Wijknieuws 15: 2 – 16 september 2017

Bij de vieringen

Op zondag 3 september om 9.30 uur vindt de eerste viering plaats o.l.v. gemeenteleden (zie hieronder). De viering heeft als thema meegekregen: Gebrek aan geloof? De lezingen zijn Psalm 40, 1-9, Romeinen 12, 1-8 en Mattheus 17, 14-20. Gerard Lof en Ben Gerdes gaan voor. Organist is Gjalt van der Meulen. Met ingang van deze zondag is er ook weer kindernevendienst, o.l.v. Inge de Vries.
Op zondag 10 september staat de bekende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan centraal, te vinden in Lucas 10, 23-37. Daarnaast klinken Jesaja 33, 2-9 en Galaten 3, 16-24. Deze lezingen staan op het Lutherse leesrooster, dat we tot en met Advent (meestal) zullen aanhouden. Voorganger is ds. Marga Baas. Het orgel wordt bespeeld door Carel van Aurich.
Zondag 17 september is de gezamenlijke startzondag van De Bron, De Fontein en de Nieuwe Kerk. De dienst is in De Nieuwe Kerk en ds. Evert Jan Veldman zal voorgaan.

Oecumenische vesper

In de startweek worden allerlei activiteiten georganiseerd (zie het programma). Op woensdag 13 september houden we een oecumenische vesper in de sfeer van Taizé. Voorgangers zijn ds. Marga Baas en pastor Frans de Smit. Medewerking wordt verleend door Annelies Peeman (harp) en de Cantorij van De Fontein o.l.v. José van Dijken. De aanvangstijd is 19.00 uur.

Dankbetuiging

Graag willen wij, de gemeente van de Fontein bedanken voor de bloemen en de gelukwensen, die wij mochten ontvangen ter ere van ons 60-jarig huwelijksfeest. Jan, Ina Schuilenberg

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan onze ouderling Pastoraat, Hessel Boersma. Hij zorgt er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. Telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com. U kunt natuurlijk contact opnemen met de wijkpredikant, ds. Marga Baas, of met kerkelijk werker mw. Joke van Beveren.

Mw. Wijtske Kuipers-Helbig werd na een val opgenomen in het UMCG, zij is inmiddels geopereerd en opgenomen in een verpleeghuis.
Mw. Alie van Dijk-Kremer werd met een gebroken heup opgenomen in het Martiniziekenhuis. Ook zij onderging een operatie en moet in een verpleeghuis Heijmanscentrum, Henri Dunantlaan 20, 9728 HD verder revalideren.
Mw. Gé de Vlieger-de Boer verblijft nog altijd in de Twaalf Hoven (Meeden 1, 9951 HZ Winsum).
Mw. Heikje Zuidema-Kuipers wordt verzorgd in een verpleeghuis in Bedum (Alegunda Ilberi, Prof. Boermastraat 2, 9781 JS Bedum).
Mw. Grietje Kremer-Veldman, die van Platinalaan 539 naar het Heymanshuis was verhuisd, is inmiddels opgenomen in Assen.
Mw. Irene Rutgers-Koelewijn is opgenomen in het UMCG
voor onderzoek. Sinds de hartoperatie van haar man Wessel Rutgers (begin juli) is haar situatie steeds zorgelijker geworden.
De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Wij gedenken

*We ontvingen ook het bericht dat op 8 juli Janny Bijsterveld is overleden in de leeftijd van 83 jaar. Anderhalf jaar geleden werd ze opgenomen in ’t Blauwbörgje. Ze heeft lange tijd deel uitgemaakt van de cantorij. Op woensdag 12 juli vond in haar geboortedorp Sauwerd een afscheidsbijeenkomst plaats. Aansluitend is zij in Sauwerd begraven.
*Ybeltje de Haan-Blom (Watermanstraat 118) is op 1 augustus overleden. Ybeltje was al jong weduwe en heeft veel verlies gekend in haar leven, 3 van haar 4 kinderen waren al overleden. Ybeltje mocht 90 jaar worden. Op maandag 7 augustus hebben we met haar dochter en schoonzoon en klein en achterkleinkinderen afscheid genomen van haar in de aula van Selwerderhof. Voorganger was Joke van Beveren.
*Op 10 augustus is Aant Post gestorven in de leeftijd van 86 jaar. Hij was de echtgenoot van Tine Post, Platinalaan 279, appartement 116. Aant verbleef de laatste periode van zijn leven in het Heijmanscentrum, waar hij liefdevol werd verzorgd.
Op 16 augustus vond de afscheidsdienst plaats in De Bining in Oosternijkerk, het dorp waar hij ook is begraven.Voorganger was ds. Marga Baas.

Vieringen onder leiding van gemeenteleden

Op 3 september wordt er een begin gemaakt met diensten onder leiding van gemeenteleden in De Fontein. In principe zal een dergelijke viering elke eerste zondag van de maand plaatsvinden. We hebben anderhalf jaar geleden dit besluit genomen, in het kader van het Beleidsplan van de Protestantse Gemeente Groningen (in het teken van bezuiniging en vernieuwing) en de nauwe samenwerking tussen de wijkgemeenten van De Fontein, De Bron en de Nieuwe Kerk.
Na het afscheid van ds. Ynte de Groot was o.a. de vraag hoe en door wie de kerkdiensten in De Fontein zouden worden ingevuld. Zelf wil ik graag twee maal per maand voorgaan, waarbij ik ook de gezamenlijke diensten op de derde zondag van de maand meereken, waarin de voorgangers van De Bron, De Fontein en de Nieuwe Kerk beurtelings dienst doen.
Om naast eredienst, pastoraat, toerusting en bestuur uren beschikbaar te hebben voor gemeenteopbouw en het proces ‘Van wijkgemeente naar buurtkerk’ heb ik in overleg met de wijkkerkenraad en met mijn directe collega’s ervoor gekozen het accent op eredienst niet verder te verzwaren. Om maandelijks de open beurten in te vullen kan een gastvoorganger worden aangetrokken: een van de overige predikanten van de PGG, oud-voorgangers en predikanten van buitenaf.

Dat laatste wordt door het stedelijk Beleidsplan niet aangemoedigd, omdat dit een van de kostenposten is waarop we als kerk kunnen bezuinigingen.
Geïnspireerd door de goede ervaringen in De Bron met vieringen o.l.v. gemeenteleden hebben we besloten in De Fontein iets soortgelijks op te zetten. Daarbij hebben niet alleen bovenstaande argumenten de doorslag gegeven. Ik verwacht ook, dat het een positieve impuls geeft aan de diensten, wanneer mensen uit het midden van de gemeente daaraan vorm en inhoud geven. Ik denk dat met deze opzet het besef wordt versterkt dat we samen een vierende geloofsgemeenschap vormen.
Hoe hebben we ons voorbereid? Een jaar lang is een groepje gemeenteleden maandelijks onder mijn leiding bij elkaar gekomen om ons in allerlei aspecten van de eredienst te verdiepen: de opbouw van de liturgie, het karakter van de verschillende gebeden, het omgaan met het leesrooster, het schrijven van een overweging, etc. De deelnemers aan deze groep zijn: Gerard Lof, Ben Gerdes, Marleen Betten, Johan Pruis, Renier Halsema.
Zij zullen steeds twee aan twee de dienst voorbereiden en daar ook gezamenlijk in voorgaan.
De diensten houden de opbouw die we gewend zijn. Ook de ouderlingen, de eerste en tweede diakenen, de lector. de kindernevendienst en de organist vervullen de taken die zij op andere zondagen hebben.
Zondag 3 september bijten Ben Gerdes en Gerard Lof het spits af. Een spannend begin, voor hen en voor de gemeente!
Marga Baas

Gerard Lof (Vieringen o.l.v. gemeenteleden):

“We willen gewone diensten doen volgens het rooster, inclusief het houden van een overweging. De predikant werd vroeger ook wel plechtig ‘dienaar van het Woord’ genoemd. In ons groepje hebben we geen theologen. Maar eigenlijk zijn we ook in het samen bidden, zingen en luisteren elkaars dienaars als gemeenteleden. Voor die overweging willen we ook ons best doen. Het is bijzonder om voor deze dienst in onze gemeente gevraagd te zijn. Het kunnen voortzetten van vieringen in onze kerkruimte verdient die inspanning.”

Collectedoel zondag 3 september- MERCY SHIPS

Ruim 2 miljard mensen wereldwijd hebben geen toegang tot chirurgische zorg. Mercy Ships gaat al ruim 35 jaar de strijd aan met deze nood door levensveranderende operaties mogelijk te maken voor mensen in armoede. Omdat ze geloven dat voor God ieder mens kostbaar is.
Ze varen met ziekenhuisschip ‘Africa Mercy’ naar de armste landen in Afrika, om mensen, vaak strijdend voor hun leven, van gratis medische hulp te voorzien. De hulp die Mercy Ships biedt is gespecialiseerd voor de nood in deze landen. Zo helpen ze mensen met tumoren, oogkwalen, ernstig vergroeide benen, gespleten lippen en fistels.
In klinieken aan land wordt tandheelkundige hulp, oogzorg en voorlichting gegeven en trainen ze de lokale medici, zodat de gezondheidszorg in het land dat Mercy Ships bezoekt ook op lange termijn verbetert.
Dit wordt mogelijk gemaakt door de belangeloze inzet van chirurgen en alle andere medewerkers op het schip, die hun tijd, comfort en salaris opgeven om hun naaste in nood te helpen.
Op dit moment heeft de ‘Africa Mercy’ net een periode in Benin gewerkt en zal hierna naar Kameroen vertrekken en daar een periode medische hulp verlenen.
Helpt u mee om dit goede werk voort te zetten?! Voor meer informatie; www.mercyships.nl
Werkgroep Diaconaat

Rugzakactie voor the future in our hands

De vakantie zit er grotendeels op en we gaan meteen enthousiast actie voeren voor ons diaconaal project: onderwijs aan 175 kinderen in de stad Kololi in Gambia.
In samenwerking met drie andere kerken willen we 175 rugzakjes aan de man/vrouw brengen.
Het is de bedoeling dat u de rugzak vult met schoolspullen, tandenborstel en tandpasta, zeep, een plastic beker en een knuffel. U krijgt bij het rugzakje een overzichtslijstje van de te kopen spullen.
Heel belangrijk is het dat u zich zoveel mogelijk aan het lijstje houdt want het is prettig dat de 175 kinderen in Gambia ongeveer hetzelfde krijgen.
Op 3 en 10 september kunt u een rugzakje a €1 kopen en mag u het op 24 september of 1 oktober gevuld inleveren.
We rekenen er weer op dat het een succes gaat worden.
Werkgroep diaconaat.

Flessenpost vanaf de Prot. gemeente ET-10, Terschelling

Al meer dan 50 jaar bezoekt de wijkcorrespondent Frans Breidenbach met z’n vrouw Julia het eiland Terschelling. In een gedicht heb ik ooit Terschelling de “Parel der wadden”
genoemd.
Het is ook de plek waar ik Julia heb leren kennen. Iedere keer als wij met bestemming Terschelling koersen en wij zien uiteindelijk de Brandaris aan de horizon opdoemen is het net een ‘thuiskomen’ voor ons.
N.B. Lees dit artikel in z’n geheel in Stad Noord.

Septemberactie

In de eerste week van september wordt onder de gemeenteleden de septemberpost verspreid.
U ontvangt de nieuwe Fonteinkrant die dit jaar het vrijwilligerswerk binnen en buiten de kerk
tot thema heeft. Zoals steeds treft u in de Fonteinkrant de belangrijkste informatie aan over de wijkgemeente en het programma van het nieuwe kerkelijke seizoen. In dezelfde envelop vindt u ook de brochure Bezinning en bezieling met het nieuwe stedelijke aanbod van gespreks-kringen en activiteiten. Ook in 207-2018 kunt u uw hart ophalen! En, niet onbelangrijk, u wordt gevraagd als gemeentelid financieel bij te dragen aan het wijkfonds. Van harte aanbevolen!

Vooraankondiging voor de vrijwilligers van De Fontein

Binnen De Fontein werken we met veel vrijwilligers, Op donderdag 12 oktober willen we jullie graag in het zonnetje zetten en wordt er voor alle vrijwilligers van De Fontein een vrijwilligersavond georganiseerd.
Verdere informatie volgt in september. Houdt deze avond vrij.
Voor vragen kunt u zich vervoegen bij Hessel Boersma tel 050 571 8753 of via email hessel.boersma@gmail.com

Startweek

Het programma en de gegevens van de startweek kunt u vinden op Stad Noord!
Wijkcorrespondent Frans Breidenbach

Agenda

11 september Moderamen in De Fontein, aanvang: 19.30 uur.

Foto 1: De Brandaris als hoogste punt van West-Terschelling.
Foto 2: De kleurige vlaggetjes bij het kerkgebouw de ET-10 met teksten als ‘Geloof, Hoop en Liefde.’ Vlaggetjes met allemaal bemoedigden teksten van gemeenteleden.
Foto 3: Buurtsoep.