Wijknieuws-08: 21 apr – 5 mei 2018

Bij de vieringen

Zondag 22 april. de vierde zondag van Pasen, gaan we verder in het boek Genesis. De vraag die keer op keer gesteld wordt is: hoe kon het zo mislopen met de mensen? In de eerste verzen van hoofdstuk 6 wordt een antwoord gegeven in de vorm van het wonderlijke verhaal over de godenzonen. Daarnaast klinken de woorden uit Johannes 10, 11-16. Aan de dienst wordt medewerking verleend door de cantorij van De Fontein o.l.v. José van Dijken. Voorganger is ds. Marga Baas.
Zondag 29 april lezen we een gedeelte uit het verhaal van Noach: Genesis6,5-22. Zijn geschiedenis is er een van crisis en redding. Het kwaad wordt geoordeeld; door de bereidwilligheid van Noach wordt de wereld bewaard voor de totale ondergang. Het evangelie uit Johannes 15,1-8 verhaalt eveneens van oordeel en redding: de wijnranken worden door de hovenier gesnoeid met het oog op een rijke oogst. Voorganger is ds. Marga Baas.

Hartelijk dank!

Blij verrast was ik toen op 1e Paasdag een prachtig boeket bloemen werd bezorgd en een mooie kaart met namen en groeten van de kinderen van de kindernevendienst. Heel fijn, hartelijk bedankt.
Met vriendelijke groet, Ab Grit

Met Pasen werden we verwelkomd met een fraai boeket bloemen en een mooie kaart van de Kindernevendienst.
Hiervoor onze hartelijke dank! Fam. Veninga

Op 25 maart j.l. heb ik een mooi boeket bloemen ontvangen. Daaarvoor mijn hartelijke dank.

M. Kuiper-Ebbens

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan een van de twee ouderlingen pastoraat: Hessel Boersma (telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com) of Lamke Dijkstra (telefoon: 050-5772513 of email: lamkedijkstra@home.nl). Zij zorgen er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. U kunt natuurlijk contact opnemen met ds. Marga Baas of Joke van Beveren.
Mw. G. Bulthuis-Hoeksema was opgenomen in het ziekenhuis i.v.m. longontsteking. Ze is inmiddels weer thuis gekomen.
Mw. Catrien Medema-Pijper verblijft nog steeds voor revalidatie in De Dilgt.
Dhr. Gerard Dambrink werd opgenomen in het Martiniziekenhuis; waarschijnlijk is hij een dezer dagen weer thuisgekomen.
Dhr. Cees Lindhout is een tijd geleden gevallen en ondervindt daar nog steeds veel last van.

De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Wij gedenken

*Op donderdag 5 april is Altje Reutelingsperger-Willems overleden in de leeftijd van 92 jaar. Sinds 1996 was zij de weduwe van Karel Reutelingsperger. Zij woonde in de Veldspaatflat. Op maandag 9 april vond de crematie plaats, voorafgegaan door een dankdienst voor haar leven in aula 2 van het crematorium. Voorgangers waren mw. Adrie Huttenga en ds. Marga Baas.
*Eveneens op donderdag 5 april is mw. Aagtje Bouwsema-van der Veen gestorven. Sinds 2007 was zij de weduwe va Goossen Bouwsema. Zij is 91 jaar geworden en woonde in De Es. Op donderdag 12 april vond is in de aula van Selwerderhof een dienst van danken en gedenken plaats, waarin dhr. Klaas Sybrandy is voorgegaan samen met mw. Joke van Beveren. Aansluitend was de begrafenis.

Kerk in Stad digitaal

Op 29 april en 6 mei ben ik na de kerkdienst in De Fontein bereid u hulp te bieden bij het installeren van de app welke voor Kerk in Stad is gemaakt.
Neem uw telefoon of tablet mee en vergeet uw abonnee nummer niet. Deze kunt u vinden op het label van uw KIS.
Ook als niet betalend abonnee kan de app ook een aanvulling zijn, u kunt de kerkdiensten en de agenda raadplegen.
Hessel Boersma

Terugblik Fotoworkshop

Zaterdag 7 april was een stralende lentedag. Met veel enthousiasme liepen we met onze fototoestellen en mobieltjes Selwerd en Paddepoel in, op zoek naar kunst en graffiti. Een flink aantal deelnemers was op de workshop geattendeerd door de flyers die in winkels in de buurt waren opgehangen. -zie volledige tekst in stad Noord-

Kunst in De Fontein

Jan en Giena van Broekhuizen
Van 11 april tot 23 mei 2018 hangt in De Fontein werk van Jan en Giena van Broekhuizen.
Zij wonen al meer dan vijftig jaar in Hoogkerk en zijn vanaf het begin lid van de aquarelclub die in 1995 in ’t Vinkhuys werd opgericht. Die club komt daar op woensdagavonden bijeen.
Jan van Broekhuizen schildert landschappen en stillevens, ook wel portretten en dieren. Hij doet dit in de stijl van een fijnschilder.
Het favoriete thema van Giena is het bloemstilleven. Zij is dit in de loop van de jaren meer en meer gaan presenteren in krachtige en fleurige kleuren.
Op de expositie zijn van beiden zowel werken uit het begin van hun schildertijd te zien als recent werk.

Tentoonstelling in bibliotheek Selwerd

Van 19 april tot eind juni is in de Groninger Forum bibliotheek locatie Selwerd (Eikenlaan 288/8) een bijzondere tentoonstelling te bezichtigen van wijkgenoot Idhune Pijl.
De feestelijke opening vindt plaats op donderdag 19 april van 15.00 -16.30 uur.

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 9 vóór 30 april a.s. inleveren. E-mailadres: zie colofon.

Agenda

23 april Kerkenraad in De Fontein, aanvang: 19.30 uur.
25 april Vrouwengespreksgroep Christofoor. Slotmiddag! Locatie: Diamantflat, aanvang: 17.00 uur.
25 april Alg. ledenvergadering GHK in De Fontein, aanvang: 20.00 uur.