Wijknieuws-14: 21 juli – 1 september 2018

Vieringen

Zondag 22 en 29 juli en zondag 5, 12, 19 en 26 augustus vieren we in Groningen Noord de zomerdiensten met als thema: de zeven deugden als levenskunst: verstandigheid, rechtvaardigheid, moed, matigheid, geloof, hoop en liefde. Telkens zullen een of twee deugden worden belicht vanuit de traditie, de beeldende kunst en een verhaal uit de Bijbel.
De diensten worden voorbereid door gemeenteleden en voorgangers samen.
De eerste drie diensten vinden plaats in De Fontein, de overige drie diensten zijn in de Nieuwe Kerk.
Zondag 22 juli is het begin van de serie o.l.v. ds. Evert Jan Veldman. In deze dienst wordt het thema ingeleid. De lezingen zijn Psalm 126 en Marcus 4, 26 – 29.
Zondag 29 juli staat in het teken van liefde en gerechtigheid. De lezing is Psalm 82. Het is een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman.
In de viering van zondag 5 augustus staan verdtandigheid/bezonnenheid en moed centraal, De lezingen zijn Exodus 1, 15 – 19 en Hebreeën 11, 23 – 29,Voorganger is ds. Evert Jan Veldman.
Zondag 12 augustus is de eerste van de drie vieringen in de Nieuwe Kerk. Centraal staat de matigheid . Voorganger is ds. Marga Baas.
Zondag 19 augustus gaat over geloof en hoop. De lezing is Matteüs 15, 21-28. Voorganger is ds. Marga Baas.
Op 26 augustus sluiten we de serie af; ds. Marga Baas is voorganger.

Waarneming in de zomer

Wie in de maand juli graag pastorale begeleiding wil ontvangen kan een beroep doen op Joke van Beveren of contact opnemen met scriba Jaap Medema; bij hem is bekend welke predikanten in de stad beschikbaar zijn.

Joke van Beveren

Na verschijning van het vorige nummer van KiS is duidelijk geworden dat de aanstelling van Joke van Beveren niet kan worden verlengd. Haar contract loopt tot 1 september. In de dienst van zondag 30 september zullen we afscheid van haar nemen.

Kinderen op zondag

Tijdens de zomerdiensten is er geen kindernevendienst. In De Fontein is wel Laura Schuttinga aanwezig. Zij neemt tijdens de dienst de aanwezige kinderen mee naar de nevenruimte om met hen spelletjes te doen. Kinderen kunnen zelf ook iets meenemen van huis.

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor de prachtige bos bloemen die ik van de Fonteingemeente mocht ontvangen.
Het heeft mij heel goed gedaan. Ik besef dat er veel engeltjes om mij heen staan, daar ben ik heel dankbaar voor!
Een hartelijke groet aan de Gemeente. Akke Postma

Zondag 15 juli j.l. werd ik verrast door een bloemengroet vanuit de wijkgemeente “de Fontein”.
Hiervoor wil ik mijn hartelijke dank uitspreken.
Hartelijke groet Pieter Houwing

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan een van de twee ouderlingen pastoraat: Hessel Boersma (telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com) of Lamke Dijkstra (telefoon: 050-5772513 of email: lamkedijkstra@home.nl). Zij zorgen er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. U kunt natuurlijk contact opnemen met ds. Marga Baas of Joke van Beveren.
We leven mee met: dhr. Albert van Wijk, (Selwerd) na een ingrijpende operatie aan zijn been is hij enkele keren opgenomen in het UMCG vanwege infectie, op moment van schrijven mag hij waarschijnlijk de 15e juli weer naar huis.
Mw. Corry Dijkhuis (Vinkhuizen) na opname in het UMCG mocht ze weer naar huis, helaas kunnen de artsen weinig meer voor haar doen.
Dhr. Gosliga (Selwerd) is tijdelijk opgenomen in De Es (kamer 607). De zorg voor haar man is voor mw. Gosliga te intensief geworden.
De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Wij gedenken

Op 1 juli is na een afnemende gezondheid overleden dhr. Harmen Libbe Reitsma. De dankdienst voor zijn leven was op 6 juli in ‘De Fontein” voorgangers waren Joke van Beveren en Rob Kroes. Aansluitend is Harm begraven op Selwerderhof.

Vriendschap en trouw

In de dienst van zondag 24 juni j.l. namen Annelore Helmantel en Sietse Boersma afscheid van de kindernevendienst omdat op hen het voortgezet onderwijs wacht.
Vanaf een vroeg begin kenden Annelore en Sietse elkaar en waren bevriend met elkaar, vandaar dat de dienst met ‘vriendschap en trouw’ werd aangeduid!
Het is een mooie dienst geworden met ook liturgische elementen van de kinderen/ouders er in verwerkt.
Frans Breidenbach

Inloopochtend – loket levensvragen

Met ingang van mei zal ds. Marga Baas iedere woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur in de kerk aanwezig te zijn. Zij is beschikbaar voor iedereen die haar wil spreken. Bij ziekte en in vakantieperiodes zal Joke van Beveren haar plaats innemen.

Opbrengst spaardoosjes 40 dagentijd

Het is alweer even geleden, maar de werkgroep diaconie wil u graag de opbrengst van de spaardoosjes in de 40 dagentijd laten weten. De opbrengst bedroeg maar liefst 1155 euro. Dit is het hoogste bedrag sinds de afgelopen 5 jaar. Daarvoor hartelijk dank! De werkgroep wil in het bijzonder één gemeentelid bedanken die vanwege een weddenschap 375 euro heeft bijgedragen.
WG diaconie

Vrije collecte voor Stichting Leone Child

Op 5 augustus is er weer een collecte waarvoor de wijkdiaconie de bestemming mag bepalen. We hebben gekozen voor Stichting Leone Child. Deze stichting stelt zich ten doel het leven van kinderen in Sierra Leone leefbaarder te maken. Dit land is door de VN geclassificeerd als land met de slechtste leefcondities ter wereld, mede ook door de Ebola uitbraak in 2015. Kinderen die voor de toekomst van het land prioriteit verdienen hebben vaak de keuze: of leren met honger of op zoek gaan naar geld/eten. De stichting wil deze kinderen helpen om te zorgen dat ze op school blijven en leren lezen en schrijven. In ontwikkelingsprogramma’s wordt het leren lezen en schrijven gezien als essentieel onderdeel in de wederopbouw van een land. Leonechild biedt daarom lunches aan op scholen in Freetown. De stichting is opgezet met vrijwilligers vanuit Nederland mede op initiatief van Johnson die in Sierra Leone woont. Doel is middels kleine projecten direct hulp te kunnen bieden, zonder dat er geld wordt gespendeerd aan overhead (administratie, reiskosten etc.). Leonechild verzorgt sinds 2007 wekelijkse lunches op twee lagere scholen.
WG diaconie

De actie vakantierugzakje.

De zomervakantie is weer aangebroken. Een periode van tot rust komen, lekker op vakantie gaan en je opladen voor het volgend seizoen.
Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend maar wanneer we de armoedemonitor in de gemeente Groningen er op naslaan dan lezen we dat een op de zeven huishoudens binnen onze gemeente in armoede leeft . Ook lezen we dat ongeveer een op de vijf Stad-Groningse kinderen in armoede opgroeit. Geld op vakantie gaan is er niet en de zomervakantie wordt dan ook niet altijd als een leuke tijd ervaren. Met de actie vakantierugzakje wilden we iets voor deze gezinnen doen.
Op 24 juni werd de actie voor het eerst in de Fontein afgekondigd: “ Na de dienst kunt u een rugzakje meekrijgen en deze de week erop vullen met bijv. een frisbee, stoepkrijt, een bal, een vakantieboek, snoepgoed etc. Wilt u liever doneren dan mag dat ook”. De gemeente gaf massaal gehoor en alle 60 rugzakjes waren we meteen kwijt. Ook de tweede bestelling van 30 rugzakjes werden in de twee weken hierna door de gemeenteleden gevuld. Een prachtig resultaat.
De rugzakjes zullen in de eerste week van de schoolvakantie door WIJ Selwerd/Paddepoel en door WIJ Vinkhuizen aan de gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, uitgedeeld worden.
Dit was een kortlopende actie en door de gemeente van de Fontein geweldig opgepakt.
Iedereen hartelijk dank hiervoor.Namens ZWO/ werkgroep diaconaat, Bram van Huis.

BUURTSOEP

Iedere eerste woensdag van de maand 1 augustus en 5 september wordt in De Fontein soep en stokbrood geserveerd.
Van 12.15 uur tot 13.45 uur zijn bewoners uit de wijk Selwerd, maar ook bewoners uit de omliggende wijken, van harte welkom voor een hapje en een praatje.
Doel van dit project is mensen uit hun isolement te halen.
Samen met Humanitas ,Wij Groningen en De Fonteingemeente wordt op deze manier aan de wijkbewoners gelegenheid gegeven om met elkaar in contact te komen.

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 15 vóór 26 augustus a.s. inleveren. E-mailadres: zie colofon.

Foto 1: Als voorbereiding op de dienst waarin hun kinderen afscheid nemen steken de.ouders Petra Links en Hielke Freerk Boersma de kaarsen aan.
Foto 2: Inge de Vries (knd) geeft de kinderen nog wat raadgevingen mee.
Foto:3: Keurig poseren Annelore Helmantel en Sietse Boersma voor de camera.