Wijknieuws 22 okt – 5 nov 2016

Bij de vieringen

Zondag 23 oktober om 9.30 uur zal ds. Anita Akkerman in de viering voorgaan.
Zondag 30 oktober is er een bijzondere dienst met en voor kinderen, waar tieners en volwassenen natuurlijk ook van harte welkom zijn. De dienst is voorbereid door Alice Sijbolts, Petra Links en Joke van Beveren. Aanvang: 9.30 uur.
Zondag 6 november om 9.30 uur vieren we de gedachtenis van de gestorvenen. Aan de dienst wordt meegewerkt door o.a. de cantorij van De Fontein, Dick Dijkstra (orgel), José van Dijken (piano), Marjan Kamstra (fluit). Voorganger is ds. Marga Baas.

Gedachteniszondag

In de gedachtenisdienst op zondag 6 november zullen hardop de namen worden genoemd van gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn gestorven. Deze namen worden eveneens in het gedachtenis-boek bijgeschreven. U kunt ook zelf namen aandragen van dierbaren die zijn overleden – vrienden, familieleden, mensen met wie u zich weet verbonden. Dat kan op zondag 23 oktober en zondag 30 oktober. In de hal van de kerk staat een mandje met papier en pennen klaar en een glazen kom. U kunt de naam/namen opschrijven, het papier dubbelvouwen en in de glazen kom deponeren. Ook deze namen zullen in de gedachtenisdienst hardop genoemd worden. Op 6 november krijgen de deelnemers aan de viering evenals voorgaande jaren de gelegenheid een kaars ter gedachtenis van een gestorvene aan te steken.

Aanvangstijd van de kerkdienst

Ook al gaat zondag 30 oktober de wintertijd in, de aanvangstijd van de kerkdienst blijft 09.30 uur.
Het moderamen van De Fontein heeft dit besluit genomen om verwarring over begintijden van de vieringen te voorkomen. Sinds afgelopen september houden we in principe elke derde zondag van de maand een gezamenlijke dienst met de wijkgemeenten van De Bron en de Nieuwe Kerk, in de Nieuwe Kerk. Deze dienst begint steeds om 9.30 uur. Met ingang van september 2017 zal bovendien op de tweede en vierde zondag van de maand in De Fontein en De Bron dezelfde predikant voorgaan, waarbij de aanvangstijd in De Fontein 9.30 uur is en in De Bron 11.00 uur.
Het leek ons daarom een logische stap om met ingang van dit seizoen alle diensten om 9.30 uur te laten beginnen.

Verstillen bij de reformatoren

In 2017 is het 500 jaar geleden dat de reformatie begon. Maarten Luther en Johannes Calvijn
waren twee bekende voormannen van deze beweging. Gedurende vijf avonden willen we o.l.v. Alberte van Ess hun spirituele waarde opnieuw ontdekken. We doen dit aan de hand van een boekje van Vacare, Platform voor meditatief leven in de PKN. Vijf belangrijke thema’s van de Reformatie komen aan bod: rechtvaardiging, gebed en meditatie, kerkmuziek, heiliging en lekenspiritualiteit. De eerste avond is op 10 november, van 20.00 – 22.00 uur in De Fontein. Overige data: 8 december, 12 januari, 9 februari en 9 maart.
Opgave en info: Alberte van Ess, T: 050-541 50 5), E: predikant@pkndebron.nl

De 10 mooiste Bijbelverhalen

Op de negende plaats van de top tien is het Bijbelboek Esther terechtgekomen. In een volgend nummer van KiS kunt u lezen aan welke verhalen we in De Bron, De Fontein en de Nieuwe Kerk bijzondere aandacht zullen schenken.

Huwelijk

Op woensdag 9 november gaan Ruben Wattimury en Merle Peters trouwen. Zij wonen met hun dochtertje Leah in de Bloedkoraalstraat 70, 9743 KD Groningen. Diezelfde dag vindt om 14.30 uur de zegening van hun huwelijk plaats in De Fontein. Voorganger is ds. Marga Baas.

Bedankt!

Blij verrast was ik toen onlangs de bloemen van De Fontein bij mij werden bezorgd.
Het gaf een fijn gevoel te weten dat er aan je gedacht wordt.
Vriendelijke groet, A. Betsema.

Meeleven

Mw. Japke Zijlema verblijft weer in haar appartement in de Veldspaat op afdeling Koraal.
Mw. Bertha van der Molen-Doddema is na een operatie in het UMCG weer naar huis teruggekeerd.
Dhr. T. Sikkema is verhuisd naar De Brink, kamer 309 ( Helper Brink 59, 9722 EK Groningen). Hij stelt contact met gemeenteleden uit De Fontein zeer op prijs.
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Wij gedenken

Op 13 oktober is mw. Hennie Jansma-Smit overleden in de leeftijd van 87 jaar. Zij woonde in De Es, kamer 5.22 (Beukenlaan 156). Op 18 oktober hebben we afscheid van haar genomen in een dienst van danken en gedenken in de aula van Selwerderhof. Voorganger was ds. Marga Baas. Aansluitend is zij bij haar man Thijs Jansma begraven.

Kindernevendienst en oppasdienst zoeken versterking

Beste gemeenteleden van de Fontein,
De kindernevendienst wordt in de Fontein verzorgd door een groepje van 5 enthousiaste dames. Wij zorgen er voor dat de kinderen in de basisschoolleeftijd tijdens de kerkdienst op hun niveau het Bijbelverhaal horen dat u in de kerkdienst hoort.Hiervoor gebruiken wij het blad Kind op Zondag. In een ontspannen sfeer kunnen onze kinderen dan knutselen, kletsen en even bewegen. Daarnaast doen we met Advent en met de veertigdagentijd een project met de kinderen, bereiden we één keer per jaar een kinderdienst voor met de predikant, nemen we elk jaar afscheid van de kinderen die naar de middelbare school gaan na de zomervakantie en sluiten we samen met de tieners en met alle ouders het seizoen feestelijk af. Eén keer per maand vergaderen we in de Fontein om alles goed af te spreken. Dit willen wij als vaste kern blijven doen. Maar daarnaast zoeken wij mensen die ook wel eens een keer de kindernevendienst willen doen. Al is het maar één zondag in het jaar. Daarvoor vragen we uw hulp. Man of vrouw, jong of oud. U bent van harte welkom om een keertje mee te kijken en als u het leuk vindt kunt u zelf ook een keer de kindernevendienst doen.
Ook is er elke zondag oppasdienst in de Fontein. Kinderen die nog te jong zijn voor de basisschool worden opgevangen in hun eigen ruimte. Er is iemand aanwezig om op hen te passen. Ze kunnen lekker spelen en worden na afloop van de dienst, maar vaker al voor het uitspreken van de zegen, weer opgehaald door hun vader of moeder of broer of zus. Op dit moment hebben wij geen ‘vaste’ oppaskinderen in de Fontein. De meeste zondagen gaat degene die ingeroosterd is voor de oppasdienst dan ook gewoon in de kerk zitten en kan de dienst bijwonen. Maar we moeten natuurlijk met elkaar als gemeente er wel voor zorgen dat er elke zondag iemand is die de oppasdienst op zich wil nemen, voor het geval dat er gasten zijn met jonge kinderen. Helaas is het groepje mensen dat meedraait bij de oppasdienst erg klein. Ook hiervoor zoeken wij mensen die een keer oppasdienst willen doen. Al is het maar één keer per jaar. Er zijn vast wel mannen of vrouwen te vinden die dit willen doen om zo het kleine groepje vaste vrijwilligers wat te ontlasten.
Wij doen een dringend beroep op u allen: Maak u vrij voor de kinderen van de Fontein. Uw hulp is zeer welkom.
Namens de kindernevendienst: Lammie Dijkman (lammie.dijkman@home.nl), telefoonnummer 06-30749755 en namens de oppasdienst: Geartsje Visser (geartsje.visser@gmail.com), telefoonnummer (’s avonds) 06-11396002

NOG 1 WEEK TE GAAN…….

En dan houden we de sponsorloop voor “The Future in our Hands,” ons nieuwe diaconale project.
Dit komende kerkelijk jaar gaan we ons als werkgroep Diaconaat en als kerkelijke gemeente inzetten voor de kinderen in Kololi in Gambia.
In Kololi willen we het schoolgeld voor 175 kinderen gaan betalen. Iets wat voor hun ouders niet op te brengen is waardoor deze kinderen niet of maar enkele dagen per week naar school gaan. Ook willen we er graag voor zorgen dat het schoolgebouw aangepakt wordt (o.a. het dak en de ramen) en dat de inrichting en hulpmiddelen goed zijn.
Met de aanschaf van medicijnen helpen we ook het hospitaal en de kraamkliniek bij de school. Hiermee proberen we de kinderen te beschermen tegen malaria en willen we de kindersterfte terugdringen.
Op ZATERDAG 29 OKTOBER organiseren we een SPONSORLOOP van 14.00 – 15.30 uur. Een ieder die de kinderen in Kololi een warm hart toedraagt kan zich opgeven als renner of wandelaar, en rondjes van 500 meter rondom De Fontein rennen of wandelen voor dit goede doel. Wel gesponsord uiteraard. Dat kan per rondje of tot een maximum bedrag. Een ieder die wat minder sportief of mobiel is vragen we om de renners en wandelaars vooral te sponsoren. Elk bedrag is welkom. Komt u vooral ook die zaterdag de renners en wandelaars aanmoedigen!
Komende zondag na de dienst staat er iemand in de hal met opgavelijsten en sponsorpapieren. Ook deelnemers van andere kerken zijn welkom om bij deze sponsorloop aan te haken, hetzij als renner/wandelaar, hetzij als sponsor. Zij kunnen contact opnemen met Bram van Huis, tel. 050 – 5773562 Wij hopen op veel deelnemers en een mooie opbrengst. Helpt u mee!?
Werkgroep Diaconaat

Najaarsmarkt

Binnenkort is er weer onze traditionele Najaarsmarkt, zaterdag 5 november a.s. Menigeen zal er naar uitzien omdat de mogelijkheid geboden wordt spullen waar u geen gebruik meer van maakt of waarop u bent uitgekeken bij de Fontein in te leveren. Als u dan de vrijgekomen ruimte weer een zinvolle invulling wilt geven , dan is er vanzelfsprekend een groot aanbod van diverse artikelen, zoals prachtige bloemstukken, mooi glaswerk, sieraden, kleding, speelgoed en een boekenvoorraad waar u versteld van zult staan. En om bij te komen van het rondkijken, is er een koffiehoek(eventueel met gebak). Duurt de dag lang genoeg, dan zijn er in de hal snert, poffertjes en andere warme hapjes. Maar ook het rad van avontuur blijft een aantrekkingskracht houden. Als aan het eind van deze zaterdag de financiële balans wordt opgemaakt, blijken de medewerkers een boost te krijgen om het achtergebleven materiaal weer op te ruimen. Zo maken u en wij er een feest van. Omdat niet alles is te verkopen, vragen wij van u om geen meubelen en computers in te leveren. Wij staan klaar om uw spullen aan te nemen op dinsdag 1 november van 14.00 – 16.00 uur en van 18.00 – 20.00 uur en op woensdag 2 november van 14.00 – 16.00 uur.

Zoals u weet zijn de goede doelen dit jaar:
Diaconaal project : The Future in our Hands. Het betreft hier een project in de hoofdstad Kololi in Gambia. Deze stichting ondersteunt 175 kinderen die de Nursery School bezoeken . Denk hierbij aan lesgeld , lesmateriaal e.d. ’s Middags wordt hier volwassenonderwijs gegeven. Ook ondersteunt men de kraamkliniek die op het terrein staat.
Basic Care Ghana. Een stichting in het noorden van Ghana die zich inzet voor verstoten mensen die geen toegang hebben tot basale medische zorg. Dr. David Abdulai heeft een kliniek opgezet wat inmiddels is uitgegroeid tot een ziekenhuis met operatiekamer. Meer informatie kunt u vinden op www.basiccareghana.nl
Odensehuis. Het Odense Groningen is bedoeld voor mensen met beginnende dementie en hun naasten. Iedereen die afleiding nodig heeft is hier van harte welkom.
Stichting Opkikker. Deze stichting verzorgt gezinnen met een langdurig ziek kind met een onvergetelijke Opkikkerdag. Niet alleen het zieke kind maar ook de gezinsleden worden in het zonnetje gezet. Na afloop ontvangt het gezin beeld- en videomateriaal om de dag nog eens her te beleven.
Hamelhuys. Inloophuis in Groningen voor ex-kankerpatiënten en hun naasten Voor uitgebreide informatie, zie de website www.hamelhuys.nl
Namens de commissie Najaarsmarkt,
Bert Oostenbrink

Doorstart Goede Herderkerkkoor

Het bestuur van het Goede Herderkerkkoor maakt bekend dat er in een afgeslankte vorm- 20 zanglustigen- o.l.v. José van Dijken doorgegaan wordt met het koor.
In een extra vergadering is daar onlangs toe besloten.
In deze vergadering namen wij afscheid van onze bibliothecaresse Ria van Hemmen-Medema die deze taak jarenlang met veel plezier en kundigheid heeft verricht. Zij kreeg een prachtig boeket bloemen in verband met 45 jaar als koorlid –zie foto- mee naar huis.
Twee opvolgsters stonden klaar: Annet van der Velde en Julia Breidenbach die dit stokje overnemen.
Nog een belangrijke mutatie was er in de persoon van Jan Meijer die als penningmeester met zorgvuldigheid en kundigheid deze positie heeft bekleed, het laatste jaar met zijn secondant Frans Knuit.Wij zijn hen beide als koor veel dank verschuldigd
Gelukkig is er een opvolger Leo Dée die zijn taak zal overnemen.
Wij hopen met ons koor nog veel zangplezier te mogen beleven, want zingen maakt blij!
Frans Breidenbach, secr.GHK

Kunst in de Fontein

Voor informatie klik hier

Buurtsoep

Iedere eerste woensdag van de maand wordt in De Fontein soep en brood geserveerd.
Van 12.15 uur tot 13.45 uur zijn bewoners uit de wijk Selwerd, maar ook bewoners uit de omliggende wijken, van harte welkom voor een hapje en een praatje.
Doel van dit project is mensen uit hun isolement te halen.
Samen met Humanitas ,Wij Groningen en De Fonteingemeente wordt op deze manier aan de wijkbewoners gelegenheid gegeven om met elkaar in contact te komen.

OPROEP

Gezocht: Zangers – 1 pianist – 1 fluitist – 1 klarinettist
Voor het muziekproject: “Mattheüs”
Vind je het leuk om samen te zingen en wil je graag in projectvorm naar prachtige concerten op 8 en 9 april 2017 toewerken? Geef je dan op voor het eigentijdse passieproject “Mattheüs”: Een gezongen passie op basis van teksten uit het Mattheüsevangelie.
In twaalf repetities op dinsdagavond gaan we als koor de muziek repeteren. Thuis moet je je daarop voorbereiden met een oefen-cd. Er zijn ook verschillende solopartijen, de instudering daarvan gaat in overleg. Het ensemble repeteert in dezelfde periode. De muzikale leiding is in handen van Marinus Verkuil, Roele Kok en Alina Rozeboom.

Voor meer informatie/aanmelding: passieproject@nieuwekerk.org
Geef bij aanmelding aan:
Of je wilt zingen/piano/fluit of klarinet speelt;
Als je zingt: bij welke stemsoort je jezelf zou indelen (sopraan/alt/tenor/bas);
Of je geïnteresseerd bent in het zingen van een van de solopartijen.
Mocht je met een ander instrument mee willen spelen, mail ons dan ook. Wellicht dat we hier iets op kunnen verzinnen. Alleen bij voldoende aanmeldingen kunnen we het project laten doorgaan. De deadline voor het aanmelden is: 13 november 2016. Dan bepaalt de organisatie ook of het project door gaat. Dus, ben je enthousiast? Neem al je muziekvrienden mee!

Bijbel op donderdag

Donderdag 3 november van 14.30-16.30 uur is de derde bijeenkomst van deze groep. Locatie: De Fontein. Opgave en informatie bij ds. Marga Baas.

Rondom 30

De gespreksgroep komt op 3 november om 20.00 uur weer bij elkaar, ditmaal ten huize van Anne en Remco Nijland, Ceramstraat 4. Voor meer informatie: Coos Engelsma j.engelsma.1@gmail.com / 06-43297330

Kerk open – Kerk creatief

Op woensdag 9, 16 en 23 november tussen 10.00-12.00 uur bent u van harte welkom in De Fontein, niet alleen voor een kop koffie of thee en een gesprek, maar ook om samen met kunstenaar Jan Reemeijer uw creativiteit uit te leven. Onder zijn inspirerende leiding kan ieder die wil drie morgens
aan de slag met diverse materialen: klei, zeepsteen, gasbeton, mozaiek, etc. Ook mensen met geen enkele ervaring kunnen meedoen; het plezier staat voorop. Er wordt per morgen een kleine bijdrage van 3 euro gevraagd om het materiaal te kunnen bekostigen.
Iedereen is van harte welkom!

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 20 vóór 30 oktober inleveren. E-mailadres zie colofon.
Wijkcorrespondent Frans Breidenbach

Agenda

24 oktober Kerkenraad in De Fontein, aanvang: 20.00 uur.
2 november Vrouwengespreksgroep Christofoor. Onderwerp: “De werkers in de wijngaard,” door Gé Wiegman uit ‘In Gesprek’1. Locatie: Diamantflat, aanvang: 19.30 uur.

Foto 1 Logo Najaarsmarkt.
Foto 2:De bibliothecaresse Ria van Hemmen krijgt bij haar afscheid van het koor een mooi boeket bloemen aangeboden.