Wijknieuws 10: 19 mei – 2 juni 2018

Bij de vieringen

Zondag 20 mei is het Pinksteren. We vieren dit feest in een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel in de Nieuwe Kerk. De lezingencyclus uit het boek Genesis wordt afgerond met het verhaal van de torenbouw in Babel (Genesis 11, 1-9). Daarnaast klinken Handelingen 2, 1-13 en Johannes 14, 8-17. Het gaat op deze Pinksterdag over communicatie en communie, over verwoestende en verbindende taal. Voorganger is ds. Marga Baas. Organist is Pieter Deddens. Aan de dienst wordt meegewerkt door de cantorij van de Nieuwe Kerk o.l.v. Jelte Hulzebos.
Zondag 27 mei is het Trinitatis. We vieren de Naam van God, die met mensen meetrekt en zich steeds weer opnieuw doet kennen. De lezingen zijn Exodus 3, 1-6 en Johannes 3, 1-16. Voorganger is ds. Marga Baas. Het orgel wordt bespeeld door Dick Dijkstra.

Zomerdiensten

Zondag 22 en 29 juli en zondag 5, 12 , 19 en 26 augustus vieren we in Groningen Noord de
zomerdiensten. De eerste drie vinden plaats in De Fontein met ds. Evert Jan Veldman als voorganger; de overige drie vinden plaats in de Nieuwe Kerk met ds. Marga Baas als voorganger. In De Bron worden zes diensten gehouden o.l.v. gemeenteleden.
Als thema is dit jaar gekozen voor de zeven deugden als kunst om te leven: verstandigheid, rechtvaardigheid, moed, matigheid, geloof, hoop en liefde. Telkens zal een van de deugden worden belicht vanuit de traditie, de beeldende kunst en een verhaal uit de Bijbel. De diensten worden voorbereid door gemeenteleden en voorgangers samen. In de eerste bijeenkomst, die plaatsvindt op woensdag 23 mei om 20.00 uur in De Bron, verkennen we gezamenlijk de thematiek; vervolgens worden de diensten per keer uitgewerkt. Hebt u belangstelling om mee te doen? Neem dan contact op met ds. Marga Baas.

Huwelijk

Op 25 mei om 14.00 uur in de Martinikerk wordt het huwelijk ingezegend Anita van der Heide en Maarten van Klaveren. Anita heeft haar stage voor het gemeentepredikant-schap in De Fontein gedaan; in het kader daarvan heeft zij samen met Thom van Dijk en WIJ Selwerd de buurtsoep op poten gezet. We wensen Anita en Maarten, samen met hun zoontje Siem, alle goeds!

Bedankt allemaal !

Ik ben inmiddels voor de tweede maal weer thuis en het gaat de goede kant op wat het lopen betreft. Wel zekerheidshalve nog achter de rollator, maar het gaat steeds beter.
Ik wil graag nogmaals iedereen die mij een kaartje heeft gestuurd of bezocht of gebeld, van harte daarvoor bedanken.
Hartelijke groet
Catrien Medema-Pijper

Hartelijk dank voor de bloemen die ik mocht ontvangen
Mevr.Heidbuurt, Kornalujnlaan 242 9743 JS

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan een van de twee ouderlingen pastoraat: Hessel Boersma (telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com) of Lamke Dijkstra (telefoon: 050-5772513 of email: lamkedijkstra@home.nl). Zij zorgen er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. U kunt natuurlijk contact opnemen met ds. Marga Baas of Joke van Beveren.
Dhr. Jan Schuilenberg uit Vinkhuizen is na een korte opname in het UMCG weer thuisgekomen. Hetzelfde geldt voor mw. Corry Dijkhuis uit De Held.
Mw. Johanna Houwing-Hartman is opgenomen in het Martiniziekenhuis.
Mw. A. Krol-Jansen Vreling uit de Briljantstraat verblijft in de Bloemhof (kamer 304), Bloemhof 1 in Ten Boer.
De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Inloopochtend – loket levensvragen

Met ingang van mei zal ds. Marga Baas iedere woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur in de kerk aanwezig te zijn. Zij is beschikbaar voor iedereen die haar wil spreken. Bij ziekte en in vakantieperiodes zal Joke van Beveren haar plaats innemen.

Een koninklijke onderscheiding

In het vorige nummer van KerkinStad werd onder dit kopje een lid van de wijkgemeente even in het zonnetje gezet, maar later werd duidelijk dat nog iemand anders van De Fontein op 26 april jl. een lintje heeft ontvangen, nl. Luuk Boiten. Dit verzuim maken we graag goed: Luuk, alsnog van harte gelukgewenst!

Verslag van de kerkenraadsvergadering van 26 april

Opening.
In verband met de vakantie van de preses Dikkie van Dommelen leidt Marga Baas de vergadering. De opening wordt verder verzorgt door Bouwien Knol. We staan even stil bij het wel en wee in de gemeente.
Jaarrekening van het wijkfonds van De Fontein
Bij dit agendapunt is Jaap Stellingwerff , penningmeester van het wijkfonds aanwezig. Hij geeft aan dat er weliswaar een nadelig saldo is maar dat dit in verhouding tot het reservefonds niet omvangrijk is. Er zijn verder geen vragen. Op 7 maart 2018 is de kascontrole uitgevoerd en in orde bevonden. De jaarrekening wordt goedgekeurd en aan de penningmeester wordt decharge verleend.
Bijeenkomst van de WK met werkgroepen op 26 maart.
Er wordt teruggeblikt op de bijeenkomst van 26 maart, die goed en plezierig was. De in het deeljaarplan vermelde activiteiten zijn door Marga Baas, Joke van Beveren en Jaap Medema verder uitgewerkt tot een werkdocument waarbij ook de namen van de verantwoordelijken per activiteit zijn ingevuld. De belangrijkste activiteiten zijn de inloopochtend , de buurtsoep, gesprekken met lotgenoten, najaarsmarkt/kerstmarkt, film in De Fontein en wandelingen in de buurt.. Cruciaal is dat er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn.
Samenwerking Groningen Noord.
Gezamenlijke diensten
Er is een evaluatie geweest in de 3 kerken van Noord over de vorm en inhoud van de gezamenlijke diensten. De gezamenlijke vieringen trekken minder mensen. De 3 predikanten zijn bijeen geweest en hebben voorgesteld om niet te sleutelen aan de diensten maar te kiezen voor een heel andere opzet. Na de zomer wordt een kleine voorbereidingscommissie gevormd waarin ook jongeren een stevige inbreng hebben. De liturgische vorm volgt het thema van de dienst en kan dus per keer verschillen.
PR:
Er wordt vanuit de 3 kerken een jaarkalender samengesteld: Arjo Bunskoeke is vanuit De Fontein hierbij betrokken
Zomerdiensten:
De zomerdiensten worden gehouden van 22 juli tot 26 augustus, eerst 3 keer in De Fontein en daarna 3 keer in de Nieuwe Kerk. Thema,s zijn de 7 deugden: wijsheid, rechtvaardigheid, matigheid, moed, geloof, hoop en liefde
Pastoraat
De Leden van de pastorale raden van De Bron, De Fontein en de Nieuwe Kerk bijeen zijn geweest om na te denken over nieuwe vormen van pastoraat en om van elkaar te leren.
Privacyregeling:
Hans Vissers vraagt aandacht voor de privacyregeling die 25 mei van kracht en die ook consequenties heeft voor kerken Namen, adressen en foto’s mogen niet meer zonder toestemming van de betrokkene(n) worden geplaatst. Jaap Medema merkt nog op dat er in maart een mail naar de AK is gestuurd om dit PGG breed aan te pakken.
Classis:
Op 5 april is er een bijeenkomst geweest over de nieuwe opzet van de classes waar Marga Baas en Dikkie van Dommelen aanwezig waren, op 21 juni is er een nieuwe bijeenkomst. Groningen en Drenthe vormen straks een nieuwe grote classis. Daarnaast worden er zgn. ringen ingesteld.
20-jarig bestaan van De Fontein
In november 2018 bestaat de Fontein 20 jaar. Het idee binnen de WK is om hier wel iets aan te doen. Er worden een paar mogelijkheden genoemd: feestelijke dienst, muziek, tentoonstelling. Marga Baas geeft aan dat zij wel in de nog te vormen commissie wil plaats nemen. Andere leden van de commissie zoeken bij gemeenteleden. Een suggestie is om buurtbewoners uit te nodigen.
Jaap Medema

Privacy

Op de laatste kerkenraadsvergadering is gesproken over de nieuwe privacywetgeving die op 25 mei ingaat. Een aantal dingen zal veranderen. Zo kunnen we niet meer alle adressen van mensen die ziek zijn in KiS en op de website bekend maken. Namen en adressen verschijnen wel in de zondagsbrief die tijdens de kerkdienst wordt uitgereikt!

High tea op zondag 3 juni 2018

-herhaalde berichtgeving-
Het is al weer even geleden dat er een actie voor ons diaconaal doel – the future in our hands – werd gehouden.
Daarom houden we op zondagmiddag 3 juni een high tea van 15.00 – 17.00 uur.
Het doel hiervan is om elkaar op een ongedwongen manier een gezellige – en informatieve middag te bezorgen. Didy Steenhuis zal a.d.h.v. beelden ons het e.e.a. vertellen en laten zien
over haar reis naar Gambia. Zij was erbij toen de door ons gesponsorde rugzakjes werden uitgedeeld. Ook laat zij zien waar ons geld aan besteed is.
-zie verdere berichtgeving in stad Noord-

BUURTSOEP

Iedere eerste woensdag (6 juni) van de maand wordt in De Fontein soep en stokbrood geserveerd.
Van 12.15 uur tot 13.45 uur zijn bewoners uit de wijk Selwerd, maar ook bewoners uit de omliggende wijken, van harte welkom voor een hapje en een praatje.
Doel van dit project is mensen uit hun isolement te halen.
Samen met Humanitas ,Wij Groningen en De Fonteingemeente wordt op deze manier aan de wijkbewoners gelegenheid gegeven om met elkaar in contact te komen.

Autodienst

Gemeenteleden voor wie het niet mogelijk is op eigen gelegenheid naar De Fontein of de Nieuwe Kerk te komen, kunnen gebruik maken van de autodienst. U hoeft alleen maar even contact op te nemen met Bram van Huis, die de autodienst organiseert. Dat kan per telefoon (050-5773562) of per mail (bvanhuis@home.nl).

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 11 vóór 28 mei a.s. inleveren. E-mailadres: zie colofon.

Agenda

28 mei Kerkenraad in De Fontein, aanvang: 19.30 uur.