontvangen.
Allen die hier aan hebben bijgedragen hartelijk dank.
namens de werkgroep diaconaat
Jaap Medema

Najaarsmarkt

De najaarsmarkt ligt weer achter ons . De commissie wil iedereen hartelijk bedanken voor zijn/haar medewerking. De markt heeft opgebracht € 9515,- Na aftrek van gemaakte kosten worden de bedragen overgemaakt naar gemelde goede doelen. (The Future in our Hands, Basic Care Ghana, Odensehuis, Stichting Opkikker en Het Hamelhuys) De overgebleven goederen zijn opgehaald door PKN gemeente de Hoeksteen uit Leek. De overgebleven kleding is bestemd voor stichting Kledingbank Maxima en voor de stichting Dorcas. De boeken zijn opgehaald door de ons bekende organisatie in Kloosterburen en de Berkenflat in Groningen.
Namens de commissie najaarsmarkt,
Bert Oostenbrink

Geloven op maandag

Maandag 21 november om 20.00 uur ontmoeten we elkaar weer, niet bij Marga Baas, maar ten huize van Hilbrand Harms.
We gaan aan de slag met de vraag hoe we in onze tijd de Bijbelse verhalen kunnen omgaan op zo’n manier dat ze ook voor ons zeggingskracht hebben. Ook nieuwe mensen zijn van harte welkom!
Informatie bij Marga Baas.

Kerk open – Kerk creatief

Op woensdag 23 november tussen 10.00-12.00 uur bent u van harte welkom in De Fontein, niet alleen voor een kop koffie of thee en een gesprek, maar ook om samen met kunstenaar Jan Reemeijer uw creativiteit uit te leven. Onder zijn inspirerende leiding kan ieder die wil drie morgens
aan de slag met diverse materialen: klei, zeepsteen, gasbeton, mozaiek, etc. Ook mensen met geen enkele ervaring kunnen meedoen; het plezier staat voorop. Er wordt per morgen een kleine bijdrage van 3 euro gevraagd om het materiaal te kunnen bekostigen.
Iedereen is van harte welkom!

De nieuwe scriba van de PKN

Op woensdag 23 november komt de nieuwe scriba van de PKN, ds. Rene de Reuver, naar de Immanuelkerk in Groningen.
U bent allen van harte welkom op deze avond van informeren, uitwisselen en inspireren! Aanvang 20.00 uur. Zie ook elders in dit kerkblad.

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 22 vóór 27 november inleveren. E-mailadres zie colofon.
Wijkcorrespondent Frans Breidenbach

Agenda

27 november na de dienst: “Even bijpraten,” in De Fontein.
28 november Kerkenraad in De Fontein, aanvang: 20.00 uur.
30 november Vrouwengespreksgroep Christofoor. Onderwerp: “Vrouwen in het geslachtsregister van Jezus,” uit ‘In Gesprek’ nr. 2 door Janny Oldenkamp. Locatie: Diamantflat, aanvang: 19.30 uur.

Foto 1: Een prachtig bloemstuk op de zondag van de gedachtenis.
Foto 2: Weer even ds. Ynte de Groot in ons midden in de bedienenis van het Heilig Avondmaal.
Foto 3: Nog even de lopers en wandelaars in beeld van de sponsorloop rond De Fontein.