Wijknieuws 18: 14 – 28 oktober 2017

Bij de vieringen

Zondag 15 oktober, de derde zondag van de maand, is er een gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk, waarin ds. Marga Baas zal voorgaan.
Zondag 22 oktober is een themadienst rond de liederen van Maarten Luther. Er zal vrolijk worden gezongen en gemusiceerd, m.m.v. de cantorij o.l.v. José van Dijken. Het orgel wordt bespeeld door Dick Dijkstra. Voorganger is ds. Marga Baas.

Gedachteniszondag

Dit jaar vindt de gedachtenis van de gestorvenen in De Fontein plaats op zondag 5 november,
aansluitend aan Allerheiligen (1 november) en Allerzielen (2 november).
In de kerkdienst zullen hardop de namen worden genoemd van gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn gestorven. Deze namen worden eveneens in het gedachtenisboek bijgeschreven, op hun sterfdag. Dit gedachtenisboek ligt iedere dag open in de stiltehoek voorin de kerk.
U kunt zelf ook namen aandragen van dierbaren die zijn overleden – vrienden, familieleden, mensen met wie u zich weet verbonden. U kunt die namen per mail doorgeven aan de predikant (marga.baas@home.nl) . Een andere mogelijkheid is dat u op zondag 22 oktober en zondag 29 oktober een of meer namen opschrijft op een van de naamkaartjes die in de hal van de kerk klaarliggen en die u dubbelgevouwen in de schaal kunt leggen. Ook deze door u ingediende namen zullen in de gedachtenisdienst hardop genoemd worden.

Woensdag 1 november: open kerk

Op woensdag 1 november is de kerk vanaf 10.00 uur de hele dag tot 19.00 uur voor de hele buurt geopend, onder het motto: Wij gedenken…
Iedereen is welkom om ter gedachtenis van een overledene een waxinelichtje aan te steken in de kerkzaal. Daar is alle ruimte om stil te staan bij het gemis, te luisteren naar muziek, een tekst te lezen, enkele foto’s te bekijken. In de hal van de kerk is koffie en thee en tussen de middag is er ook soep. Wie behoefte heeft aan een gesprek, kan terecht bij een van de gastpersonen of bij Joke van Beveren en Marga Baas.

Het levenseinde

Iedereen is van harte welkom op de gespreksmiddag die gehouden wordt op
dinsdag 14 november van 14.30 tot 16.30 in ‘de Fontein’
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
ouderling Hessel Boersma, tel. 571 87 53 of met Joke van Beveren, tel. 0592-788603

=zie berichtgeving in stad Noord-

Woord van dank!

Beste mensen,
Dat ik al weer de volgende dag na de heupoperatie naar huis mocht, heb ik te danken aan de vele goede wensen vooraf en tijdens en na het ziekenhuisverblijf.
De belangstelling van familie, vrienden, gemeenteleden, en velen met telefoontjes, e-mails, kaarten en bloemen, gebeden, werkt rustgevend en versterkend, zodat ik in het volste vertrouwen de operatie ben ingegaan, en ook weer uitgekomen. En dat heeft ook het vlotte herstel dat gaande is bewerkstelligd.
Hartelijk dank en tot spoedig ziens, hopen we. Ben Gerdes

Hartelijk dank!

Lieve mensen van de Fontein,
Afgelopen zondag zat ik in de kerk en hoorde dat ik de bloemen uit de kerk zou ontvangen. Als een haas naar huis gegaan en daar kwam Ina Stellingwerff al aan met een prachtig boeket. Als groet van de Fonteingemeente. Juist in deze periode na de ziekte en het overlijden van Lenie voelt het lid van onze gemeente zijn als een warm bad. Al de hartelijke en meelevende reacties in de vorm van telefoontje, kaartjes, en schouderklopjes doen zo geweldig goed. Hoewel ik de afgelopen weken meer dan 200 bedankkaartjes heb verstuurd heb ik het gevoel nog veel mensen vergeten te zijn.
Dank zij al die lieve reacties lukt het met vallen en opstaan het normale leven weer op te pakken.
Een hartelijke groet van Koos Steketee

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan onze ouderling Pastoraat, Hessel Boersma. Hij zorgt er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. Telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com. U kunt natuurlijk contact opnemen met de wijkpredikant, ds. Marga Baas, of met kerkelijk werker mw. Joke van Beveren.

Mw. Irene Rutgers-Koelewijn is heel ernstig ziek. Zij is van Maartenshof naar het hospice in het Heymanscentrum (Mare k 121) gegaan.
Mw. Alie van Dijk-Kremer is na een heupoperatie en enkele weken revalidatie weer zo ver hersteld dat zij weer naar huis mocht terugkeren.
Mw. Hilda Leuning-Hospers is getroffen door een herseninfarct en in het Martiniziekenhuis opgenomen geweest; nu verblijft zij in het Heymanscentrum, eerste verdieping C 105 (Henri Dunantlaan 20, 9728 HD).
In het Heymanscentrum verblijft ook mw. Corry Batenburg-Hoogenboom .
De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Jeugdkerk

Op zondag 1 oktober was weer de eerste tienerdienst van het seizoen in De Fontein. Er waren zes jongeren. We hebben eerst via de letters van onze namen opgeschreven wat we in de vakantie allemaal gedaan hebben, en dit daarna aan elkaar verteld. Omdat het de eerste keer na de vakantie was, hebben we de Bijbelquiz gespeeld. Je mocht de antwoorden opzoeken in de bijbel, iedereen probeerde ze dus zo snel mogelijk te vinden. Dat was hier en daar best wel lastig! Het was een leuk begin van het seizoen.

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 25 september 2017

We openen de vergadering met het zingen van lied 462.
Het is de eerste vergadering na het zomerreces, maar er is in die tijd gewoon doorgewerkt. Zo is de startkrant voorbereid en is een proef gestart voor drie maanden met een zondagsbrief die op de zondagmorgen wordt uitgereikt.
Marleen Stokroos is bezig met een afstudeeronderzoek in onze wijkgemeente voor haar studie theologie. Zij is op de vergadering om ons hierover te informeren. De onderzoeksvraag is welke ideeën, visies en drijfveren leven in de gemeente? Kunnen we aansluiten bij de ouderen in de wijk? Hoe kun je nou een buurtkerk worden? We leven in een participatiemaatschappij, waarin er bijvoorbeeld mensen tussen wal en schip vallen en mensen met levensvragen zitten. Wat kunnen de kerken hierin betekenen? Marleen zal gesprekken voeren met personen en met groepen in de kerk, zoals de diaconie en de werkgroep pastoraat. Ook wil zij een vijftal vrijwilligers uit De Fontein een stuk laten schrijven.
Volgend jaar zullen drie diakenen aftreden.
Op 14 oktober zal er een gezamenlijke vergadering plaatsvinden van de moderamina van De Fontein, De Bron en de Nieuwe Kerk als voorbereiding op een gezamenlijke vergadering van de drie kerkenraden op 23 november.
De startweekcommissie heeft haar werk geëvalueerd en Menno Pool komt verslag doen op de vergadering. Voor de jeugdactiviteiten zat het weer niet erg mee en was de opkomst laag. Misschien wil men voor een volgend jaar een andere activiteit zoeken. De dropping was in ieder geval geweldig. De buurtsoep in De Fontein en het bloemschikken had een goede opkomst. De excursie naar de Synagoge en de Pelstergasthuiskerk was een succes, al hadden zich meer mensen opgegeven dan er gekomen zijn. Ook het Luthers Foodfestival werd zeer goed bezocht. De dienst op de startzondag kende een grote opkomst. De dienst had een nogal liturgisch karakter, de commissie zag liever een keer wat anders. De startweek was dit jaar nogal snel na de vakantieperiode. Vanuit de vergadering werden enkele suggestie gedaan.
Hans Vissers doet verslag over de mogelijkheden van het gezamenlijk gebruiken van De Fontein. Een begroting leert vooralsnog dat gedeeltelijke verkoop van ons gebouw niet genoeg oplevert.
Hilbert Annen

KLEDINGACTIE DE FONTEIN EN DE NIEUWE KERK VOOR DORCAS

Op vrijdag 10 november en zaterdag 11 november houden we weer een kledingactie voor Dorcas . Dorcas organiseert kledingacties en verleent ook hulp aan arme landen in Oost-Europa
Op die dagen willen we graag weer Uw spullen, zoals kleding, schoeisel, dekens, breiwol en brillen ontvangen. Brillen en schoeisel graag afzonderlijk verpakt inleveren. De kleding etc. graag in stevige plastic zakken (afvalzakken).
De in te leveren goederen dienen in goede staat te verkeren en schoon te zijn
Inbreng voor De Fontein is vrijdag 10 november van 18.00 – 19.30 uur en voor de Nieuwe Kerk is dat zaterdag 11 november van 10.00 – 11.30 uur
Mocht U absoluut niet zelf kunnen brengen, dan kunt tot uiterlijk 10 november voor De Fontein bellen met Eisse Medema (5775807, voor de Nieuwe kerk kunt u Anke Geertsema bellen( 06-33658728) waarna Uw spullen worden opgehaald.
U kunt ook weer bijdragen aan de transportkosten (b.v. 1 € per zak), terwijl U eveneens een financiële bijdrage kunt leveren voor de samenstelling van voedselpakketten.
Wij hopen dat ook deze actie weer een succes mag worden.
Namens de diaconieën Jaap Medema, Lida Duzink

50 jarig jubileum van de cantorij op 24 november 2017

Nu de cantorij bezig is met het organiseren van het 50 jarig jubileum is het goed om even terug te blikken op de afgelopen 50 jaar en hoe het is begonnen.
Op 26-11-1967 schreef ds. Casemier in een artikel uit de kerkbode van Wijkgemeente 12 van de Herv. Gem. Groningen, over een nieuw te vormen kerkkoor dat de gemeente zou gaan ondersteunen bij het instuderen van psalmen en liederen uit de bundel van 102 gezangen.
Het koor zou een dienende functie krijgen en niet zelfstandig optreden. Het koor zou op 17-12-1967 voor het eerst meewerken aan een dienst in de kerkboerderij in Selwerd.
Tot zover enkele stukjes uit dit bericht

Als we dit bericht lezen dan lijkt er in de vijftig jaar niet zo heel veel veranderd.
Het kerkkoor heet tegenwoordig cantorij. De dienende functie is gebleven in het ondersteunen van de kerkdiensten. Ook is gebleven de hulp bij het instuderen van nieuwe liederen,
Wat anders is geworden is dat de cantorij professioneler is geworden. Vroeger zo’n 20 leden met 1 mannenstem en veel absenten tijdens de repetities, tegenwoordig ruim 30 leden met een goede balans tussen alle stemmen en goed gemotiveerde leden die samen hard studeren.
Wat ook anders is geworden is dat het vroegere kerkkoor uit de Herv. Wijkgemeente 12 nu de cantorij is van de PKN wijkgemeente de Fontein en dat de cantorij na drie cantors in de beginperiode nu al heel lang in de figuur van José van Dijken een geweldige cantrix heeft.
Wat ook anders is geworden dat wij na het orgeltje in de boerderij nu de beschikking hebben over een geweldig orgel in de Fontein met organisten als Carel van Aurich, Gjalt van der Meulen en Dick Dijkstra die ons, naast José op de piano, tijdens de diensten begeleiden waardoor het zingen in de Fontein een feest is.
Na vijftig jaar wil de cantorij op 24 november tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Fontein samen met de wijkgemeente stilstaan bij dit jubileum.
Koos Steketee
secretaris van de cantorij

10 jaar bij het Goede Herderkerkkoor!

Vooraf aan de repetitie van het Goede Herderkerkkoor op woensdag 27 september j.l. maakte voorzitter Anneke Palmen bekend, tot verrassing van José van Dijken zelf, dat José 10 jaar als dirigent voor het koor staat.
Namens bestuur en leden werd haar een prachtig boeket bloemen aangeboden.
Frans Breidenbach, secr. GHK

Najaarsmarkt

Ik wil u graag attenderen op de Najaarsmarkt die gehouden wordt op zaterdag 4 november.
De inbrengdagen zijn :maandag 30 oktober van 14.00 -16.00 uur en dinsdag 31 oktober van 14.00 -16.00 uur en ’s avonds van 18.00 -20.00 uur.
In de volgende KIS wordt u uitgebreider geïnformeerd.
Namens de commissie Najaarsmarkt
Bert Oostenbrink

Rondleiding kunst in De Fontein

Op woensdag 4 oktober heeft Henk Breedland een rondleiding gegeven bij zijn werk dat nog tot 1 november in De Fontein hangt.
Het laat zien hoe een schilder, die met waterverf, acryl en olieverf werkte, met zijn computer een nieuwe wereld ontdekte. Henk vormt een afbeelding, bijvoorbeeld een portrettekening of foto van een landschap, om tot een digitaal schilderij. Hij gebruikt daar onder andere Photoshop voor. Zo maakt hij als het ware verf aan en mengt die op zijn beeldscherm met eigen penselen en filters. Er ontstaan eindeloos veel mogelijkheden en Henk blijft ontdekken. Zijn vroegere werk als grafisch vormgever komt hem hierbij goed van pas.
Hij experimenteert totdat hij tevreden is. Hij werkt ook met oude foto’s. Portretten maakt hij het liefst. Veel van zijn landschappen en stadsgezichten zijn bekende plekken in Groningen.
Een afdruk op papier wordt uiteindelijk op linnen geplakt.
De bezoekers hadden veel vragen en Henk ging daar graag op in.
Je moet het echt zelf zien om te geloven. Dus kom zeker ook eens kijken en je verwonderen.
De kunstcommissie

Themabijeenkomst Suïcidepreventie

Op maandag 6 november van 19.30 – 22.15 uur vindt in De Fontein een themabijeenkomst plaats over Suïcidepreventie. De avond is bedoeld voor de mensen die in de drie wijkgemeenten van Groningen Noord betrokken zijn bij het pastoraat: de contactpersonen en bezoekers, de pastorale ouderlingen en coördinatoren, de leden van de uitvaartgroep, de predikanten en de kerkelijk werkers van De Bron, De Fontein en de Nieuwe Kerk.
-Voor uitvoerig bericht zie stad Noord-

Bijbel op donderdag

De eerstvolgende bijeenkomst van deze groep vindt plaats op donderdag 19 oktober, van 14.30-16.30 uur in De Fontein. Begeleiding door ds. Marga Baas.

In de sporen van Emo, Liudger en Bernlef

We gaan opnieuw wandelen in de provincie Groningen: pelgrimages langs plekken die getuigen van een ver verleden, verbonden met namen als abt Emo, Liudger en Bernlef.
De eerste tocht is gepland op zaterdag 21 oktober 2017. Herma Uiterwijk en ik stippelen een dezer dagen de route uit.
Opgave en info: Marga Baas (T 050-5798508; E marga.baas@home.nl).

Parkeren rondom de Nieuwe Kerk

Wanneer u met de auto naar de Nieuwe Kerk komt, zijn er meerdere parkeermogelijkheden. Zo kunt u een plekje zoeken direct in de straten rondom de Nieuwe Kerk aan het grasveld (Nieuwe Kerkhof), maar ook aan de Nieuwe Ebbingestraat of aan de Nieuwe Boteringestraat. In deze straten kunt u gratis parkeren tot 12 uur. De ruimte direct rondom de Nieuwe Kerk (binnen het grasveld) mag maar heel beperkt worden gebruikt in verband met de vrije doorgang voor brandweer en ambulance. Brengt u mensen die slecht ter been zijn naar de kerk? Dan graag afzetten bij de deur en in de straten rondom de kerk een plekje zoeken.

Agenda

18 oktober Vrouwengespreksgroep Christofoor. Onderwerp: “De ziener van Patmos,” uit ‘In Gesprek’nr.5 door Gé Wiegman. Locatie: Diamantflat, aanvang: 19.30 uur.
23 oktober Kerkenraad in De Fontein, aanvang: 20.00 uur.

Foto 1 en 2: Tienerdienst in Parsifal.
Foto 3: Bijna een halve eeuw oud, de Cantorij van De Fontein.
Foto 4: Werk van Henk Breedland in De Fontein, de Boteringebrug.