Wijknieuws 16: 16 – 30 september 2017

Bij de vieringen

Zondag 17 september is de gezamenlijke startzondag van De Bron, De Fontein en de Nieuwe Kerk. Het thema luidt: Open huis De dienst is in De Nieuwe Kerk en ds. Evert Jan Veldman zal voorgaan. Medewerking wordt verleend door de Cantorij van de Nieuwe Kerk o.l.v. Jelte Hulzebos. Na afloop van de kerkdienst is er koffiedrinken en een informatiemarkt.
Zondag 24 september houden we in De Fontein een oecumenische dienst van Schrift en Tafel, die in het teken staat van de Vredesweek 2017, met als thema: De kracht van verbeelding.
Voorgangers zijn pastor Frans de Smit en ds. Marga Baas.

Schoonheid met een ziel

Iedere zondagmiddag om 17.00 uur bent u van harte welkom in de Nieuwe Kerk of in de Martinikerk bij de vieringen van Schoonheid met een ziel. Zondag 17 september is er een Evensong in de Nieuwe Kerk. Zondag 24 september is er een viering in het teken van Het Nieuwe Lied m.m.v. musicus Vincent Hensen en een van zijn koren. Voorganger is ds. Marga Baas. De vleugel wordt bespeeld door Peter Rippen.

Huwelijksjubileum

Graag willen wij de gemeente van de Fontein bedanken voor de mooie bloemen en geluk-wensen die we mochten ontvangen ter ere van ons 60 jarig huwelijksfeest.
Wij hebben dit gevierd met onze kinderen, klein en achterkleinkinderen ergens in de provincie. Het was die dag stralend weer.
Tiny en Sjerp Leijendekker

Hartelijk dank!

Lieve mensen,
Heel erg bedankt voor het prachtige herfstboeket dat Annie Borgerink mij zondagmorgen in de Ebbingepoort kwam brengen.
Het gaat gelukkig goed met mij, de pijn is te dragen en ik hoop binnenkort weer naar mijn eigen huis te mogen gaan.
Hartelijke groet, Arda Swart-de Jong

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan onze ouderling Pastoraat, Hessel Boersma. Hij zorgt er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. Telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com. U kunt natuurlijk contact opnemen met de wijkpredikant, ds. Marga Baas, of met kerkelijk werker mw. Joke van Beveren.

Dhr. A. Pekema is opgenomen in Maartenshof, Schaaksport 100, 9728 PG. Zijn vrouw blijft thuis wonen,
Mw. A. Swart is opgenomen in de Ebbingepoort, kamer 135, Noorderbinnensingel 2, 9712 XA.
De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Wij gedenken

Op 26 augustus is na een periode van ziekte Helena Cornelia Adriana (Lenie) Steketee-Visser overleden in de leeftijd van 85 jaar. Samen met haar man Koos woonde zij aan de Elzenlaan 109, 9741 NC. Op vrijdag 1 september is in De Fontein een dienst van danken en gedenken gehouden o.l.v. mw. Joke van Beveren. Aansluitend vond de begrafenis plaats op Selwerderhof.
We ontvingen een kaart met het bericht dat op 27 augustus Fiebodina (Diny) Kluivingh-Teekens is gestorven. Zij is 89 jaar geworden. Sinds 2013 was zij de weduwe van Evert Kluivingh. Haar laatste levensperiode verbleef zij in de Veldspaat. Op vrijdag 1 september hebben haar naasten afscheid van haar genomen in aula 2 van het crematorium.

Liturgieboekje

Door de werkgroep eredienst is het plan uitgewerkt om een vast liturgieboekje voor een bepaalde periode van het kerkelijk jaar in de vieringen te gaan gebruiken. Dat brengt eenheid in de vieringen en het spaart papier. In dit boekje staan bepaalde onderdelen van de dienst
met muziek en tekst afgedrukt, zoals het kyrie en de acclamatie op de lezingen en bij de voorbeden. De nummers van de te zingen liederen staan niet in het liturgieboekje vermeld, maar in de zondagsbrief.

Najaarsmarkt

De voorbereidingen voor de najaarsmarkt , die zoals gebruikelijk gehouden wordt op de eerste zaterdag in november , in dit geval 4 november, zijn in volle gang.
De goede doelen zijn inmiddels definitief vastgesteld , te weten:
Diaconaal project : “The Future in our Hands.”
Carpenters in Action
Wensambulance Noord Nederland
De Open Hof

U kunt alvast beginnen met het verzamelen van voor u overtollige artikelen.
De volgende maand wordt u uitgebreider over de projecten en de inbreng geïnformeerd.
Namens de commissie najaarsmarkt
Bert Oostenbrink

Gespreksgroep ‘Geloven op maandag’

Op maandag 18 september komt de gespreksgroep voor het eerst in het nieuwe kerkelijke seizoen weer bij elkaar, ten huize van Marga Baas (Leegeweg 1-30). Uitgangspunt is een van de verhalen van Peter Rollins uit zijn bundel “De orthodoxe ketter”, een verzameling moderne gelijkenissen. Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met Marga Baas (E: marga.baas@home.nl).

Mirjam en Micha

Met ingang van 24 september zullen Mirjam en Micha elke zondagse dienst in De Fontein te gast zijn. Zij beiden zijn de hoofdpersonen in het spiegelverhaal dat bij de lezing(en) van de betreffende zondag hoort. Dit spiegelverhaal wordt afwisselend geschreven door Evert Jan Veldman en Margreet van der Vliet. Het is voor kinderen en volwassenen een verrassend opstapje naar het Bijbelgedeelte dat centraal staat, zowel in de hoofddienst als in de nevendienst. Spannend element is wat er in de koffer verborgen zit, die iedere keer opengaat voor het verhaal gelezen wordt. Bij het verhaal hoort ook het lied van Mirjam en Micha. De tekst en de noten daarvan staan afgedrukt in het liturgieboekje (zie boven). We zingen het na het verhaal en voordat de kinderen met de brandende kaars naar hun eigen ruimte vertrekken. Bij de terugkomst van de kinderen laten ze zien wat zij als verwerking van het Bijbelgedeelte hebben gemaakt en zingen we een vrij kinderlied – nu eens uit het liedboek, dan weer uit een andere bundel. Het liednummer of de noten met tekst staan in de zondagsbrief (zie boven) afgedrukt.

Agenda

9 t/m 17 september allerlei activiteiten Startweek-zie folders en informatie in de kerken-
25 september Kerkenraad in De Fontein, aanvang: 20.00 uur.

Foto 1: Voorafgegaan door de ouderling Johan Pruis verlaten hier de gemeenteleden Gerard Lof en Ben Gerder de kerkzaal. Onder hun leiding had de gemeente een fijne dienst meegemaakt.
Foto 2: Ook het handjeschudden na afloop van de dienst hoort daarbij! Foto’s Frans Breidenbach