Wijknieuws 12: 24 juni – 8 juli 2017

De vieringen

Zondag 25 juni is de eerste zondag van de zomer. We vieren een morgengebed met een korte overweging, zodat we voldoende tijd hebben voor het aansluitende gemeenteberaad. De viering die op de gewone tijd begint, duurt ongeveer 40 minuten. Na afloop van het morgengebed krijgt ieder de gelegenheid een kop koffie of thee te halen om vervolgens deel te nemen aan het beraad. Al vanaf het begin van de Veertigdagentijd volgen we – meestal – het Lutherse leesrooster. Bij de Lutheranen staat deze zondag in het teken van de Augsburgse Confessie, die op 25 juni 1530 is vastgesteld. In de lezingen (Jesaja 62, 7-10 en Matteüs 10, 26-33) gaat het om vrijmoedig uit te komen voor je geloofsovertuiging. Voorganger is ds. Marga Baas.
Zondag 2 juli houden we de overstapdienst: Minke Wiegman en Astrid Kuipers nemen afscheid van de basisschool en de kindernevendienst. Er begint voor hen – en voor hun ouders! – een nieuwe levensfase. Zij zijn allen bij de voorbereiding betrokken. De keuze viel op het verhaal over het dochtertje van Jaïrus: zij gaat een nieuwe toekomt tegemoet. Voorganger is ds. Marga Baas.
Zondag 9 juli gaat ds. Rob Fortuin voor.

Zomerdiensten ‘God ontmoeten in Paulus’

In de zomer vieren we zes diensten samen met de gemeenteleden van de Nieuwe Kerk:
23 juli – 30 juli – 6 augustus in De Fontein, 13 augustus – 20 augustus – 27 augustus in de Nieuwe Kerk. Dit jaar is het thema van de reeks: ‘God ontmoeten in Paulus’ naar het gelijknamige boekje van Rowan Williams. De voorbereidingen zijn van start gegaan. Wie wil kan nog aansluiten. Dinsdag 27 juni om 9.30 uur wordt in De Fontein de dienst van zondag 6 augustus voorbereid, samen met Marga Baas.

Huwelijksjubileum

Op zaterdag 3 juni waren Jan en Jannie Kadijk 60 jaar getrouwd; ze hebben dit met hun kinderen gevierd op Schiermonnikoog. Ook op deze plaats: de hartelijke gelukwensen!

50-Jarige echtvereniging

Heel hartelijk dank voor de bloemen die wij hebben ontvangen voor ons 50 jarig huwelijk op 18 mei jl.
Pieter en Johanna Houwing-Hartman

Hartelijk dank!

Graag wil ik iedereen hartelijk danken voor de vele lieve kaarten, telefoontjes, bezoekjes, en bloemen na de operatie.
Er volgen nog 3 chemokuren en daarna wordt er nog een CT-scan gemaakt.
Johanna Houwing-Hartman

Bloemen uit de kerk. Hartelijk dank hiervoor, dat doet zo goed, bloemen van de gemeente waarmee je je het meest verbonden voelt. Meeleven op welke manier dan ook, bemoedigt.
Het gaat goed, hoewel het herstel nog wel enige tijd in beslag zal nemen, maar we gaan dankbaar en vol vertrouwen de toekomst tegemoet.
Een hartelijke groet voor u allen, ook namens Harm,  
Janny Oldenkamp

Op zondag 11 juni ging na de dienst de voordeurbel, en kreeg ik namens de Fontein een ‘prachtige bos bloemen!’
U ziet mij zelden in de kerk, maar dat heeft zo zijn redenen qua gezondheid. Toch heb ik de behoefte, daar er al eerder bloemen zijn gebracht, u op deze, voor mij wat onpersoonlijke manier, enorm te bedanken!
Henny Kamphuis

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan onze ouderling Pastoraat, Hessel Boersma. Hij zorgt er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. Telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com. U kunt natuurlijk contact opnemen met de wijkpredikant, ds. Marga Baas, of met kerkelijk werker mw. Joke van Beveren.

Gea Kox, verblijft nog in het UCP.

De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Wij gedenken

Op 1 juni is Gerberdina Suk-Kruizinga overleden in de leeftijd van 93 jaar. Zij was sinds 2008 de weduwe van Wijndelt Suk. De laatste paar jaren verbleef zij in ’t Blauwbörgje. Eerder woonde zij aan de Plutolaan en in Bernlef. Op 8 juni hebben we afscheid van haar genomen in een dienst van danken en gedenken in de aula van Selwerderhof. Voorgangers waren ds. Marga Baas en dhr. Klaas Sijbrandij. Aansluitend vond de begrafenis plaats.

Naheffing Actie Kerkbalans 2017

Nu de actie kerkbalans 2017 is afgerond, de resultaten nagenoeg bekend zijn en de jaarrekeningen zijn gepasseerd, zijn de financiële deskundigen van de PKN-kerk in de stad Groningen tot de conclusie gekomen, dat voor een sluitende begroting 2017, een extra bijdrage van alle gemeenteleden noodzakelijk is.
Het gaat om een bedrag van € 18,00 op jaarbasis, dat neerkomt op € 1,50 per maand.
De kerkenraad van de Fonteingemeente wil er bij haar gemeenteleden op aandringen het verzoek van de financiële deskundigen te honoreren.
Het bedrag van € 18,00 of 12 x € 1,50 kunt u overmaken op rekeningnummer
NL02 FVLB 0699 7687 48 t.n.v. Protestantse Gemeente Groningen
Helpt u mee om de financiële huishouding van de PKN-kerk in de stad op peil te houden?

Busreis voor ouderen

Woensdag 7 juni was het jaarlijkse uitstapje voor ouderen van de Fontein;
De bus vertrok om 12.45 uur uit Selwerd en via Paddepoel naar Vinkhuizen.Daar stapten de laatste passagiers in.
Vanuit Groningen gingen we naar ‘Museum Helmantel; in Westeremden.Daar aangekomen kregen we koffie met een gevulde koek.
Na de koffie ging dhr. Helmantel ons over zijn schilderijen vertellen. Prachtige schilderijen echt de moeite waard om naar te kijken.
Om 15.30 uur vertrokken we richting de Eemshaven .De chauffeur reed door heel veel dorpjes en smalle wegen.
We zagen veel boerderijen die gestut waren i.v.m. de aardbevingen.
De chauffeur heeft ons bij de Eemshaven veel laten zien en wist er veel over te vertellen.
Om 17.00 uur kwamen we aan in Roodeschool bij restaurant ;de Ekamper’ voor een heerlijke broodmaaltijd met soep en kroket.
We waren om 20.00 uur weer in de stad. Het was een gezellige en leerzame middag.
De commissie

Weggeef – en ruilkast in De Fontein

Aanbieden voedsel voor de Stadse Voedselbank 
Hebt u soms dingen in huis die niet meer gebruikt worden maar waarvan het jammer is om die weg te gooien? We bedoelen hiermee boeken, cd’s, sierraden, klein speelgoed, curiosa, serviesgoed, linnengoed enz.
Misschien kunt u hiermee iemand anders helpen of plezier doen.
In De Fontein staat een z.g.n. weggeef- en ruilkast waarin deze spullen kunnen worden uitgestald en waar anderen die gratis op kunnen halen. Ook bestaat de mogelijkheid om dingen te ruilen Voor het brengen van spullen en het ophalen hiervan kunt u in De Fontein terecht op dinsdag van 10 – 11 uur, woensdag van 10 – 12 uur en op zondag tussen 11 tot 12 uur. 
Op genoemde uren kunt u in De Fontein ook terecht om levensmiddelen voor de Stadse voedselbank in te leveren, eis is dat de houdbaarheidsdatum niet mag zijn overschreden. Wij zorgen dan dat het bij de voedselbank terecht komt. Voor meer informatie kunt u bellen met :
 Jaap Medema tel. 050-5713278
 Klara Kelder tel. 050-5778919

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 22 mei 2017 @Bij:
Bouwien Knol opent de vergadering met het gedicht ‘Hoop’ van Vaclav Havel. Daarna zingen we uit lied 657.
Eerst passeren enkele praktische punten. Er zijn uit onze wijk nog onvoldoende ‘koffieschenkers’ voor de diensten in de Nieuwe Kerk. De voorbereiding van de startweek is al begonnen. Voor de Nieuwe Kerk wordt een beroepingscommissie benoemd, waarin de voorzitter van de Algemene Kerkenraad namens De Bron en de Fontein zal plaats nemen.
Ook deze zomer houden we zes gezamenlijke diensten met de Nieuwe Kerk, ingaande 23 juli, eerst driemaal in De Fontein, dan in de Nieuwe Kerk. Het thema van deze diensten is ontleend aan het boek ‘God ontmoeten in Paulus’ door Rowan Williams.
Hans Vissers doet verslag over de mogelijkheden van het gezamenlijk gebruiken van De Fontein, waardoor dan het gebouw nog lange tijd beschikbaar kan blijven voor onze wijkgemeente.
Op 25 juni zullen we een gemeenteberaad houden na afloop van de dienst. Het gaat dan onder anderen over het mogelijk gezamenlijke gebruik van het gebouw, de samenwerking met De Bron en de Nieuwe Kerk en over het project ‘Kerk in de buurt’.
Vanuit de diaconie zijn een aantal voorstellen gedaan waarmee de diaconie van De Fontein haar positie en het diaconale werk verder wil versterken. De voorstellen werden positief ontvangen, de bespreking van de voorstellen wordt de volgende vergadering voortgezet.
We sluiten de vergadering af met een avondgebed.
Hilbert Annen

BUURTSOEP

Iedere eerste woensdag van de maand wordt in De Fontein soep en stokbrood geserveerd.
Van 12.15 uur tot 13.45 uur zijn bewoners uit de wijk Selwerd, maar ook bewoners uit de omliggende wijken, van harte welkom voor een hapje en een praatje.
Doel van dit project is mensen uit hun isolement te halen.
Samen met Humanitas ,Wij Groningen en De Fonteingemeente wordt op deze manier aan de wijkbewoners gelegenheid gegeven om met elkaar in contact te komen.

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 13 vóór 2 juli inleveren. E-mailadres zie colofon.

Agenda

25 juni Gemeenteberaad in De Fontein, na de dienst.
26 juni Kerkenraad in De Fontein, aanvang: 20.00 uur.