Wijknieuws-15: 1 – 15 september 2018

Bij de vieringen

De serie zomerdiensten is afgerond. We pakken het oude ritme weer op . Zondag 2 september is de eerste zondag van de maand en daarom vindt er in De Fontein een viering plaats o.l.v. gemeenteleden. Ditmaal gaan Femmy Kragt en Johan Pruis voor. Zij sluiten aan bij het leesrooster . Centraal staan de lezingen uit Zacharia 8,4-8 en 20-23 en Marcus 8,22-26. Het orgel wordt bespeeld door Gjalt van der Meulen.
Zondag 9 september zal ds. Feike Volbeda voorgaan. De lezingen zijn Deuteronomium 4, 1-2 en 9-20 en Marcus 8, 27-9,1. Organist is Carel van Aurich.
Zondag 16 september is de derde zondag van de maand. De dienst in de Nieuwe Kerk draagt een feestelijk karakter en staat in het teken van de start van een nieuw kerkelijk seizoen. Het thema luidt: Ja, ik wil! Voorganger is ds. Evert Jan Veldman. Aansluitend is er niet alleen gelegenheid tot ontmoeting en koffiedrinken, maar kunt u zich ook oriënteren op enkele kerkelijke activiteiten door een kijkje te nemen bij de kraampjes op de infomarkt. Elders in dit nummer van KiS treft u meer nieuws over de startweek aan.

Vesper op woensdag 19 september

Woensdag 19 september vindt in het kader van de startweek in De Fontein een vesper plaats,
waarin het thema en de lezing van de startzondag terugkeert, nu in de verstilde vorm die eigen is aan een getijdengebed. Voorganger is ds. Marga Baas. Aan de vesper wordt meegewerkt door de cantorij van De Fontein o.l.v. José van Dijken (piano) en door Marjan Kamstra (blokfluit). De viering begint om 19.00 uur. Van harte welkom!

Septemberactie

In deze maand zullen alle gemeenteleden de grote envelop ontvangen met het nieuwe exemplaar van De Fonteinkrant, het boekje Bezinning en bezieling met het stedelijk aanbod van gesprekskringen en activiteiten voor 2018-2019 en de oproep om aan de start van het seizoen weer bij te dragen aan de financiële wijkactie. Van harte aanbevolen!

Joke van Beveren

Rond het afscheid van Joke van Beveren blijken enkele misverstanden te bestaan, die wellicht mede door de berichtgeving in KerkinStad de wereld in zijn gekomen. Joke is met ingang van 1 oktober 2015 in de wijkgemeente De Fontein begonnen met haar werk. Zij heeft een tijdelijke aanstelling; haar contract loopt tot en met 31 augustus a.s. We hebben als wijkkerkenraad van De Fontein bij de AK het verzoek ingediend of verlenging mogelijk zou zijn, mede om het deeljaarplan 2018-2020 kans van slagen te geven. De AK heeft ons laten weten, dat verlenging van het contract van Joke op arbeidsrechtelijke gronden niet mogelijk is – zoals dat evenmin kan bij tijdelijke aanstellingen van een bepaalde duur buiten de kerk. De mogelijkheid bestaat wel om een tijdelijk contract om te zetten in een vaste aanstelling. In onze situatie is deze mogelijkheid geen optie, omdat we als Protestantse Gemeente Groningen besloten hebben het aantal formatieplaatsen vast te stellen op 4,6 fte. Er zijn wel – op basis van innoverende projecten – nieuwe, tijdelijke aanstellingen mogelijk. Dat is dan ook de weg die we als Fonteingemeente inslaan door in september een aangepaste versie van ons deeljaarplan aan de AK gaan voorleggen, t.w. het transitieplan van De Fontein: Van wijkgemeente naar buurtkerk.

Afscheid

In onderling overleg hebben we afgesproken dat Joke van Beveren op zondag 30 september afscheid zal nemen van de gemeente in de morgendienst van De Fontein waarin zij samen met ds. Marga Baas zal voorgaan.

Hartelijk dank!

Op zondag 8 juli werd ons, namens de Fontein, een prachtig bos bloemen overhandigd.
We willen daar graag voor bedanken, ook voor de kaarten, telefoontjes en bezoekjes die we
mochten ontvangen.
Het doet goed zoveel medeleven te ervaren.
Hartelijke groet, Piet en Corry Dijkhuis

Hartelijk dank voor de bloemen die wij 15 juli j.l. hebben gekregen.
Hartelijke groeten. Hessel Kroon en Hilly Wesselink
Ik werd kortgeleden verrast met een prachtig boeket bloemen namens de Fontein.
Hartelijk dank hiervoor!
Het gaat na een heupoperatie goed met mij , ik kan zelfs weer lopen.
Groetjes van Gé de Vlieger

Oost, west, thuis het best!
Uw geneestkrachtige kruiden en drankjes, in de vorm van bloemen, kaarten, e-mails, telefoontjes, wijn, wensen en groeten, hebben mij letterlijk op de been geholpen.Bedankt.
Het medisch thuisfront o.l.v. Anna Folkerts en twee dochters hebben mij weer aan de loop gekregen om met de tijd mee te gaan!
Groeten. Albert van Wijk

Blij verrast was ik toen ik onlangs op een zondag een prachtig boeket bloemen mocht ontvangen, het gaf mij een gevoel dat de gemeente De Fontein mij niet was vergeten en dat ik er nog bij hoorde. Hartelijk dank! Mw. T. Bulthuis, Vinkhuizen

Op een zondag in augustus kwam Julia mij verrassen met een prachtig boeket bloemen. Mijn hartelijke dank voor deze fijne geste. Hartelijke groeten van Tine Post, Vinkhuizen

Dankbetuiging

Hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid na het overlijden van Harmen Libbe Reitsma. Wij hebben uw belangstelling zeer op prijs gesteld. Familie Reitsma

Meeleven in De Fontein

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan een van de twee ouderlingen pastoraat: Hessel Boersma (telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com) of Lamke Dijkstra (telefoon: 050-5772513 of email: lamkedijkstra@home.nl). Zij zorgen er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met ds. Marga Baas.

Dhr. Wessel Rutgers (Vinkhuizen) is in juni begonnen aan een reeks chemokuren die nog niet is afgerond. We hopen met hem op goede resultaten.
Met mw. Corry Dijkhuis (De Held) gaat het sinds haar laatste ziekenhuisopname goed.
Hetzelfde geldt voor dhr. Albert van Wijk (Selwerd); de complicaties die optraden na de operatie aan zijn been zijn verdwenen.
Douwe Anne Walsma heeft te horen gekregen dat de bestralingen die hij heeft ondergaan niet afdoende zijn gebleken. Er is geen medische behandeling mogelijk om het ziekteproces te keren; alle zorg is gericht op het verlichten en draaglijk maken van zijn situatie. We zijn bij Douwe Anne en Ynte met onze gedachten en gebeden.
De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Wij gedenken

*Op 23 juli is overleden Geertje van Dijken-de Jonge, op de leeftijd van 89 jaar.
Ze woonde in de Es in Selwerd. Op 28 juli was de dankdienst voor haar leven in het kerkje in Dorkwerd. Daar is ze begraven naast haar man. Voorganger was ds. Alberte van Es, samen met dhr. Klaas Sybrandy.
*Op 1 augustus is op de leeftijd van 82 jaar overleden Emanuel Louis Adriaan de Wilde .
Hij woonde in de Grote Beerstraat 200-6. Op dinsdag 7 augustus vond de begrafenis plaats op Selwerderhof, voorafgegaan door een dankdienst voor zijn leven in de aula van de begraafplaats. Voorganger was ds. Marga Baas.

Loket levensvragen

Iedere woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur is Marga Baas in de kerk aanwezig . Zij is beschikbaar voor ieder die haar wil spreken.

Startweek 2018 16-22 september

De startweekcommissie met mensen uit de Nieuwe Kerk, De Bron en De Fontein heeft een leuk programma opgesteld voor de gezamenlijke kick-off van het kerkelijk jaar. Het wordt een feestelijk programma.
Tijdens de Startzondag op 16 september is er ’s morgens in de Nieuwe Kerk een gezamenlijke, feestelijke en inspirerende kerkdienst en een infomarkt waar alle werkgroepen en commissies present zullen zijn. De kinderen kunnen rekenen op een leuke activiteit met de kindernevendienst leiding.
Woensdag 19 september is er een vesper in de Fontein. Daarna staat het bloemschikken weer op het programma. Op de donderdag 20 september staat er een excursie naar de Martinikerk gepland . Ga mee naar een plek waar u nog nooit bent geweest en geniet ondertussen van een wijnproeverij. Vrijdag 21 september wordt er een “ stampotbuffet” gepresenteerd in de Fontein. Zaterdag aan het eind van de middag willen we actief gaan springen met de jeugd in “JUMP XL“ en aansluitend eten in de Bron.
Kortom, reden genoeg om deze dagen vrij te houden.
Contactadres startweekcommissie: startweek.groningen@gmail.com

Wandelen met aandacht

Onder deze noemer gaan we woensdag 5 september ’s morgens samen op pad. Het is een wandeling van 6 km (ca. anderhalf uur) langs de gedichten over het Kasteel en het Klooster van Selwerd aan de Paddepoelsterweg en het Van Starkenborghkanaal.
Lopen is niet alleen goed voor de conditie, maar ook een prettige manier de eigen omgeving met nieuwe ogen te leren zien en ongedwongen met anderen in gesprek te raken!
Datum Woensdag 5 september 2018
Start De Fontein, Eikenlaan 255, 9741 EZ Groningen Telefoon: 050 573 1188
Om 10.00 uur: Inloop en koffie.
Om 10.30 uur: Vertrek wandelgroep.
Eind Rond 12.15 uur zijn we terug bij de Fontein. Daar staat de soep klaar!
Kosten € 1,- voor de soep (vrijwillige bijdrage)
Opgave Voor 1 september via emailadres: evert.bosscher@wij.groningen.nl
Maximum aantal deelnemers: 15
Gidsen Aletta Zeedijk en Marga Baas

Kunst in de Fontein

Voor informatie klik hier

Stadsklooster

Vanaf zaterdag 1 september is het Stadsklooster weer dagelijks van maandag t/m zaterdag te vinden in de Lutherzaal (Lutherse Kerk, Haddingestraat 23, Groningen).
De zaal gaat open vanaf 17.00 uur.
Van 17.00 uur tot 17.30 uur is er koffie/thee en de mogelijkheid voor ontmoeting en gesprek of het aansteken van een kaars.
Van 17.30 tot 18.00 uur is het getijdengebed, waarin de stilte een belangrijke plaats inneemt.

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 16 vóór 9 september a.s. inleveren. E-mailadres: zie colofon.
Dit kerkblad wordt weer bij alle postadressen (breed) verspreid!

Agenda

10 september Moderamen in De Fontein, aanvang: 19.30 uur.

OP DE ACHTERZIJDE VAN KIS:

DAGELIJKS GETIJDEN GEBED
maandags t/m zaterdag Lutherzaal, Lutherse Kerk Haddingestraat 23, Groningen
zaal open 17.00 uur,17.00 tot 17.30 uur koffie/thee, ontmoeting,
17.30-18.00 uur meditatief moment (zie www.stadskloostergroningen.nl)

Foto 1: Zie “Kunst in de Fontein”
Foto 2: Vredesduif.