Wijknieuws-17: 29 september – 12 oktober 2018

Bij de vieringen

Zondag 30 september zal Joke van Beveren voorgaan, samen met ds. Marga Baas. In deze dienst nemen we afscheid van Joke als kerkelijk werker.
Zondag 7 oktober houden we een viering o.l.v. gemeenteleden. Voorgangers zijn Gerard Lof en Marleen Betten. De dienst staat in het teken van de relatie tussen christendom en jodendom en draagt als motto: Het verbond gaat verder. De lezingen zijn: Jesaja 35: 1-7, Jesaja 42: 5-7 en Matteüs 11: 2-6.
Zondag 14 oktober staat in het teken van het werelddiaconaat. De lezingen zijn Deutero-nomium 15, 1-11 en Marcus 10, 17-31. Aan de dienst wordt meegewerkt door de cantorij. Voorganger is ds. Marga Baas.

Een woord van afscheid

Een woord van afscheid, hoe moeilijk toch……Allereerst wil ik u allemaal danken voor het vertrouwen dat u me gaf in de vele bezoeken en gesprekken, wat ons bezig hield in het dagelijks leven maar vooral ook in ons geloof. Ik heb met u mogen meelopen op de levensweg, in moeilijke en verdrietige omstandigheden en in blijde en vreugdevolle momenten. Mooie diensten op de zondagen dat ik voor mocht gaan, samen mochten we ‘gemeente’ zijn en met elkaar proberen onder woorden te brengen wat ons gaande houdt. Leuke bijeenkomsten in de startweek, de Kerstbroodmaaltijden en de kringgesprekken. Samen vergaderen, niet altijd leuk, maar ook dat hoorde erbij, kijken wat de mogelijkheden zijn en wie welk werk weer bij de kop neemt. Ik had graag door willen gaan met mijn stukje werk in ‘De Fontein’, maar het moment van afscheid is toch echt aangebroken. Ik wens u allen veel, geluk, wijsheid en gezondheid toe en bovenal de ervaring dat God ons, in en door alles heen, wil dragen. Ik hoop u te ontmoeten in de afscheidsdienst op 30 september a.s.
Hartelijke groet, Joke van Beveren.

Gemeenteberaad

Noteert u dit alvast in uw agenda: op zondag 14 oktober, na de dienst die in het teken staat van het werelddiaconaat, houden we een gemeenteberaad. De wijkkerkenraad wil u graag bijpraten over de laatste ontwikkelingen, samenhangend met de herschrijving van het deeljaarplan en het afscheid van Joke van Beveren.

Onderzoek van Jacobine Gelderloos

Voor belangstellenden liggen in de hal van de kerk enkele kopieën van het artikel uit het dagblad Trouw over Jacobine Gelderloos en haar onderzoek naar kerkelijke gemeenschappen in de provincies Groningen en Noord-Brabant. Zij ontdekte hoe belangrijk het is dat er in een dorp een plek blijft bestaan, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het onderzoek geeft ook aanknopingspunten voor ons eigen proces “Van wijkgemeente naar buurtkerk”. Van harte aanbevolen!

Hartelijk dank!

Blij verrast was ik toen mij zondag 9 september j.l. een mooi boeket bloemen van De Fontein werden aangeboden. Mijn hartelijke dank. Mw. D. van Praag, Vinkhuizen

Meeleven in De Fontein

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan een van de twee ouderlingen pastoraat: Hessel Boersma (telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com) of Lamke Dijkstra (telefoon: 050-5772513 of email: lamkedijkstra@home.nl). Zij zorgen er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met ds. Marga Baas.

De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Wij gedenken

Op vrijdag 6 juli 2018 overleed Wilhelmina Cornelia Jacobi-Schoonhoven op de leeftijd van 88 jaar. Ze was jarenlang lid van de Goede Herderkerk en later van De Fontein. Twee jaar geleden verhuisde ze naar een verzorgingshuis in Hoorn om dichter bij de kinderen en kleinkinderen te kunnen wonen. De uitvaartdienst vond plaats in de Dorpskerk van Zwaag en werd geleid door haar schoonzoon ds. Hans Blom. Na de dienst is zij te rusten gelegd op de algemene begraafplaats in Hoorn.

Stamppot en een goed gesprek

Hete bliksem, spitskool, zuurkool, worst en piccalilly. De organiserende kookgroep van de Fontein had dit jaar gekozen voor het thema stamppot. We praten over de jaarlijkse kook- en eetactiviteit in het kader van de startweek van de gezamenlijke wijkgemeenten van de Bron, de Fontein en de Nieuwe Kerk.
De met bijna 120 personen gevulde kerkzaal aan de eikenlaan is al jaren de plek voor deze vaste activiteit in de Startweek. De kookgroep onder leiding van Bouwien Knol heeft wat wijzigingen ondergaan, maar ook nu lukte het om de grote groep een heerlijk warm gerecht voor te zetten. Culinair talent uit de Nieuwe Kerk en de Bron hadden hun bijdrage door het maken van heerlijke soepen en toetjes en de predikanten konden zich goed vinden in hun rol als ‘bartender’.

‘Een goed gesprek’ was de rode draad van de avond, waarbij gespreksthema’s werden aangereikt via uitdagende teksten op theezakjes. Toetsenist Gerlof Woudstra zorgde voor een vrolijke noot en Pier Hiemstra verzorgde een bijdrage op het orgel. Harold Admiraal uitte namens de Startweekcommissie in zijn slotwoord nog bewondering voor de vele vrijwilligers die deze avond mogelijk hebben gemaakt en kijkt nu al weer uit naar het menu van volgend jaar!

Loket levensvragen

Iedere woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur is Marga Baas in de kerk aanwezig . Zij is beschikbaar voor ieder die haar wil spreken.

Rondom 30

Wie wil deelnemen aan deze gespreksgroep kan het beste contact opnemen met Coos Engelsma, jeugdouderling van de Nieuwe Kerk: j.engelsma.1@gmail.com

Bijbel op donderdag

Donderdag 4 oktober om 14.30 uur is de eerste bijeenkomst van de gespreksgroep. We gaan o.l.v. ds. Marga Baas aan de slag met enkele lastige verhalen uit de Bijbel. Verhalen van geweld, teksten die indruisen tegen onze wetgeving, onze normen en waarden, ons besef van humaniteit. We weten er vaak geen raad mee. Helemaal niet als God daarin ook een rol speelt. Slaan we die gedeelten uit de Bijbel over? Of is er een uitleg mogelijk waar wij vandaag toch mee uit de voeten kunnen? Van harte welkom! Laat even weten per mail of telefoon of u komt.

Fotoworkshop: Verstilling

Voor informatie klik hier

Kunst in De Fontein met Jan Boter

Voor informatie klik hier

Pelgrimeren door de provincie

Ook in het seizoen 2018-2019 organiseren Herma Uiterwijk en Marga Baas weer een drietal stevige wandelingen in de noordelijke provincies. Noteer de data al vast in uw agenda: zaterdag 13 oktober 2018, zaterdag 19 januari en zaterdag 13 april 2019. De eerste tocht op 13 oktober is een wandeling van ca. 14 km door de Onlanden. Start- en eindpunt is het Transferium van Hoogkerk. We verzamelen ons daar om 10.00 uur. Aanmelding voor 10 oktober bij: marga.baas@home.nl

Septemberactie

U hebt het vast al gemerkt: de septemberactie is wat vertraagd. Binnenkort ontvangt u allen de envelop met het nieuwe exemplaar van De Fonteinkrant, de brochure Bezinning en bezieling en de oproep om bij te dragen aan de wijkactie. Het is handig om de brochure zo gauw mogelijk te bestuderen, want sommige kringen en activiteiten gaan al begin oktober van start!

Meeleven

Mw. Klaske Klazinga (Paddepoel) werd met verschillende klachten opgenomen in het Martiniziekenhuis (afdeling 2c, kamer 213).
Waarschijnlijk zal ze na onderzoeken en behandeling niet direct naar haar appartement kunnen terugkeren, maar nog een tijd elders verzorgd worden

Najaarsmarkt

De voorbereidingen voor de najaarsmarkt , die zoals gebruikelijk gehouden wordt op de eerste zaterdag in november , in dit geval 3 november, zijn in volle gang.
De goede doelen zijn inmiddels definitief vastgesteld , te weten:

*Stichting Waardig Wonen
*Logeerhuis De Opstap
*Beautiful Kidz Namibia
*New Cooking Bag in Ghana

U kunt alvast beginnen met het verzamelen van voor u overtollige artikelen.
De volgende maand wordt u uitgebreider over de projecten en de inbreng geïnformeerd.
Namens de commissie najaarsmarkt
Bert Oostenbrink

Mijn kijk op de wijk – 20 jaar Fontein

Op zondag 2 december 2018 vieren we dat twintig jaar geleden de deuren van De Fontein voor het eerst voor iedereen opengingen. In het kader van dit jubileum nodigen we gemeenteleden en buurtbewoners uit een foto te maken van iets karakteristieks in de eigen woonomgeving, onder het motto: Mijn kijk op de wijk. De foto zal onderdeel uitmaken van een PowerPointpresentatie die tussen 11.00 en 12.00 uur in de kerk wordt vertoond. Dus ga met uw fototoestel of mobieltje de buurt in en verras elkaar met uw eigenzinnige visie! U kunt uw foto digitaal versturen naar bvanhuis@home.nl. Uiterste inzenddatum is zondag 11 november. We zijn benieuwd! Over de andere activiteiten op deze zondag leest u later meer.
Thom van Dijk, Margje Tolsma, Bram van Huis, Marga Baas.

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 18 vóór 7 oktober a.s. inleveren. E-mailadres: zie colofon.

Agenda

8 oktober Moderamen in De Fontein, aanvang: 19.30 uur.
10 oktober Vrouwengespreksgroep Christofoor. “Hand in Hand,” door Bouwina Knol. Locatie: Diamantflat, aanvang: 19.30 uur.

Foto 1 t/m 3: Het etentje op de vrijdagavond was voor de drie kerken was weer een groot succes! Voor entertainment was gezorgd en in een gezellige sfeer en ongedwongen samenzijn werden de soepen en diverse hutspotten eer aan gedaan. Foto’s Frans Breidenbach.