Wijknieuws 09: 7 – 28 mei 2017

Bij de vieringen

Zondag 14 mei is het zondag Cantate. Voorganger is mw. Joke van Beveren.
Zondag 21 mei is er een gezamenlijke dienst met gemeenteleden van De Bron en de Nieuwe Kerk in de Nieuwe Kerk. Voorganger is ds. Marga Baas.
Zondag 28 mei , de zevende zondag van Pasen, gaat ds. Marga Baas in De Fontein voor.

Hemelvaartsdag

Donderdag 25 mei is het Hemelvaartsdag. Om 9.30 uur is er een gezamenlijke viering van de drie wijkgemeenten van De Bron, De Fontein, de Nieuwe Kerk samen met de leden van de Lutherse Kerk in de Nieuwe Kerk. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman.

Zomerdiensten

Dit jaar gaat met ingang van zondag 23 juli de serie zomerdiensten weer van start. Binnenkort wordt het thema vastgesteld. De diensten zijn een gezamenlijk project van de wijkgemeenten van De Bron, de Nieuwe Kerk en de Fontein. De gemeenteleden van De Nieuwe Kerk en De Fontein komen samen in een kerkgebouw. Op zondag 23 juli, 30 juli en 6 augustus in De Fontein; op 13, 20 en 27 augustus in de Nieuwe Kerk. Op beide locaties is de aanvangstijd 09.30 uur. We zoeken gemeenteleden uit De Fontein die mee willen denken over de inhoud en
vormgeving. Wie belangstelling heeft kan zich per mail opgeven bij ds. Marga Baas.

Hartelijk dank voor uw meeleven!

Beste gemeenteleden,
Vanwege de overstelpende belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve, zorgzame echtgenoot Roelf is het mij niet mogelijk ieder persoonlijk te bedanken. Graag wil ik dat op deze manier doen.
Iedereen die zijn en/of haar medeleven betuigd heeft met kaarten, bloemen, hartelijke woorden, lieve gebaren, wil ik, mede namens mijn kinderen en kleinkinderen, van harte bedanken. Het heeft ons enorm gesterkt om het grote verdriet van Roelf zijn ziekte en overlijden te dragen en het geeft ons kracht voor de toekomst. Ook de bloemen uit de kerk, die ik op de eerste Paasdag kreeg, hebben daarin bijgedragen. Hartelijk dank daarvoor.
Ria Smits

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan onze ouderling Pastoraat, Hessel Boersma. Hij zorgt er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. Telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com. U kunt natuurlijk contact opnemen met de wijkpredikant, ds. Marga Baas, of met kerkelijk werker mw. Joke van Beveren.

Gea Kox-de Vries verblijft nog steeds in het UCP.
Johanna Houwing-Hartman werd in het ziekenhuis opgenomen i.v.m. een operatie, maar kreeg te horen dat haar ziekte zover was voortgeschreden, dat een operatieve ingreep niet meer mogelijk was. Zij is inmiddels weer thuisgekomen.

De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Wij gedenken

Op 18 april is Jacob Kugel overleden in de leeftijd van 84 jaar. Sinds 27 november 2012 was hij de weduwnaar van Gré Wildeboer. Lange tijd woonden zij in de Berkenlaan. Na zijn herseninfarct werd Jack Kugel verzorgd in achtereenvolgens in Neerwolde en de Burcht te Hoogezand. Maandag 24 april is een dankdienst voor zijn leven gehouden in de Vredekerk in Loppersum, waarin ds. Marga Baas is voorgegaan. Aansluitend vond in Loppersum ook de begrafenis plaats.

Verslag van vergadering van de kerkenraad

Peter Zwerver opent de vergadering met het lezen van het voor ons niet zo bekende maar verrassend mooie lied 1013 uit het liedboek.
Hoofdpunt van de agenda is het uitwerken van de eerder geformuleerde visie op de Fontein als plaats van ontmoeting en inspiratie, ook voor de omliggende wijken. Marga Baas geeft een uitgebreide en heldere toelichting op een discussienotitie hierover. In het besef dat we met beperkte middelen en menskracht zullen moeten werken is iedereen het er over eens dat we moeten zoeken naar samenwerking met andere organisaties, en naar de meerwaarde die wij als kerk daarbij kunnen hebben. Daarbij moeten we ons ook openstellen voor de inbreng van anderen. En het lijkt wijs om ons vooralsnog te concentreren op een beperkt aantal thema’s, al staan we ook open voor initiatieven die “zomaar” langs kunnen komen. We zullen dit moeten vatten in een nieuw te ontwikkelen visie op wie wij als Fontein willen zijn, maar daarbij lijkt het ons productiever om vanuit de behoeften van de praktijk naar een heldere visie toe te werken dan vanuit een theoretische visie op zoek te gaan naar thema’s en partners. Gesprekken met enkele potentiële samenwerkingspartners zijn overigens al gaande. Besloten wordt om een stuurgroep op te richten die dit proces gaat invullen. Enkele namen van mogelijke deelnemers worden genoemd. De uitdrukkelijke wens is om dit een activiteit te laten zijn van heel noord, en niet slechts van de Fontein.
Hierna komen we te spreken over de stand van zaken van de samenwerking in noord. Iedereen is hierover positief. Het geeft nieuw elan, nieuwe contacten, en specifiek wordt de wisselwerking tussen en met de jeugd als positief punt genoemd. Heel mooi is dat we door het gekozen proces de tijd hebben om naar elkaar toe te groeien. Vanzelfsprekend zijn er ook enkele verbeterpunten, die deels te maken hebben met gewenning, deze zullen in het overleg van de gezamenlijke moderamina worden ingebracht.
Vervolgens geeft Marga een korte toelichting op het project “de 10 mooiste Bijbelverhalen”. Op zondag 18 juni wordt een slotmanifestatie georganiseerd in het Noorderplantsoen. Over de precieze invulling daarvan wordt nog verder overlegd.
Zoals gebruikelijk besluiten we de avond met een avondgebed in de kerkzaal.

Gemeentelid krijgt een lintje

Op 26 april 2017 heeft ons gemeentelid Harry Timmer, voor hem geheel onverwachts, een lintje gekregen. Hierdoor is hij nu lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij heeft zijn lintje te danken aan zijn jarenlange inzet voor de Groninger Archieven en zijn werk als secretaris van de Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Groningen.
Namens de gemeente de Fontein is hem een bloemetje aangeboden. Proficiat.

Kunst in de fontein

Meinte Strikwerda
Van 19 april tot en met 31 mei is er in De Fontein werk te zien van Meinte Strikwerda (Stavoren, 1964). Meinte woont en werkt in Groningen en is afgestudeerd aan de Academie Minerva als 1ste graads docent en illustratieve vormgeving. Hij is daarna een eigen bedrijf begonnen onder de naam Mestrik.
Meinte Strikwerda is al meer dan 25 jaar een naam in Nederland als het gaat om creatieve concepten, illustraties en grafische ontwerpen. Hij heeft o.a. geëxposeerd in het Stedelijk Museum in Amsterdam, het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek en het Stripmuseum in Groningen. Meinte werkt ook als docent Kunst & Multimedia aan het Noorderpoort te Groningen.
Voor de tentoonstelling in De Fontein heeft hij een keuze gemaakt uit een serie portretten die eerder te zien zijn geweest in Museum Wierdenland in Ezinge. Er hangen acht portretten of eigenlijk vier paren. Meinte over het technisch proces:
‘De portretten zijn gemaakt op berkenhout. Berken behoren tot de pionierssoorten en het leek passend om dit als basis te gebruiken: boeren zijn immers ook eeuwenlang pioniers geweest in dit gebied. Op het hout is een kleurthema aangebracht. Vervolgens is Meinte langs gegaan bij de boeren om een goed beeld te krijgen van boer en bedrijf. Daarna is een portret getekend in Photoshop en dit is in spiegelbeeld geprint. De toner is met een speciale vloeistof losgeweekt op het hout en vastgezet met een dun laagje vernis. Daar overheen is weer geschilderd met verf in kleuren die passen bij het kleurthema. Zo heeft elk stel portretten een eigen kleursfeer. De man staat altijd links en de vrouw altijd rechts, zoals in klassieke portretten. Behalve als het stel geen man en vrouw is, maar een moeder en zoon of vader en dochter.
Zo vormen deze portretten een unieke mix van traditie en moderniteit en dat past uitstekend bij boeren anno nu!’
Meinte tekent en publiceert ook strips onder de naam Mestrik. In maart werd Meinte Strikwerda de winnaar van StripBattle 2017.

Een selectie van Meintes werk is te zien op www.strikwerda.info en strips van Mestrik zijn te vinden op www.manenpaarddestrip.com. In mei komt zijn historische strip Verschanst in de tijd (over de slag bij Noordhorn) in een nieuwe druk uit.
Zie voor meer informatie op de tafel in de hal van De Fontein waar de Kunstmap ligt. U kunt daarin ook uw reacties kwijt.

Buurtsoep

Iedere eerste woensdag van de maand wordt in De Fontein soep en stokbrood geserveerd.
Van 12.15 uur tot 13.45 uur zijn bewoners uit de wijk Selwerd, maar ook bewoners uit de omliggende wijken, van harte welkom voor een hapje en een praatje.
Doel van dit project is mensen uit hun isolement te halen.
Samen met Humanitas ,Wij Groningen en De Fonteingemeente wordt op deze manier aan de wijkbewoners gelegenheid gegeven om met elkaar in contact te komen.

Najaarsmarkt 2017

Hoewel de Najaarsmarkt nog ver van ons verwijderd is, begint de discussie onder de organisatoren al op gang te komen, met als belangrijk punt de te doneren goede doelen.
Nu kunnen wij wel wat verzinnen, maar minstens zo belangrijk is uw bijdrage, want wij zien vaak over het hoofd wat voor u zo belangrijk is. Mail voor 25 juni uw suggestie door naar :
bertoostenbrink@hotmail.com, of bel 050-5779797.
Namens de commissie Najaarsmarkt,

Bert Oostenbrink

Ledenvergadering Goede Herderskerkkoor

Na de herstart van het koor in november’16 zijn wij met 20 koorleden verder gegaan en konden wij Palmpasen voor het eerst aan een dienst meewerken in De Fontein.
José van Dijken had met ‘Behold the Man’ en ‘Jesu, meine Freude’ goede koormuziek uitgezocht, waarmee het koor goed uit de voeten kon.
En naderhand geeft het veel voldoening als je na afloop hoort als koorlid, jullie hebben zuiver en goed gezongen.
De Alg. ledenvergadering op woensdag 26 april’17 is rustig en ordentelijk verlopen.
Wegens minder koorleden en om aan onze verplichtingen te kunnen blijven voldoen, is de contributie per lid met € 5,- per kwartaal verhoogd.
Martie Dée was 50 jaar koorlid en kreeg een mooi boeket bloemen aangeboden, daarnaast kreeg zij van de KCZB een oorkonde en een beeldje ‘Chapeau’ voor dit heuglijke feit.
Het dagelijke bestuur bestaat nu uit Anneke Palmen, vz. Leo Dée, penningmeester en Frans Breidenbach, secretaris.
Nieuwe leden zijn van harte welkom op de repetitieavond woensdag van 20.00-22.00 uur, want zingen maakt blij! Frans Breidenbach, secr.GHK

Pinkstercantate

Op zondag 28 mei om 17.00 uur vindt in de Martinikerk opnieuw een viering plaats in het kader van “Schoonheid met een ziel” onder de noemer: het nieuwe lied. Ditmaal zingen we samen de Pinkstercantate “Een taal van liefde”. De cantate werd gedicht door Michaël Steehouder en op muziek gezet door Chris van Bruggen en Peter Rippen. Enkele liederen uit deze cantate zijn ook opgenomen in de bundel “Zangen van zoeken en zien”. Aan de dienst wordt meegewerkt door een projectkoor o.l.v. Chris van Bruggen, de piano wordt bespeeld door Peter Rippen, voorganger is ds. Marga Baas.

Kopij voor Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 10 vóór 21 mei inleveren. E-mailadres zie colofon.

Agenda

13 mei Workshop fotograferen in De Fontein, vanaf 9.30 tot 12.00 uur.
22 mei Kerkenraad in De Fontein, aanvang: 20.00 uur.