Wijknieuws 13: 26 juni – 15 juli 2018

Bij de vieringen

Zondag 1 juli gaat Joke van Beveren voor. We sluiten de alternatieve lezingen uit het boek Job af met hoofdstuk 42. In dit laatste hoofdstuk krijgt Job het dubbele van wat hij eerder bezat. Dat kan in de Bijbel twee dingen betekenen: wat hij ontvangt komt in de plaats van wat hij is kwijt geraakt, of twee keer zoveel als wat hij ooit bezat. Maar kan dit goed maken wat hij verloor? Of heeft dit alles een heel andere betekenis?

Zondag 8 juli is ds. Rosita Fortuin bij ons als voorganger te gast.

Zondag 15 juli lezen we uit het evangelie van Marcus over de leerlingen die twee aan twee op weg moeten gaan zonder ook maar iets mee te nemen. Geen geld, geen brood, geen extra kleren. Zouden wij dat kunnen? Geen koffer, pinpas, telefoon en ook geen tafeltje voor twee? Of zoals lied 806 zo mooi verwoord, “Zomaar te gaan met een stok in je hand”? Voorganger is Joke van Beveren. De dienst is in De Fontein, al is het de derde zondag van de maand! Een week later beginnen nl. de serie van zes zomerdiensten: de eerste drie in De Fontein, de overige drie in de Nieuwe Kerk (zie onder).

De zeven deugden als levenskunst

Zondag 22 en 29 juli en zondag 5, 12, 19 en 26 augustus vieren we in Groningen Noord de zomerdiensten. Als thema is dit jaar gekozen voor de zeven deugden als kunst om te leven: verstandigheid, rechtvaardigheid, moed, matigheid, geloof, hoop en liefde. Telkens zullen een of twee deugden worden belicht vanuit de traditie, de beeldende kunst en een verhaal uit de Bijbel. De diensten worden voorbereid door gemeenteleden en voorgangers samen.

De voorbereidingsbijeenkomsten vinden plaats op: maandag 16 juli, 23 juli en 30 juli in de consistorie van de Nieuwe Kerk o.l.v. ds. Evert Jan Veldman; en op maandag 6 augustus, 13 augustus en 20 augustus in zaal 3 van De Fontein o.l.v. ds. Marga Baas. Je kunt je een of meer diensten mee voorbereiden. Opgave bij ds. Evert Jan Veldman of ds. Marga Baas.

Waarneming in de zomer

Wie in de maand juli graag pastorale begeleiding wil ontvangen kan een beroep doen op Joke van Beveren of contact opnemen met scriba Jaap Medema; bij hem is bekend welke predikanten in de stad beschikbaar zijn.

Joke van Beveren

Eind augustus is het contract met kerkelijk werker Joke van Beveren afgelopen. Op 1 oktober 2015 is zij hier begonnen en anderhalve maand later werd zij in een kerkdienst in het midden van onze gemeente bevestigd. We hebben op grond van ons deeljaarplan 2018-2020 aan de AK verzocht om continuering van het huidige aantal fte’s in onze wijkgemeente , c.q. verlenging van haar aanstelling. Waarschijnlijk zal de AK in de septembervergadering hierover besluiten.

Kinderen op zondag

Tijdens de zomerdiensten is er geen kindernevendienst. In De Fontein is wel Laura Schuttinga aanwezig. Zij neemt tijdens de dienst de aanwezige kinderen mee naar de nevenruimte om met hen spelletjes te doen. Kinderen kunnen zelf ook iets meenemen van huis.

Collectedoel zondag 1 juli

Al eerder is er aandacht besteed aan het vrouwentuintjesproject in Keneba (Gambia). Ze kregen vorig jaar enkele giften van gemeenteleden. Dit geld was bestemd voor de omheining van de tuin en de waterpomp van de tuintjes, die stuk zijn. Afgelopen mei/juni heeft een vriendin van mij, Anita Saho-Buikema, die getrouwd is met een Gambiaanse man en op familiebezoek was in Gambia, het geld persoonlijk aan de vrouwen van het tuintjesproject overhandigd. De vrouwen waren hier erg blij mee en erg dankbaar voor en lieten dit blijken door speciaal voor dit moment een spandoek te maken (zie bijgevoegde foto) en te bidden voor onze kerk.

Komende zondag gaan we voor het tuintjesproject collecteren. De vrouwen zijn goed op weg om van de tuintjes een succes te maken. Er wordt gewerkt aan de omheining en 1 van de waterpompen is hersteld. Er is geld voor zaaigoed zodat er gezaaid en geoogst kan worden. Nu willen de vrouwen graag hun handel uitbreiden door eten en soep te maken van de groenten en die te verkopen. Ook willen ze een cursus gaan doen om te leren hoe ze moeten boekhouden zodat ze in aanmerking komen voor een microkrediet, en ze zelfstandig hun inkomen kunnen verdienen en voor hun gezin kunnen zorgen. Helpt u mee om dit mogelijk te maken?

Namens de werkgroep Diaconaat, Sita van Putten

Zomerklooster

In de maanden juli en augustus vinden er geen dagelijkse getijdengebeden plaats in de Lutherzaal, maar kunt u iedere woensdag en zaterdag van 16.45 – 18.00 uur terecht in het hoogkoor van de Martinikerk voor een moment van stilte en gebed. Het getijdengebed is van 17.00-17.30 uur. Aansluitend kunt u nog even bijpraten en een kopkoffie of thee drinken.

Vakantierugtas voor arme kinderen

U hebt het vast gelezen: Groningen is de armste stad van Nederland als het gaat om mensen die langdurig in armoede leven.Hierdoor groeit 1 op de 5 kinderen op in armoede.Kijken we naar onze wijken, dan is dit percentage zelfs beduidend hoger.

De zomervakantie komt er aan en dat is voor hen vaak een lange periode. Gezellig op vakantie gaan en leuke uitstapjes maken zit er voor hen niet in. Is het dan niet een prachtig initiatief om voor deze kinderen iets te doen?

Via Wij Selwerd en Wij Vinkhuizen willen we door u gevulde of gefinancierde rugzakjes met spulletjes voor de vakantie, uitdelen. U helpt toch ook weer mee met deze mooie actie.

Namens zwo/werkgroep diaconaat, Bram van Huis

Inloopochtend – loket levensvragen

Met ingang van mei zal ds. Marga Baas iedere woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur in de kerk aanwezig te zijn. Zij is beschikbaar voor iedereen die haar wil spreken. Bij ziekte en in vakantieperiodes zal Joke van Beveren haar plaats innemen.

Verkort verslag van de vergadering van de wijkkerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente De Fontein van maandag 28 mei 2018

De voorzitter, Dikkie van Dommelen, opent de vergadering en geeft Lamke Dijkstra het woord om de inleiding te verzorgen. Zij leest een kort gedicht voor over het thema liefde, waarna Lied 691 wordt gezongen. Vervolgens wordt stilgestaan bij het lief en leed van enkele kerkenraadsleden. Leen Peeman krijgt een kaart omdat hij ziek is. Hans Vissers doet verslag van de besprekingen rondom het gebouw De Fontein. Er wordt weer met elkaar gesproken en er is een overleg gepland in juni 2018. Johan Pruis doet verslag van het gesprek met Joke van Beveren. Het is een goed gesprek geweest. Jaap Medema deelt mee dat hij samen met Marga Baas en Thom van Dijk naar de trouwerij van Anita van der Heide is geweest. Tevens heeft hij uitgebreide informatie ontvangen met betrekking tot de privacy-maatregelen. Deze zullen eerst in het moderamen worden besproken. Marga Baas deelt de volgende zaken mee:

Op 3 juni 2018 zal er een viering zijn waaraan wordt meegewerkt door de jongeren. Op 10 juni 2018 zal er een doopdienst zijn. Op 15 juni 2018 is er een feestelijke her-ingebruikname van het Timp-orgel in de Nieuwe Kerk. Van 22 t/m 24 juni 2018 is er een uitgebreid programma van INLIA rondom 30 jaar het charter van Groningen met een afsluitende viering in de Martinikerk. Op 1 juli is er een bijzonere dienst in de Nieuwe Kerk. Er wordt dan stil gestaan bij de afschaffing van de slavernij.

Marga Baas merkt op dat zij samen met Jaap Medema de enquête van de Wijdekerk heeft ingevuld. Omdat LBHT-ers bij ons ook welkom zijn, mogen wij hiervoor een logo voeren. Dit zal worden opgenomen op de website. Afgesproken wordt, dat gemeenteleden die stoppen met hun werkzaamheden voor een commissie, daarvoor schriftelijk zullen worden bedankt. Voorwaarde is wel dat de woordvoerder van een commissie dit meldt aan de scriba.

Dikkie van Dommelen licht de werkwijze toe die zij gevolgd heeft bij het samenstellen van het document verkenning communicatiemiddelen wijkgemeente De Fontein. Deze worden besproken en hier en daar aangevuld. Het is van groot belang dat de website goed wordt bijgehouden. Alles staat of valt met de inbreng van menskracht. Ook moet er een goed overleg komen met de andere partners in Noord.

Naar aanleiding van de bijeenkomst op 26 maart 2018 merkt Marga Baas op dat inmiddels de meeste voorgestelde zaken in werking zijn gesteld. In de junivergadering komt ze hier uitgebreider op terug. Vervolgens worden de notulen van de moderamenvergadering van 14 mei 2018 met hier en daar een opmerking behandeld.

Voor zover zij vergaderd hebben wordt er verslag gedaan uit de diverse centrale organen. Marga Baas en Jaap Medema zullen de vergadering op 19 juni 2018 bijwonen voor de vorming van ring Groningen in de classis Groningen-Drenthe.

Voor de voorbereidingsgroep samenwerking Groningen Noord heeft Marga Baas een dringende oproep gedaan. Er zijn nu 4 personen vanuit de Fontein die hier aan deelnemen. Op de 2e zomerdienst zal een dienst van Schrift en Tafel worden gehouden, geleid door Evert Jan Veldman.

Voor het 20-jarig bestaan van De Fontein in november 2018 is een voorbereidingsgroep gevormd bestaande uit 4 personen. Binnenkort gaan ze met de voorbereiding aan de slag.

Hierna sluit de voorzitter, Dikkie van Dommelen, de vergadering en wordt de avond besloten met een avondgebed in de kerkzaal.

Rondleiding-workshop Kunst in De Fontein

Op woensdag 13 juni heeft Kasper Bruens een rondleiding gegeven bij zijn tentoongestelde werk dat nog tot 4 juli in De Fontein hangt.

Aan een tiental belangstellenden vertelt Kasper over de materialen die hij gebruikt. Hij werkt met acrylverf, aquarel en krijt op doek en karton. Vaak werkt hij naar foto’s, maar hij laat zich vooral inspireren door wat hij voelt, wat er van hemzelf in het werk is. Dat vraagt zoeken, ervaring en heel kritisch zijn.

De werken met krijt zijn prachtig van kleur, een techniek die hem goed ligt. Ervaring in zijn vroegere werk in de Grafische industrie komt hem bij het schilderen goed van pas.

Om de aanwezigen het gevoel te geven dat zij ook kunst kunnen maken laat hij hen werken met ‘achtjes draaien’ op kleine kaartje die zij kleur geven met aquarelpotloden. Stil en aandachtig zijn de mensen aan het werk. De resultaten zijn verassend en kleurrijk en allemaal heel verschillend.

Een interessante ontmoeting die deze morgen zomaar eindigde met een workshop.

BUURTSOEP

Iedere eerste woensdag (4 juli) van de maand wordt in De Fontein soep en stokbrood geserveerd. Van 12.15 uur tot 13.45 uur zijn bewoners uit de wijk Selwerd, maar ook bewoners uit de omliggende wijken, van harte welkom voor een hapje en een praatje. Doel van dit project is mensen uit hun isolement te halen. Samen met Humanitas ,Wij Groningen en De Fonteingemeente wordt op deze manier aan de wijkbewoners gelegenheid gegeven om met elkaar in contact te komen.

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 14 vóór 16 juli a.s. inleveren. E-mailadres: zie colofon. Dit nummer verschijnt op 21 juli en geldt voor 6 (!) weken. Het eerste nummer 15 verschijnt op 1 september en de kopij daarvoor moet op zondag 26 augustus bij mij binnen zijn. Frans Breidenbach