Wijknieuws 21: 25 november – 9 december 2017

Bij de vieringen

Zondag 26 november is de laatste zondag van de Voleinding. Mw. Joke van Beveren gaat voor. Centraal staat het verhaal over de wijze en de dwaze meisjes (Matteüs 25, 1-13).
Zondag 3 december is de eerste zondag van Advent. In de Adventsweken blijven we het Lutherse Leesrooster volgen, zoals we in De Fontein vanaf het begin van de Veertigdagentijd hebben gedaan. Verrassend is dat dit rooster de Adventstijd laat beginnen met het verhaal over Jezus’ intocht in Jeruzalem, nu verstaan als de komst van de koning van de vrede in een wereld die reikhalzend naar hem uitziet. In diverse Adventsliederen vinden we dit motief terug; enkele daarvan zullen we deze zondag ook zingen. Omdat het de eerste zondag van de maand is, gaan twee leden uit de werkgroep vieringen o.l.v. gemeenteleden voor: Marleen Betten en Ben Gerdes.
De werkgroep eredienst stelde voor de Adventsweken een liturgieboekje samen, dat in de morgendiensten van 3, 10 en 24 december dienst zal doen. (Op 17 december is de gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk). Hierin is ook het gedicht opgenomen dat voorgelezen wordt bij het aansteken van de Adventskaarsen; en niet te vergeten het lied dat hoort bij het Adventsproject ‘Een boek vol verwachting’.

Oecumenische vespers in de Advent

Met ingang van woensdag 29 november wordt in De Fontein wekelijks een vesper gevierd in het teken van Advent. Overkoepelend thema dit jaar is : Verlangend zien wij naar U uit! Vaste onderdelen in deze vespers zijn het openingslied, het aansteken van de Adventskaars, het zingen en bidden van een psalm, de lezing uit de profeet Jesaja beantwoord met een lied, een korte meditatie, het zingen van het Magnificat , de voorbeden en het Onze Vader , een vast slotlied en een zegenbede. De vespers beginnen om 19.00 uur en duren ca. een half uur. U bent allen van harte welkom!

45-Jarig huwelijk

Ter gelegenheid van ons 45-jarig huwelijk mochten wij een prachtig boeket bloemen in ontvangst nemen.
Het voelt heel goed zo opgenomen te zijn in de gemeente. Hartelijk dank hiervoor.
Annie en Auke Faber

Hartelijk dank!

Zondag 29 oktober j.l. kreeg ik tot mijn grote verrassing een prachtig boeket bloemen van de gemeente De Fontein aangeboden waar ik heel blij van werd.
Met een hartelijke groet, mw. C. Zwiers, Polluxstraat 340

Zondag 29 oktober werd ik blij verrast met een mooi boeket bloemen uit de kerk.
Daarvoor mijn hartelijke dank.
Bep van Deel

Ook onze dank voor het mooie boeket bloemen die wij onlangs ontvingen.
Fam. Albert en Annie van Wijk

Bedankje

Nadat ik in juni een letsel heb opgelopen aan mijn knie verbleef ik 17 weken in de Twaalf Hoven te Winsum.
Op 26 oktober ben ik in het UMCG geopereerd aan mijn knie.
Sinds eind oktober verblijf ik nu in De Dilgt te Haren om daar te werken aan mijn revalidatie.
Ik wil jullie allen, via deze weg, hartelijk bedanken voor de mooie bloemen en het verdere meeleven via telefoontjes, kaartjes en bezoekjes.
Het doet me heel goed te merken dat ik door de gemeenteleden van de Fontein niet vergeten
ben. Hartelijke groet ,
Ge de Vlieger-Boer.

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan onze ouderling Pastoraat, Hessel Boersma. Hij zorgt er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. Telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com. U kunt natuurlijk contact opnemen met de wijkpredikant, ds. Marga Baas, of met kerkelijk werker mw. Joke van Beveren.
Mw. Gé de Vlieger-Boer, die een tijdlang in de Twaalf Hoven in Winsum verbleeef, is geopereerd en verblijft nu voor revalidatie in De Dilgt (Stationsplein, kamer 131) te Haren.
Mw. Johanna Houwing-Hartman is na een korte opname in het ziekenhuis weer thuisgekomen.
Mw. F. Haverdings is opgenomen in het Zonnehuis, Oostergast. (Cursasstraat 8 kamer 6) 9801 VD Zuidhorn.
De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Wij gedenken

Op 16 november is in de leeftijd van 97 jaar Albert van Hoek overleden, sinds 2014 weduwnaar van Muriel van Hoek-Freeman. Hij verbleef de laatste jaren van zijn leven in ’t Blauwbörgje. Op 22 november vond in besloten kring de crematieplechtigheid plaats o.l.v. ds. Marga Baas.

KERSTMARKT – Oproep voor sieraden en lekkernijen

Op 9 december is weer de jaarlijkse Kerstmarkt in De Fontein van 10.00 tot 14.00 uur.
Graag doen wij een oproep aan u om sieraden in te leveren voor de verkoop in de sieradenstand. Het gaat om o.a. kettingen, oorbellen, armbanden, ringen en sjaaltjes. Allemaal nog in goede staat. Graag inleveren op zondag 26/11 of zondag 3/12 in de kerk. Er staat hiervoor een doos op de tafel in de hal. U kunt het ook brengen naar Lotty van Ginkel, Briljantstraat 70, tel. 050 – 571 3389
Graag doen wij ook een beroep op de bakkers en baksters onder u om lekkernijen te bakken
die we tijdens de kerstmarkt gaan verkopen bij de koffie en thee. Dat kan van alles zijn, taart, koek of cake. Er hangt een intekenlijst op het prikbord in de hal. De lekkernijen graag inleveren op vrijdag 8/12 tussen 10.00 – 12.00 uur. U kunt het ook zaterdagochtend 9/12 inleveren voor 10.00 uur.
Een ieder alvast heel hartelijk bedankt!
Werkgroep diaconaat

Vrije collecte 26 november

De Stichting Haïti Project zet zich in voor het opleiden en het creëren van werk voor jongeren. De opleidingen zijn gericht op het leveren van drinkwatervoorzieningen voor de inwoners. Jongeren worden gesteund om een eigen onderneming te starten, de zogenaamde Waterwinkels. Inmiddels zijn tien waterwinkels operationeel: een mijlpaal in het korte bestaan van de waterschool. Waterwinkels die elke dag weer een bijdrage leveren aan het verstrekken van gezond drinkwater aan de bevolking. Een van de eerste waterwinkel heeft zijn volledige lening terugbetaald aan de school door de verkoop van schoon water. De orkaan Matthew heeft begin oktober veel schade aangericht op Haïti. Ruim 350 doden worden gemeld en hier en daar steekt cholera weer de kop op. De waterschool is gelukkig ongeschonden gebleven tijdens de krachtige orkaan. De lessen zijn inmiddels weer van start gegaan. Wij vragen u het werk van de Stichting Haïti Project te ondersteunen met gebed als ook uw gaven.
Werkgroep diaconaat

Advents/Kerstproject “Een boek vol verwachting”

Beste ouders en kinderen,
Tijdens de adventsperiode gaan wij met jullie een bijzonder boek lezen met de titel “Een boek vol verwachting”. Hierin staan Bijbellezingen uit het boek Jesaja. Het boek staat net als de bijbel voor in de kerk.
Jesaja schreef een bijzonder boek, waarmee hij de mensen van zijn tijd en van later moed insprak. Zijn boek lijkt wel wat op een dagboek: het gaat over dingen die gebeuren en hoe mensen zich daarbij kunnen voelen. Maar het bijzondere van dit ‘dagboek’ is dat het niet gaat over dagen die al geweest zijn, maar over dagen die nog komen gaan. Jesaja kijkt verder dan het verdriet en de angst van vandaag: hij ziet dat God voor mensen blijft zorgen.
Zo komt het kerstfeest dichterbij.
In de Kindernevendienst gaan wij werken met verschillende verwerkingen en materialen.
Wij hopen dat jullie met ons komen meelezen in “Een boek vol verwachting”.Namens de Kindernevendienstgroep De Fontein,
Inge de Vries

Kunst in de Fontein

Voor informatie klik hier

Geslaagde Najaarsmarkt

Op zaterdag 4 november ging om stipt 10.00 uur de grote deur van De Fontein weer open voor de traditionele Najaarsmarkt.
Toen had al een grote groep belangstellenden zich voor de ingang opgesteld. De commissie die de markt heeft voorbereid kon zich weer verheugen op een goede belangstelling.
Aan het eind van de dag, toen (bijna) alles weer was opgeruimd kon voorzitter Bert Oostenbrink de opbrengst melden: ruim € 9300,- . Dit bedrag gaat na aftrek van de kosten naar vier goede doelen. Alle bezoekers aan de Najaarsmarkt: hartelijk dank voor uw komst.

Kaarten en kaarsen van Amnesty.

Op zondag 3 en 10 december worden er weer kaarten en kaarsen van Amnesty International te koop aangeboden. Het zijn weer prachtige setjes kaarten.
U weet dat u met de opbrengst het goede en belangrijke werk van Amnesty steunt.
Ook moet u weten dat Amnesty financieel afhankelijk is van giften en daardoor onpartijdig haar werk kan verrichten. Dus niet vergeten wat extra geld in uw portemonnee te doen.
Bram van Huis.

Herhaalde oproep: Kerkvrijwilligers gezocht voor ’t Blauwbörgje

Eens in de veertien dagen is er op vrijdagmorgen van 10.45 – 11.30 uur een viering met de bewoners van ’t Blauwbörgje. Er is een vast team van voorgangers, verbonden aan De Fontein , de Nieuwe Kerk en de St. Martinusparochie. De vieringen worden muzikaal begeleid door (beurtelings) twee vrijwilligers, die het orgel bespelen. Maar daarnaast zijn er andere vrijwilligers nodig: mensen die de bewoners van hun kamer halen, die hen tijdens de viering behulpzaam zijn bij het aanreiken van de bladzijden met de te zingen liederen, die koffie schenken en ieder weer naar de eigen plek terugbrengen. Deze groep kerkvrijwilligers heeft dringend nieuwe leden nodig! Wanneer u belangstelling hebt kunt u contact opnemen
met Ans Ensing, coördinator vrijwilligerswerk Dignis, Zonnelaan 8, 9742 BL Groningen. U kunt haar bellen ( tel. 06-10983724) of mailen (email: a.ensing@lentis.nl). Zij nodigt u vervolgens uit voor een kennismakingsgesprek en maakt een afspraak om een keer mee te draaien. Als u feeling hebt met het werk, wordt u door haar als vrijwilliger ingeschreven, krijgt u een contract en bent u daarmee ook verzekerd. U kunt voor meer informatie over ’t Blauwbörgje ook altijd even met Lammie Bekkering contact opnemen (T: 5772329); zij doet al jarenlang bezoekwerk in dit huis en weet precies hoe de gang van zaken is rond de kerkelijke vieringen.

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 22 vóór 3 december inleveren. E-mailadres: zie colofon.

Agenda

27 november Kerkenraad in De Fontein, aanvang: 19,30 uur.
29 november Vrouwengespreksgroep Christofoor. Onderwerp: “De macht van het kind,” uit ‘In Gesprek’nr.2 door Andrea Keizer. Locatie: Diamantflat, aanvang: 19.30 uur.
6 december Vrouwengespreksgroep Christofoor. Onderwerp: Sinterklaasavond. Locatie: Diamantflat, aanvang: 19.30 uur.
9 december Kerstmarkt in De Fontein van 10.00 tot 14.00 uur..

Foto 1: Een prachtig overzicht vanaf de orgelgalerij op de Najaarsmarkt.