Wijknieuws 19: 28 oktober – 11 november 2017

Bij de vieringen

Zondag 29 oktober gaat ds. Ynte de Groot voor in een dienst van Schrift en Tafel. Op deze zondag gaat de wintertijd in. De aanvangstijd van de kerkdiensten blijft 9.30 uur.
Zondag 5 november is de gedachtenis van de gestorvenen. Wij gedenken degenen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen, samen met andere dierbaren die we al eerder uit handen moesten geven. Aan de dienst wordt meegewerkt door de cantorij o.l.v. José van Dijken.
Het orgel wordt bespeeld door Gjalt van der Meulen. Ook Hannah Wapenaar (viool) en Ingeborg Kroon (fluit) verlenen hun muzikale medewerking aan de viering. Voorganger is ds. Marga Baas. (zie ook verderop in deze wijkberichten)

Bedankt!

Zondag 8 oktober werden wij verrast met een prachtig boeket bloemen van onze wijkgemeente De Fontein.
Het blijft een goed gevoel er bij te horen. Heel hartelijk bedankt.
Dirk en Truus Gaasterland

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan onze ouderling Pastoraat, Hessel Boersma. Hij zorgt er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. Telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com. U kunt natuurlijk contact opnemen met de wijkpredikant, ds. Marga Baas, of met kerkelijk werker mw. Joke van Beveren.
Mw. Irene Rutgers-Koelewijn wordt verpleegd in het hospice in het Heymanscentrum (Henri Dunantlaan 20, 9728 HD, afdeling Mare k 121)
Op afdeling Mare van het Heymanshuis wordt ook mw. Corry Batenburg-Hoogenboom verpleegd.
Mw. Hilda Leuning-Hospers revalideert nog in het Heymanscentrum,
1e verdieping C 105 (Henri Dunantlaan 20, 9728 HD).
Mw. Ank Jonkheer-van der Mark verblijft nog in het Else van der Laanhuis in Paterswolde.
De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Wij gedenken

Op 18 oktober is Klaaske Derkje Maring-Bos gestorven in de leeftijd van 89 jaar. Zij woonde haar laatste levensjaren in Bernlef. Sinds 31 oktober 2003 was zij de weduwe van Marten Maring. In De Fontein hebben we in een dienst van danken en gedenken afscheid van haar genomen op maandag 23 oktober. Voorgangers waren mw. Corry Broersma en ds. Marga Baas. Aansluitend hebben we Klaaske vergezeld naar Selwerderhof.

Voor wie steek jij een lichtje op?

Op woensdag 1 november is De Fontein de hele dag vanaf 10.00 tot 19.00 uur geopend voor mensen uit de buurt. Iedereen is van harte welkom om ter gedachtenis van een overledene een waxinelichtje aan te steken in de kerkzaal. Daar is alle ruimte om stil te staan bij het gemis, te luisteren naar muziek, een tekst te lezen, enkele foto’s te bekijken. In de hal van de kerk is koffie en thee en tussen de middag is er ook soep. Wie behoefte heeft aan een gesprek, kan terecht bij een van de gastpersonen.

Gedachteniszondag in De Fontein

Dit jaar vindt de gedachtenis van de gestorvenen in De Fontein plaats op zondag 5 november, aansluitend aan Allerheiligen (1 november) en Allerzielen (2 november).
Anders dan voorgaande twee jaren is deze dienst niet gelijktijdig met die in de Nieuwe Kerk; daar is de gedachtenisviering een week vervroegd, omdat op zondag 5 november de stedelijke cantatedienst plaats vindt in het kader van het Schnittgerfestival.
In de gedachtenisviering in De Fontein zullen hardop de namen worden genoemd van gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn gestorven. Deze namen worden eveneens in het gedachtenisboek bijgeschreven, op hun sterfdag. Dit gedachtenisboek ligt iedere dag open in de stiltehoek voorin de kerk.
U kunt zelf ook namen aandragen van dierbaren die zijn overleden – vrienden, familieleden, mensen met wie u zich weet verbonden. U kunt die namen per mail doorgeven aan de predikant (marga.baas@home.nl) . Een andere mogelijkheid is dat u deze zondag of volgende zondag 29 oktober een of meer namen opschrijft op een van de naamkaartjes die in de hal van de kerk klaarliggen en die u dubbelgevouwen in de schaal kunt leggen. Ook deze door u ingediende namen zullen in de gedachtenisdienst hardop genoemd worden.

Themabijeenkomst Suïcidepreventie

Op maandag 6 november van 19.30 – 22.15 uur vindt in De Fontein een themabijeenkomst plaats over Suïcidepreventie. De avond is bedoeld voor de mensen die in de drie wijkgemeenten van Groningen Noord betrokken zijn bij het pastoraat: de contactpersonen en bezoekers, de pastorale ouderlingen en coördinatoren, de leden van de uitvaartgroep, de predikanten en de kerkelijk werkers van De Bron, De Fontein en de Nieuwe Kerk.
-Zie voor uitvoerige berichtgeving Stad Noord-

KLEDINGACTIE DE FONTEIN EN DE NIEUWE KERK VOOR DORCAS

Op vrijdag 10 november en zaterdag 11 november houden we weer een kledingactie voor Dorcas . Dorcas organiseert kledingacties en verleent ook hulp aan arme landen in Oost-Europa

Op die dagen willen we graag weer Uw spullen, zoals kleding, schoeisel, dekens, breiwol en brillen ontvangen. Brillen en schoeisel graag afzonderlijk verpakt inleveren. De kleding etc. graag in stevige plastic zakken (afvalzakken).
De in te leveren goederen dienen in goede staat te verkeren en schoon te zijn
Inbreng voor De Fontein is vrijdag 10 november van 18.00 – 19.30 uur en voor de Nieuwe Kerk is dat zaterdag 11 november van 10.00 – 11.30 uur

Mocht U absoluut niet zelf kunnen brengen, dan kunt tot uiterlijk 10 november voor De Fontein bellen met Eisse Medema (5775807, voor de Nieuwe kerk kunt u Anke Geertsema bellen( 06-33658728) waarna Uw spullen worden opgehaald.
U kunt ook weer bijdragen aan de transportkosten (b.v. 1 € per zak), terwijl U eveneens een financiële bijdrage kunt leveren voor de samenstelling van voedselpakketten.
Wij hopen dat ook deze actie weer een succes mag worden.
Namens de diaconieën
Jaap Medema
Lida Duzink

Najaarsmarkt

Mocht het u nog niet opgevallen zijn, zaterdag 4 november houden we weer onze Najaarsmarkt. Menigeen zal er naar uitzien omdat de mogelijkheid geboden wordt spullen waar u geen gebruik meer van maakt of waarop u bent uitgekeken bij de Fontein in te leveren. Als u dan de vrijgekomen ruimte weer een zinvolle invulling wilt geven , dan is er vanzelfsprekend een groot aanbod van diverse artikelen, zoals prachtige bloemstukken, mooi glaswerk, sieraden, kleding, speelgoed en een boekenvoorraad waar u versteld van zult staan. En om bij te komen van het rondkijken, is er een koffiehoek (eventueel met gebak). Duurt de dag lang genoeg, dan zijn er in de hal snert, poffertjes en andere warme hapjes. Maar ook het rad van avontuur blijft een aantrekkingskracht houden. Als aan het eind van deze zaterdag de financiële balans wordt opgemaakt, blijken de medewerkers een boost te krijgen om het achtergebleven materiaal weer op te ruimen. Zo maken u en wij er een feest van. Omdat niet alles is te verkopen, vragen wij van u om geen meubelen en computers in te leveren. Wij staan klaar om uw spullen aan te nemen op
maandag 30 oktober van 14.00 – 16.00 uur en dinsdag 31 oktober van 14.00 – 16.00 uur en van 18.00- 20.00 uur
Zoals u weet zijn de goede doelen dit jaar:
*Diaconaal project : The Future in our Hands. Het betreft hier een project in de hoofdstad Kololi in Gambia. Deze stichting ondersteunt 175 kinderen die de Nursery School bezoeken . Denk hierbij aan lesgeld , lesmateriaal e.d. ’s Middags wordt hier volwassenonderwijs gegeven. Ook ondersteunt men de kraamkliniek die op het terrein staat.
*Carpenters in Action (CIA): Wij willen Gods liefde doorgeven door oudere mensen en arme gezinnen aan een bewoonbaar huis te helpen. Dat doen we door het repareren van de bestaande woning of het realiseren van een nieuwe woning. CIA is een onderdeel van de Stichting Immanuel uit Hoogezand.
*Wensambulance Noord Nederland : De Stichting Ambiance Noord-Nederland (SANN)wil ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting helpen om een laatste wens in vervulling te laten gaan. D.m.v. begeleid ambulancevervoer probeert men aan die wens tegemoet te komen. Voor verdere informatie zie www.wensambulancenn.nl
*De Open Hof : Een huis in de binnenstad van Groningen waar mensen terecht kunnen die buiten de samenleving staan. Een huis met een huiskamer waar ruimte is voor een gesprek , een kop koffie , een broodmaaltijd, een luisterend oor. Een huis dat een veilige plek is voor de dak- en thuislozen, drugsgebruikers, heroïneprostituees, alcohol- en andere verslaafden.
Namens de commissie Najaarsmarkt,
Bert Oostenbrink

Oproep tot verhalen

In het kader van mijn afstudeeronderzoek voor mijn opleiding HBO-theologie te Windesheim ben ik nog op zoek naar twee mensen die hun verhaal op papier willen zetten.
Ik doe onderzoek naar de binnen de Fontein geleefde visie, ideeën en drijfveren over de wijze waarop je als wijkgemeente beter kan aansluiten bij de behoeften van ouderen in de directe buurt. Ofwel welke gedachten en belevingen leven er m.b.t. de vraag die ook jullie jezelf gesteld hebben; hoe willen en kunnen we een buurtkerk worden. Waarbij ik me binnen mijn onderzoek richt op de oudere bewoners in de buurt.
Naar de gebruikelijke onderzoeksmethode van het houden van interviews, maak ik ook gebruik van een alternatieve onderzoeksmethode, genaamd “storytelling”. Ik doe dit omdat de gemeente groter is dan, alleen de ideeën van een aantal vertegenwoordigers van de gemeente zoals de werkgroepen pastoraat en diaconaat, Marga en Joke.
Daarom ben ik nog op zoek naar twee verhalenvertellers, je mag het ook dromers en/of denkers noemen. Twee vrijwilligers die op maximaal 2 A4tjes beschrijven hoe een dag eruit ziet waarbij de Fontein aansluit bij de behoefte van de oudere bewoners in de buurt, waarbij de Fontein van betekenis is in het alledaagse leven van ouderen in de directe woonwijken?
Een beschrijving aan de hand van vragen als:
Wat gebeurt er, wie doet wat?
Voor wie is dit?
Waarom gebeurt dit?
Waartoe dient dit? Wat maakt dat u dit zou willen?
Binnen deze 2 A4tjes en rondom deze vragen bent u verder geheel vrij om daar uw eigen woorden aan te geven. Het is mooi als dit binnen 3-4 weken zou lukken. Ik ga de verhalen (totaal 5 verhalen) op een vergelijkbare manier analyseren als de interviews. De verwerking is anoniem. En u mag ervan uitgaan dat ik vertrouwelijk met uw verhaal omga. De informatie die hieruit voortkomt neem ik op in mijn onderzoeksverslag, wat jullie als gemeente natuurlijk van mij terugkrijgen opdat jullie hier desgewenst verdere vruchten uit kunnen plukken.
Wilt u, uw ideeën, visie, dromen met mij delen ten behoeve van de verdere ontwikkeling binnen uw gemeente dan vraag ik u om contact met mij op te nemen via 06-12435402 of via m.stokroos@outlook.com. Ik kan u dan van verdere gegevens voorzien. Bij voorbaat zeer mijn dank.
Marleen Stokroos

Licht

Zaterdag 7 oktober jl. vond in De Fontein een fotoworkshop plaats o.l.v. Auke Faber en Dikkie van Dommelen. De deelnemers zijn aan de slag gegaan met het thema “licht”. Een aantal van de gemaakte foto’s zal, samen met enkele gedichten en liedteksten uit het Liedboek over dezelfde thematiek, in de kerkzaal worden tentoongesteld gedurende de eerste week van november.

Zendingserfgoedkalender

Sinds 2015 verschijnt jaarlijks de zendingserfgoedkalender. De afbeeldingen van de kalender komen ditmaal uit Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland. De kalender geeft informatie over migranten- en internationale kerken in ons land, de geschiedenis van de kerken, hun gebruiken en kerkelijk leven en de achtergrond van iconen en miniaturen. Kerk in Actie beveelt deze kalender van harte bij u aan. U kunt zich vandaag of komende weken intekenen voor deze kalender op een lijst in de hal. Vanaf deze week kunt u de kalender afhalen. De kosten bedragen 9 euro.

Afscheid van een gastdame

Vandaag – woensdag 18 oktober – was er gelegenheid om afscheid te nemen van Martine Haveman, die als gastdame op de ‘Open kerk’ van de Fontein woensdags trouw meedraaide in roosterverband.
Met een lekker bakkie koffie/thee met iets lekkers erbij voor de vele bezoekers liep Martine zich voor het laatst het vuur uit haar sloffen! Ruim 15 jaar was Martine voor de bezoekers van deze ochtend een bekende verschijning.
Ook Piet, haar man, kwam menigmaal een praatje maken. Als gemeente De Fontein zijn wij er trots op dit sympatieke stel, van oorsprong katholiek, máár oecumenisch, tot die ene christelijke Gemeente wil behoren!
Wij wensen hen alle goeds toe en een gezonde toekomst!
Frans Breidenbach

Solovoorstelling Kees van der Zwaard

Donderdag 16 november a.s. wordt in het kader van 500 jaar Reformatie in de Lutherse Kerk op initiatief van de Stedelijke Raad van Kerken een toneelvoorstelling over Luther gespeeld door Kees van der Zwaard: Hier sta ik. Dansen en vechten met Maarten Luther. De voorstelling begint om 20.00 uur. De kerk is geopend vanaf 19.30 uur. Toegangsprijs: 5,-

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 20 vóór 5 november inleveren. E-mailadres: zie colofon.

Agenda

1 november Vrouwengespreksgroep Christofoor. Onderwerp: “De tekenen der tijden,” uit ‘In Gesprek’nr.5 door Jannie Oldenkamp. Locatie: Diamantflat, aanvang: 19.30 uur.
4 november Najaarsmarkt in De Fontein van 10.00 tot 16.00 uur.

Foto 1: Najaarsmarkt.
Foto 2 en 3: Martine en Piet Haveman. Foto’s Frans Breidenbach
Foto 4: Fotoworkshop.