Wijknieuws 13: 8 – 22 juli 2017

Vieringen

Zondag 9 juli gaat ds. Rob Fortuin voor.
Een week later, zondag 16 juli, is ds. Simon Bijl gastvoorganger in De Fontein.

Zomerdiensten

Zondag 23 juli start de eerste in de reeks zomerdiensten met als thema: God ontmoeten in Paulus. We lezen Handelingen 9, 1-16: Saulus de vervolger wordt Paulus de apostel.
De dienst is om 9.30 uur in De Fontein. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman.

Vervanging in vakantietijd

Als u in de maand juli een beroep wilt doen op pastorale zorg, dan kunt u contact opnemen met Joke van Beveren of met de scriba, Jaap Medema; hij weet wie van het stedelijk predikanten-team in deze periode beschikbaar is.

Huwelijksjubileum

Op 11 juli a.s. zijn dhr. en mw. Schuilenberg (Siersteenlaan 510, 9745 DT) 60 jaar getrouwd. Zij zullen deze dag vieren in familie kring. Wegens lichamelijke omstandigheden kunnen ze de diensten in de Fontein niet meer bijwonen, maar ze zijn ze via de kerktelefoon nog steeds verbonden met de gemeente. Wij feliciteren hen met deze heugelijke dag en wensen hun alle goeds.

Hartelijk dank!

Wat een verrassing, toen ik zondag naar de kerkdienst in de Fontein luisterde, dat ik hoorde dat ik de bloemen uit de kerk kreeg. De bloemen werden even later gebracht en wat was het een prachtig boeket. Hartelijk dank hiervoor, ik zal ze goed verzorgen zodat ik er zo lang mogelijk plezier aan beleef.
Het gaat mij goed, ik ben alleen nog gauw vermoeid en heb moeite met spreken. Dat kan nog wel een paar maanden gaan duren. Ria Smits

Dank!

Zoals u heeft kunnen lezen ben ik eindelijk weer thuis. Heel graag wil ik iedereen bedanken die aan mij gedacht heeft door middel van kaartjes, bezoekjes etc.
Het heeft me zo enorm gesteund en kracht gegeven, gedurende de zware maanden die achter me liggen. Regelmatig haalde ik kaartjes van het prikbord om die opnieuw te lezen.
Voor nu, begin ik met dagbehandeling om verder te herstellen en aan te sterken.
Zodra het me lukt, kom ik gauw weer naar De Fontein.
Groeten van Gea Kox.

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan onze ouderling Pastoraat, Hessel Boersma. Hij zorgt er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. Telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com. U kunt natuurlijk contact opnemen met de wijkpredikant, ds. Marga Baas, of met kerkelijk werker mw. Joke van Beveren.

Mw. Lenie Steketee-Visser (Elzenlaan 109, 9741 NC) is na een plotselinge opname in het ziekenhuis weer thuisgekomen, maar haar situatie is zeer zorgelijk.
Mw. G. Kremer-Veldman (Platinalaan 539, 9743 GZ) is opgenomen in het Heymanshuis.
Mw. S. Beens-Hofstede is van De Es naar De Brink verhuisd (Helper Brink 59); zij is ernstig ziek.
Mw. Y. de Haan-Blom (Watermanstraat 118, 9742 VP) is heel ernstig ziek en wordt daar in haar eigen huis, door haar dochter verzorgd, met hulp van de Thuiszorg.
Gea Kox ((Regattaweg 186, 9731 NB) is 7 juli ontslagen uit het UCP.
De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Wij gedenken

Op 21 juni is Hendrikje Boersma overleden in de leeftijd van 94 jaar. Zij woonde in De Es (Beukenlaan 156 -4-21) Op maandag 26 juni vond in kleine kring de begrafenis plaats in haar geboortedorp Gerkesklooster, na een dankdienst voor haar leven aldaar. Voorganger was ds. Marga Baas.

Collectedoel Zondag 9 juli 2017; Stichting Weeskinderen Kontum Vietnam (SWKV)

Op deze zondag collecteren we voor de Stichting Weeskinderen Kontum Vietnam, wat al eerder een projectdoel was van De Fontein. Sommige gemeenteleden sponsoren nu nog steeds een weeskind en Diny Jansen, voorzitter van de stichting, bezoekt nog elk jaar de kerstmarkt in De Fontein.
De stichting was bezig met het opzetten van een imkerproject met daaraan gekoppeld een beroepsopleiding voor weeskinderen als imker, maar heeft dat helaas moeten stopzetten omdat het om verschillende redenen moeilijk haalbaar was. Dit was een behoorlijke teleurstelling, maar inmiddels zijn ze vol goede moed verder gegaan en richten zich nu op het aanbieden van beroepsopleidingen voor de kinderen zodat ze in de toekomst in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en een eigen leven kunnen opbouwen.
Op dit moment zijn er een aantal kinderen die beroeps- of hoger onderwijs volgen en daarvoor een bijdrage krijgen vanuit SWKV. Maar de stichting wil graag nog meer kinderen deze mogelijkheid bieden. In de komende 2 jaar zullen 200 kinderen het basisonderwijs en de eerste fase van de middelbare school hebben afgerond. De stichting is nu bezig met het selecteren van kinderen voor een verdere beroepsopleiding met uitzicht op werk. Het financieren van de opleidingen kost vanzelfsprekend heel veel geld. Helpt u mee om dit mogelijk te maken? Alvast heel erg bedankt!
Werkgroep diaconaat

Gemeenteberaad op zondag 25 juni 2017 in De Fontein

Op zondag 25 juni is een gemeenteberaad gehouden om de gemeenteleden van een aantal ontwikkelingen in en om De Fontein op de hoogte te brengen. De voorzitter van de wijkkerkenraad van De Fontein. Dikkie van Dommelen- van Ekris opende om 10.30 uur na de dienst het gemeenteberaad en heet iedereen hartelijk welkom en gaf daarbij aan verheugd te zijn met de grote opkomst.

Er zijn een aantal onderwerpen aan de orde komen. Marga Baas stond stil bij: de samenwerking tussen De Bron, De Fontein en de Nieuwe Kerk, de uitvaartgroep, vieringen onder leiding van gemeenteleden en van wijkgemeente naar buurtkerk

Hans Vissers gaf informatie over de ontwikkelingen rondom het gebouw De Fontein.

De samenwerking tussen De Bron , De Fontein en de Nieuwe Kerk
- De predikant van De Bron Alberte van Ess is herstellende van een zware hartoperatie. Ze gaat nu goed vooruit; er is nog niet te zeggen wanneer ze weer volledig in de running is.
- In de wijkkerkenraad is een evaluatie gehouden over de gezamenlijke diensten in de Nieuwe Kerk. De ervaringen waren positief hoewel er nog een paar punten zijn die om overleg vragen.We zien dat nog niet iedereen de stap kan maken naar de gezamenlijke diensten. Er is een training geweest voor de lectoren uit De Fontein en De Bron en in het najaar start een nieuwe training voor iedereen die gebruik maakt van de microfoon..
- De samenwerking tussen de werkgroepen van de 3 kerken komt op gang. Genoemd kunnen worden het diaconaal project The future in our hands waaraan ook De Bron en de Nieuwe Kerk meedoen en de gezamenlijke pastorale avond over rouwverwerking o.l.v. Marleen Stokroos. Daarnaast zijn er de gezamenlijke gesprekgroepen, zoals de gespreksgroep ouders met jonge kinderen en de gespreksgroep rondom 30 die Evert Jan Veldman en Marga Baas buurtelings leiden; ook is er de vorming van de jeugdraad.

Uitvaartgroep
Aan de cursus voor het leiden van uitvaarten hebben 10 personen meegedaan; jammer dat niemand van De Fontein zich heeft aangemeld. De cursus is gegeven door Alberte van Ess. Tot nu toe hebben deze mensen ” meegelopen” bij de predikanten die de uitvaarten leiden. In 2018 zullen er ook uitvaarten zijn die zelfstandig door leden van de uitvaartgroep worden geleid

Vieringen onder leiding van gemeenteleden.
Met ingang van september 2017 zullen op de 1e zondag van de maand in De Fontein diensten worden gehouden onder leiding van gemeenteleden die daarvoor door Marga Baas zijn begeleid. In elke dienst zullen 2 personen de dienst samen leiden. Op 3 september zal de eerste dienst zijn die op deze wijze wordt gehouden.

Van wijkgemeente naar buurtkerk
In 2015 is door Evert Jan Veldman een verkennend onderzoek gedaan over de functie van De Fontein in de wijken Selwerd en Paddepoel. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat we ons moeten focussen op de buurt en op de ouderen. De kerk zal meer naar buiten moeten treden. Kleine voorbeelden hiervan zijn: op Allerzielen op 2 november zal de kerk openstaan voor mensen buiten de kerk om een kaarsje te branden, de buurtsoep en de weggeefkast.
Om het proces te begeleiden en te activeren is er een stuurgroep opgericht van mensen uit De Fontein en ook mensen uit De Bron en de Nieuwe Kerk.

Ontwikkelingen betreffende het gebouw De Fontein
Op de bezinningsdag van de kerkenraad en vertegenwoordigers van werkgroepen in november 2016 is uitgebreid gesproken over hoe we het kerkgebouw De Fontein meer en beter kunnen inzetten en van meer betekenis kunnen maken voor de wijk. In diezelfde maand ontstonden er contacten met een apotheker en een huisarts die beiden andere bedrijfsruimten zoeken. Met de huisarts en apotheker zijn een aantal gesprekken gevoerd over de haalbaarheid om De Fontein gezamenlijk te gebruiken. Eis van onze kant was dat het gebruik niet helemaal gescheiden zou zijn maar dat er een gemeenschappelijke ruimte komt en dat de samenwerking ook een inhoudelijke meerwaarde krijgt. De huisarts en de apotheker staan open voor die visie. Inmiddels zijn er een aantal verkenningen gedaan hoe het gebouw er uit zou moeten zien en welke eisen er van beide zijden worden gesteld. Geconstateerd is dat er een forse verbouwing nodig is om het gebouw door zowel de kerk als door de huisarts c.q. apotheker te gaan gebruiken.
Wat betekent het voor ons als gemeente? We leveren ruimte in maar daarvoor in de plaats gaan we o.a. het achterste deel van de kerkzaal als zaalruimte inrichten.
Door een architect zijn tekeningen gemaakt hoe De Fontein er na de verbouwing uit zou komen te zien. De gemeente Groningen (welstandscommissie) heeft toestemming gegeven .Er zal nog verder overleg met de huisarts en de apotheker plaatsvinden. Er ligt nog geen definitief besluit, voor eind 2017 moet er dat besluit er wel zijn. Voorwaarde is natuurlijk dat het ons ook financieel iets moet opleveren. Uiteindelijk doel is om De Fontein als gebouw zo lang mogelijk te behouden voor vieringen en andere activiteiten. Een aantal tekeningen zijn achter in de kerkzaal opgehangen die na de toelichting konden worden bekeken.

Van het gemeenteberaad is een verslag gemaakt waarin ook de gestelde vragen en de antwoorden daarop zijn opgenomen. Het verslag was zondag 2 juli na de kerkdienst beschikbaar. Was u die zondag niet in de kerk aanwezig: even een berichtje naar mij dan zorg ik voor een verslag.
Jaap Medema, scriba tel. 050-5713278
jaapmedema43@gmail.com

Zomerklooster in de Martinikerk

In de vakantietijd ( 1 juli t/m 30 augustus) is er geen stadsklooster in de Lutherzaal. Wel is er het zomerklooster. Elke woensdag en zaterdag wordt een getijdengebed in de Martinikerk gehouden. U bent van harte welkom vanaf 17.00 uur; om 17.30 uur begint het getijdengebed.

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 14 vóór 16 juli inleveren. E-mailadres zie colofon.
N.B. Deze Kerk in Stad nr.14 is voor 6 weken!

Agenda

10 juli Moderamen in De Fontein, aanvang: 19.30 uur.

Foto 1: De kindernevendienst biedt de afscheid nemende Astrid Kuipers en Minke Wiegman iets aan.
Foto 2: Na de dienst was er gemeenteberaad in De Fontein.