Wijknieuws 5 – 19 november 2016

Bij de vieringen

Zondag 6 november om 9.30 uur vieren we de gedachtenis van de gestorvenen. Aan de dienst wordt meegewerkt door o.a. de cantorij van De Fontein, Dick Dijkstra (orgel), José van Dijken (piano), Marjan Kamstra (fluit). Voorganger is ds. Marga Baas. (Zie hieronder).
Zondag 13 november om 9.30 uur gaat ds. Ynte de Groot voor.
Zondag 20 november is de derde zondag van de maand. Er is weer een gezamenlijke dienst met de wijkgemeenten van De Bron en de Nieuwe Kek in de Nieuwe Kerk. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman. Aanvang: 9.30 uur.

Aanvangstijd van de kerkdienst

Ook al is op zondag 30 oktober de wintertijd ingegaan, de aanvangstijd van de kerkdiensten blijft 9.30 uur!

Gedachteniszondag

In de gedachtenisdienst op zondag 6 november zullen hardop de namen worden genoemd van gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn gestorven. Deze namen worden eveneens in het gedachtenisboek bijgeschreven, op hun sterfdag. Dit gedachtenisboek ligt iedere dag open in de stiltehoek voorin de kerk.
U hebt zelf ook namen kunnen aandragen van dierbaren die zijn overleden – vrienden, familieleden, mensen met wie u zich weet verbonden. Ook deze namen zullen in de gedachtenisdienst hardop genoemd worden.
Alle deelnemers aan de viering wordt de gelegenheid geboden een kaars ter gedachtenis van een gestorvene aan te steken.
Ook bestaat de mogelijkheid om een van de witte rozen uit de kerk mee te nemen.

Cantatedienst in Der Aa-kerk

Wegens andere verplichtingen kon ondergetekende niet de dienst in Der Aa-kerk bijwonen.
Maar geen nood, Dick Dijkstra (organist en kerkmeester) is van alle markten thuis en stuurde mij een paar mooie foto’s van een goed gevulde kerk die ik u niet wil onthouden!
Zoekplaatje, waar zit Dick? Frans Breidenbach

Jubileumconcert Carel van Aurich

Op zaterdag 12 november a.s. geeft onze organist Carel van Aurich t.g.v. zijn 40- jarig jubileum als organist een concert op het Mense Ruiterorgel in De Fontein.
Hij herdenkt ook dat hij dit orgel 40 jaar bespeelt, aanvankelijk in de Goede Herderkerk en later – en nog steeds – in De Fontein.
Hij zal een zeer gevarieerd programma ten gehore brengen met werken van Joh.Seb. Bach, Joseph Haydn, Toon Hagen, William Mathias, John Rutter en Guy Bovet.
Het concert begint om 20.00 uur.
De toegang is gratis.

Onze dank!

Na twee weken U.M.C.G.en zes weken Maartenshof ben ik vorige week weer thuis gekomen.Ik ben behoorlijk opgeknapt,gelukkig.
Onlangs ontvingen we de bloemen van de kerk:heel fijn! Onze dank daarvoor,evenals voor alle bezoeken,kaarten,telefoons.Het heeft ons erg goed gedaan.
Met hartelijke groet,
Harm en Janny Oldenkamp

Meeleven

Dhr. W. P. v.d. Veen (Acacialaan) is na een val in zijn huis opgenomen in het Pelstergasthof, kamer 217 voor verzorging en revalidatie, en zal daar een paar weken verblijven…Een kaart van de gemeente wordt erg op prijs gesteld.
Mw. Bertha van der Molen-Doddema (Morgensterlaan) is na een operatie in het Martiniziekenhuis weer naar huis teruggekeerd.
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Kort verslag vergadering wijkkerkenraad De Fontein van 26 september 2016

De voorzitter, Ina Stellingwerff, opent de vergadering met het voorlezen van het gedicht “Een moeilijke vriend”, dat als onderwerp heeft het aansteken en onderhouden van een kampvuur.
Dit is als opstapje bedoeld naar het afscheid van de 2 ambtsdragers Tineke Veenstra en Henk Veldman. Zij waren mede aanstekers en onderhouders van het kampvuur, zoals in het gedicht werd verwoord. Als dank voor hun werkzaamheden wordt hen een bos bloemen aangeboden.
Marga Baas bedankt de startweekcommisie voor hun vele en goede werkzaamheden en tevens de medewerkers aan de septemberactie en Ina Stellingwerff voor het redactiewerk van de Fonteinkrant.
Bij uitvaartdiensten zal in de toekomst vaker gebruik worden gemaakt van de uitvaartgroep. Dit ontlast dan de ouderlingen en diakenen.
In het kader van de samenwerking van de 3 wijkgemeenten is een eerste gesprek geweest over het houden van lekendiensten. Binnenkort volgt een nader gesprek.
Op 12 november wordt er een oefenbijeenkomst gehouden voor lectoren in de Nieuwe Kerk.
De commissie Eredienst heeft 2 leden zien vertrekken. Ze gaat in eerste instantie zelf op zoek naar vervanging.
Vanuit de centrale organen wordt gemeld dat ds. Versloot is voorgesteld in de Algemene Kerkenraad.
De financiële situatie rond de Open Hof wordt besproken met het verzoek aan de afgevaardigden dit in hun centrale overleggen nog eens weer aan te kaarten.
Omdat de bijdragen voor het kerkenwerk teruglopen is de wijkkerkenraden verzocht om hierin actie te ondernemen. Afgesproken wordt dat Hans Vissers en Hessel Boersma dit voor hun rekening zullen nemen.
De profielcommissie voor het aanstellen van een procesbegeleider heeft een notitie uitgereikt voor een projectaanvraag. Het moderamen van onze wijkgemeente heeft een aantal aanvullingen toegevoegd. Als alle betrokken wijken het met elkaar eens zijn, gaat de projectaanvraag naar de Algemene Kerkenraad.
Hierna doet ds. Evert Jan Veldman verslag van het onderzoek naar de relatie tussen Selwerd en Paddepoel en de wijkgemeente De Fontein. Hij stelt dat wij als wijkgemeente een heleboel dingen goed doen, maar teveel naar binnen gericht zijn. Voornamelijk in onze ervaring en deskundigheid van het ouderen pastoraat hebben wij goud in handen. Dat moet worden uitgebaat. Hiervoor is nader onderzoek nodig
De wijkkerkenraadsvergadering wordt hierna gesloten, waarna een avondgebed volgt in de kerkzaal.

Verstillen bij de reformatoren

In 2017 is het 500 jaar geleden dat de reformatie begon. Maarten Luther en Johannes Calvijn
waren twee bekende voormannen van deze beweging. Gedurende vijf avonden willen we o.l.v. Alberte van Ess hun spirituele waarde opnieuw ontdekken. We doen dit aan de hand van een boekje van Vacare, Platform voor meditatief leven in de PKN. Vijf belangrijke thema’s van de Reformatie komen aan bod: rechtvaardiging, gebed en meditatie, kerkmuziek, heiliging en lekenspiritualiteit. De eerste avond is op 10 november, van 20.00 – 22.00 uur in De Fontein. Overige data: 8 december, 12 januari, 9 februari en 9 maart.
Opgave en info: Alberte van Ess, T: 050-541 50 5), E: predikant@pkndebron.nl

Bezinningsdag

Zaterdag 19 november gaat de wijkkerkenraad met vertegenwoordigers van de werkgroepen pastoraat, diaconaat en eredienst zich bezinnen op de toekomst van De Fontein als plek voor
ontmoeting en inspiratie in dit deel van de stad. Uitgangspunt is o.a. de notitie die ds. Evert Jan Veldman in samenwerking met Hans Vissers heeft geschreven over zijn verkenning van de buurt.
Zowel de buurt als de kerkelijke wijkgemeente bestaat voor een groot deel uit ouderen. Wat zijn de ervaringen die we kunnen delen? Welke mogelijkheden zijn er om voor elkaar in dit deel van de stad van betekenis te zijn? Hoewel individuele kerkleden natuurlijk allerlei relaties hebben met de wijkbewoners, wordt de kerkelijke gemeenschap en het gebouw van De Fontein door mensen in Selwerd en Paddepoel nauwelijks gekend – uitgezonderd de Najaarmarkt. Kunnen we daar verandering in brengen?
We hopen op een vruchtbare dag!

Even bijpraten

Nu al wordt u erop geattendeerd dat na afloop van de kerkdienst op de Eerste Advent, zondag 27 november a.s., de gemeenteleden worden bijgepraat over de kerkelijke ontwikkelingen in Groningen Noord: een kleine informatieronde. En natuurlijk is er ook ruimte voor inbreng en vragen. Noteert u het alvast in uw agenda!

Help Syrië uit de nood

Op 1 januari 2015 begonnen we in samenwerking met de Russisch orthodoxe kerk aan onze acties voor Kamisli. Veel Syriërs vluchtten naar Kamisli omdat het toen nog een redelijk veilige stad in het land zelf was.
Door onze contacten met de Syrisch orthodoxe kerk in Glane werd en wordt nog steeds
€ 300,- per maand overgemaakt naar een bankrekening in Glane.
De Syrisch orthodoxe kerk heeft zijn contacten in Kamisli aan wie zij het geld overmaken.
In totaal is er € 6000,- overgemaakt. Hiervan werden voedselpakketten ter waarde van € 15,- in Turkije aangeschaft. Zo’n pakket bevat boter, olie, suiker, rijst, thee, spaghetti en halwa (een oosterse zoetigheid). Hiervoor zijn zij ons zeer dankbaar.
Op de rekening van de penningmeester staat nog een bedrag van € 3600,-. We kunnen dit project dus blijven steunen tot eind 2017.
Alle mensen die zich ingezet hebben met menskracht en financiële ondersteuning worden hartelijk bedankt. Dit project is nu helemaal afgerond.
Werkgroep Diaconaat

OPBRENGST SPONSORLOOP

Afgelopen zaterdag 29 oktober was de sponsorloop voor ons nieuwe project The Future in our Hands, een schooltje en ziekenhuisje in Gambia in Afrika. Op die zaterdagmiddag verschenen er 14 deelnemers, jong en oud, aan de start die gingen wandelen of rennen voor dit goede doel, rondjes om de kerk van ongeveer 500 meter. We hadden er goed weer bij en er waren supporters om de deelnemers aan te moedigen. Ook Didy en Jan Steenhuis van de stichting waren erbij en hielpen mee. Het verliep allemaal prima en de deelnemers renden en wandelden zich het zweet op het hoofd en rug en hielden het allemaal goed vol. Na afloop van de sponsorloop konden we melden dat het geweldige bedrag van (voorlopig) € 2250,- bijeen is gebracht!! Iedereen die hier aan mee heeft gewerkt, de sponsors, de lopers en wandelaars en allen die achter de schermen hebben meegeholpen, allen heel hartelijk dank!!
Werkgroep diaconaat

Bijbel op donderdag

Donderdag 17 november van 14.30-16.30 uur is de vierde bijeenkomst van deze groep. Locatie: De Fontein. Opgave en informatie bij ds. Marga Baas.

Geloven op maandag

Maandag 21 november om 20.00 uur ontmoeten we elkaar opnieuw ten huize van Marga Baas.
We gaan aan de slag met de vraag hoe we in onze tijd de Bijbelse verhalen kunnen omgaan op zo’n manier dat ze ook voor ons zeggingskracht hebben. Ook nieuwe mensen zijn van harte welkom!

Kerk open – Kerk creatief

Op woensdag 9, 16 en 23 november tussen 10.00-12.00 uur bent u van harte welkom in De Fontein, niet alleen voor een kop koffie of thee en een gesprek, maar ook om samen met kunstenaar Jan Reemeijer uw creativiteit uit te leven. Onder zijn inspirerende leiding kan ieder die wil drie morgens
aan de slag met diverse materialen: klei, zeepsteen, gasbeton, mozaiek, etc. Ook mensen met geen enkele ervaring kunnen meedoen; het plezier staat voorop. Er wordt per morgen een kleine bijdrage van 3 euro gevraagd om het materiaal te kunnen bekostigen.
Iedereen is van harte welkom!

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 21 vóór 13 november inleveren. E-mailadres zie colofon.
Wijkcorrespondent Frans Breidenbach

Agenda

12 november Orgelconcert door Carel van Aurich in De Fontein, aanvang: 20.00 uur.
14 november Moderamen in De Fontein, aanvang: 19.30 uur.
16 november Vrouwengespreksgroep Christofoor. Onderwerp: “Goed voorbeeld,” door Gea Hovius uit ‘In Gesprek’1. Locatie: Diamantflat, aanvang: 19.30 uur.

Foto 1: Cantatedienst in Der Aa-kerk.
Foto 2: Zat. 29 oktober: de sponsorloop staat op punt van beginnen.
Foto 3: Het spel met de gebroken Hartjes.