Wijknieuws 14: 22 juli – 2 september 2017

Zomerdiensten

Zondag 23 juli start de eerste in de reeks zomerdiensten met als thema: God ontmoeten in Paulus. We lezen Handelingen 9, 1-16. Saulus de vervolger wordt Paulus de apostel.
De dienst is om 9.30 uur in De Fontein. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman.

Zondag 30 juli is de tweede zomerdienst – in De Fontein. Het is een dienst van Schrift en Tafel. We lezen 1 Korintiërs 1, 18-31. De ontmoeting met de Gekruisigde betekent voor Paulus een radicale doorbreking van alle vanzelfsprekende maatschappelijke en religieuze kaders. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman.

Zondag 6 augustus is de derde zomerdienst – in De Fontein. We lezen 1 Korintiërs 12, 12-27 en Galaten 3, 24-28. Als mensen ingaan op Gods universele welkom, ontstaat een nieuwe gemeenschap waarin de verhoudingen gekleurd zijn door diepe wederkerigheid. Voorganger is ds. Marga Baas.

Zondag 13 augustus is de vierde zomerdienst – in de Nieuwe Kerk. We lezen Romeinen 8, 24-15 en fragmenten uit de brief aan de Galaten. Kern van het evangelie is vrijheid, aldus Paulus. Wat bedoelt hij daarmee? Voorganger is ds. Marga Baas.

Zondag 20 augustus is de vijfde zomerdienst – in de Nieuwe Kerk. We lezen 2 Korintiërs 4, 3-6 en 1 Kolossenzen 1, 12-23. Jezus’ leven en sterven, zijn liefdevolle overgave tot op het kruis is een scheppende, transformerende kracht die niet alleen in de gemeente zichtbaar wordt, maar een hoopvolle belofte is voor de hele wereld. Voorganger is ds. Marga Baas.

Zondag 27 augustus is de zesde en laatste zomerdienst – in de Nieuwe Kerk We lezen fragmenten uit Romeinen 8 over de nieuwe schepping die geboren wordt. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman.

Vervanging in vakantietijd

Als u in juli en de eerste paar dagen van augustus een beroep wilt doen op pastorale zorg, dan kunt u contact opnemen met Joke van Beveren of met de scriba, Jaap Medema; hij weet wie van het stedelijk predikanten-team in deze periode beschikbaar is.

Hartelijk dank!

Dhr.Wim P. v.d. Veen (Pelsterstraat 51) voelt zich nog altijd sterk verbonden met de Prot.
gemeente De Fontein. Het was voor hem een blijde verrassing dat op een zondag een gemeentelid van de Fontein hem een prachtig boeket bloemen kwam aanbieden.
Hartelijk dank daarvoor.

Bedankje voor de bloemen

“Fantastisch”, zo reageerde mevrouw de Haan (Watermanstraat 118) blij verrast toen ze afgelopen zondag de bloemen uit De Fontein kreeg. Hartelijk bedankt.

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan onze ouderling Pastoraat, Hessel Boersma. Hij zorgt er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. Telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com. U kunt natuurlijk contact opnemen met de wijkpredikant, ds. Marga Baas, of met kerkelijk werker mw. Joke van Beveren.

Dhr. Geert de Wilde (Neptunusstraat 43, 9742 JL ) werd getroffen door een CVA en is na opname in het Martiniziekenhuis, later overgeplaatst naar Maartenshof waar hij is overleden.
Mw. Gé de Vlieger-de Boer (Van Goghstraat 96, 9718 MV) is met een beenbreuk opgenomen in de Twaalf Hoven (Meeden 1, 9951 HZ Winsum).
Mw. G. Kremer (Platinalaan 539) is enige weken geleden na een val opgenomen ter observatie in het Heijmanscentrum in Groningen.
De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Wij gedenken

*Op 10 juli is overleden dhr. Jan Venema. Dhr. Venema woonde sinds 2003 in Blauwbörgje. De dienst voorafgaande aan de crematie was op 15 juli in ‘De Fontein’. We wensen de familie
sterkte met hun verlies.
*Op 13 juli is Geert de Wilde (Neptunusstraat 43) overleden in de leeftijd van 83 jaar. Op 18 juli was er een dienst van Woord en Gebed in de aula van de begraafplaats Selwerderhof, waarna aansluitend de begrafenis plaatsvond.
Wij verliezen in hem een zeer betrokken gemeentelid. Trooste en bemoedige God allen die in verdriet achterblijven.

De KND in vakantietijd toch paraat!

Tijdens de zomermaanden wordt de kindernevendienst voortgezet door Laura Schuttinga met een zomerproject. Dus ouders als u nog niet met vakantie bent, uw kinderen zijn van harte welkom in De Fontein, onder de bekwame leiding van Laura vervelen zij zich niet!

Afsluiting Kindernevendienst en Jeugdkerk seizoen 2016/2017

Op zondag 9 juli hadden de kinderen en hun ouders een gezellige gezamenlijke afsluiting van de Kindernevendienst en Jeugdkerk. Het weer zat ons mee en allereerst gingen we een aantal spelletjes doen bij de kerk waarbij schoenmaten en leeftijden ook een rol speelden, maar hoe dat uit ging pakken wisten we toen nog niet. Vervolgens gingen we bomenstraten opzoeken in de wijk en was de opdracht om van elke gevonden straat de boom op te zoeken en een blad te tekenen en te verzamelen. Enthousiast gingen we in groepjes op pad en speurden zo naar bekende en onbekende bomensoorten, heel leerzaam en leuk. Velen wisten niet dat de desbetreffende boom ook daadwerkelijk in die straat groeit en bloeit. Zo vonden we in de Acaciastraat Acaciabomen en in de Elzenlaan staan Elzen enz. Bij de prijsuitreiking bleek dat het groepje met de meeste punten een 1e, 2e of 3e prijs kreeg en toen was ook duidelijk dat je maar beter bij een persoon met een wat hogere leeftijd en grotere schoenmaat kon zitten….. Daarna gingen we gezellig picknicken op het gras bij de kerk. Op de tafels stonden allerlei etenswaren door een ieder meegenomen. Er was van alles wat en er werd dan ook heerlijk gesmikkeld lekker op kleedjes in het zonnetje. Als laatste gingen we waterfietsen of kanoen naar keuze in de grachten van Groningen, reuzeleuk, maar ook inspannend! Maarten was zo enthousiast in de bochten dat hij op een gegeven moment omsloeg en met een nat pak weer bij de steiger kwam….Al met al een hele gelaagde afsluiting. Nu eerst vakantie en genieten van veel vrije tijd en leuke dingen doen, veel plezier allemaal!!

Bedankje voor gift van De Fontein

In december vorig jaar ontving het vrouwentuintjesproject in Keneba (Gambia) een donatie van ruim 300 euro uit de vrije middelen van De Fontein. Dit geld was bestemd voor de omheining en de waterpomp van de tuintjes, die stuk zijn. Afgelopen juni heeft een vriendin van mij, Anita Saho-Buikema, die getrouwd is met een Gambiaanse man en op familiebezoek was in Gambia, het geld persoonlijk aan de vrouwen van het tuintjesproject overhandigd. De vrouwen waren hier erg blij mee en erg dankbaar voor en lieten dit blijken door speciaal voor dit moment een spandoek te maken (zie bijgevoegde foto) en te bidden voor onze kerk. Ze hebben gezamenlijk besloten om het geld eerst op de bank te zetten en verder te sparen, want een nieuw dierbestendig hek en een betere waterpomp kosten veel geld. In de tussentijd hebben ze grond van de buren in bruikleen gehad om tijdelijk te zaaien en te oogsten. De aanblik van hun eigen tuintjes deed mijn vriendin schrikken, er moet nog veel gebeuren om weer groenten te kunnen verbouwen op hun eigen grond. Een nieuwe hek heeft daarbij prioriteit, want zonder een nieuw hek (en dus uitsluiten van dieren….) geen oogst! Dus naast een groot gevoel van dankbaarheid van de vrouwen in Keneba ook een verzoek aan u als gemeente van de Fontein om het tuintjesproject een warm hart toe te dragen en financieel te ondersteunen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met; Sita van Putten-Hiemstra sita.hiemstra@gmail.com Tel. 5715935 Website; www.ruca1.fr.gd Voor een gift; NL60INGB0004616625 Namens de vrouwen van Keneba alvast heel erg bedankt!!`

BUURTSOEP

Iedere eerste woensdag van de maand wordt in De Fontein soep en stokbrood geserveerd.
Van 12.15 uur tot 13.45 uur zijn bewoners uit de wijk Selwerd, maar ook bewoners uit de omliggende wijken, van harte welkom voor een hapje en een praatje.
Doel van dit project is mensen uit hun isolement te halen.
Samen met Humanitas ,Wij Groningen en De Fonteingemeente wordt op deze manier aan de wijkbewoners gelegenheid gegeven om met elkaar in contact te komen.

Zomerklooster in de Martinikerk

In de vakantietijd ( 1 juli t/m 30 augustus) is er geen stadsklooster in de Lutherzaal. Wel is er het zomerklooster. Elke woensdag en zaterdag wordt een getijdengebed in de Martinikerk gehouden. U bent van harte welkom vanaf 17.00 uur; om 17.30 uur begint het getijdengebed.