Wijknieuws-07: 8 – 22 april 2017

Bij de vieringen

Zondag 9 april is het Palmzondag, het begin van de Goede of Stille Week. In de dienst zullen de kinderen een optocht houden met versierde palmpaasstokken. De lezingen zijn: Exodus 15, 27-16,7, Filippenzen 2, 5-11 en Johannes 12, 12-24. Voorganger is ds. Marga Baas, m.m.v. Goede Herderkerkkoor o.l.v. José van Dijken.

Witte Donderdag ( donderdag 13 april 19.30 uur) is het begin van de viering van de Drie Dagen van Pasen. Steeds zullen ds. Marga Baas en Joke van Beveren voorgaan.
Deze avond staat de viering van de Maaltijd van de Heer centraal. Medewerking wordt verleend door de cantorij van De Fontein o.l.v. José van Dijken.
Op Goede Vrijdag (vrijdag 14 april 19.30 uur) krijgt de viering het karakter van een wake. We lezen het passieverhaal, staan stil bij veertien kruiswegstaties (geschilderd door beeldend kunstenaar Sjef Hutschemakers), leggen bloemen bij het kruis en bidden de Goede Vrijdaggebeden.
In de Paaswake (zaterdag 15 april 21.30 uur) vieren we de overwinning van het Licht van Christus. De nieuwe paaskaars wordt binnengedragen en allen ontsteken hun licht daaraan. Dan lezen we de Schriften opnieuw vanuit het licht van Pasen. Het hart van de viering is het Paasevangelie. Vervolgens belijden we ons geloof en vernieuwen we onze doopgeloften rond de Doopvont.

Op Paasmorgen (zondag 16 april 9.30 uur) vieren we de opstanding van Christus in een dienst van Schrift en Tafel. Muziek van orgel (Carel van Aurich) en fluit (Ingeborg Kroon) onderstreept het feestelijke karakter van deze viering. De kinderen ronden hun project “Geloof in het leven” af. Voorganger is ds. Marga Baas.

Zondag 23 april is er een gezamenlijke dienst van De Bron, De Fontein en de Nieuwe Kerk in de Nieuwe Kerk. Aanvang: 9.30 uur. De voorganger is ds. Tiemo Meijlink.

De Matteüs Passie

Op vrijdag 7 april is in De Fontein de Matteüs Passie opgevoerd, maar wie verhinderd was heeft nog een herkansing! De Matteüs Passie is een gezongen Nederlandstalige passie van Gerard van Amstel en Piet van Midden over de laatste levensdagen van Jezus. Het koor bestaat uit mensen van de drie gezamenlijke wijkgemeenten van De Bron, De Fontein en de Nieuwe Kerk. Zaterdag 8 april om 20.15 uur is de uitvoering in De Bron en zondag 9 april om 15.00 uur in de Nieuwe Kerk.

De toekomst houdt ons gaande

Woensdag 12 april van 19.00 – 19.30 uur is de laatste oecumenische vesper in de Veertigdagentijd. We zijn stil, bidden en zingen een psalm en luisteren naar een evangeliewoord en een korte overweging, we bidden samen de gebeden. U bent van harte welkom!

Liturgisch bloemschikken

Woensdag 12 april om 20.00 uur, kort na de vesper, is er liturgisch bloemschikken o.l.v. Joke van Beveren en Anja Medema. De deelnemers gaan aan de slag met de schikking voor de Paasmorgen. In de hal van de kerk hangt een lijst waarop u zich kunt aanmelden voor deze avond.

Huwelijksjubileum

Op woensdag 22 maart j.l. mochten we ons 60-jarighuwelijksjubileum vieren. Op 25 maart 1957 werd ons huwelijk ingezegend in de gereformeerde kerk te s-Hertogenbosch . Als tekst kregen we mee Jozua 1 vers 5: Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Afgezien van enkele moeilijke periodes kunnen we vaststellen dat onze Vader in de Hemel ons niet in de steek heeft gelaten en ons op onze levensweg heeft begeleid. Hiervoor zijn we erg dankbaar.
Wij mochten veel felicitaties ontvangen van o.a. koning Willem Alexander en koningin Maxima, het gemeentebestuur en ook van vele gemeenteleden met bloemen , felicitatiekaarten en cadeau,s. Hiervoor willen wij u allen heel hartelijk bedanken en ook voor de bezoeken vanuit de kerk en daarbuiten. We ervaren dat als een geweldige steun voor de tijd die komt.
Wat de toekomst brengen moge ons geleidt des Heren hand. Moedig slaan we dus de ogen naar het onbekende land.
Een hartelijke groet van: Fenny en Gerard Dambrink, Diamantlaan 111.

Bloemengroet!

Wijkgemeente de Fontein,
Heel erg bedankt voor het prachtige boeket bloemen die ik heb ontvangen.
Ik was blij verrast in deze zware tijd.
De vooruitzichten zien er goed uit tot nu toe, na de chemo volgt de operatie.
Johanna Houwing-Hartman

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan onze ouderling Pastoraat, Hessel Boersma. Hij zorgt er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. Telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com. U kunt natuurlijk contact opnemen met de wijkpredikant, ds. Marga Baas, of met kerkelijk werker mw. Joke van Beveren.

Gea Kox (Regattaweg 186, 9731 NB Groningen) verblijft nog in het UCP. Alle medeleven vanuit de Fontein gemeente doet haar enorm goed
Mw. Jopie Bijl-Timmermans heeft haar appartement aan de Platinalaan 297 moeten verlaten en werd opgenomen in het Heymanscentrum. Aanvankelijk had zij een kamer op de tweede verdieping, maar ze is inmiddels verhuisd naar de eerste etage Reitdiep kamer 311, Henri Dunantlaan 20, 9728 HD Groningen. Ze stelt belangstelling uit De Fontein erg op prijs.
De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Wij gedenken

*Op 21 maart is Gerarda Anna Stuit- van der Meulen overleden, in de leeftijd van 91 jaar. Zij was sinds 2005 de weduwe van Etsko Stuit. Bijna 50 jaar woonde ze aan de Orionlaan, maar het laatste levensjaar werd zij verzorgd in de Twaalf Hoven in Winsum. Op 25 maart hebben we in aula 1 van het crematorium afscheid van haar genomen in een korte dienst van danken en gedenken. Voorganger was ds. Marga Baas.
*Op 24 maart is Antje Betsema-Venema overleden in de leeftijd van 91 jaar. Zij was sinds 1992 de weduwe van Durk Betsema. Ze woonde aan de Eikenlaan 223, maar werd de laatste tijd verzorgd in de Boshof in Assen. Op 30 maart is in aula 1 van het crematorium een dankdienst voor haar leven gehouden o.l.v. ds. Feike Volbeda.
*Op 29 maart is Roelfien Hulskers-Beerta gestorven. Zij werd 95 jaar. Zij was sinds 2005 de weduwe van Harm Hulskers nn woonde in De Es, Beukenlaan 156-528. Op 4 april hebben we in aula 2 van het crematorium in kleine kring haar leven in dankbaarheid gedacht en afscheid van haar genomen. Voorganger was ds. Marga Baas.

Verslag wijkkerkenraad van de Fontein van 27 maart 2017

De nieuwe voorzitter Dikkie van Dommelen leidt de vergadering voor de eerste keer. Penningmeester v. d. Veen geeft een duidelijk overzicht van de financiele situatie van de PGG met bijzondere aandacht voor de Fontein. Hij laat de ontwikkeling zien van de afgelopen jaren van de verschillende wijkgemeentes op het gebied van de bijdrages van gemeenteleden. De trend is dat de bijdrages per jaar grofweg met € 25.000,- per jaar afnemen wat betreft de totale PGG. Dit heeft voornamelijk te maken met het aantal gemeenteleden die een bijdrage leveren. Als de trend zich doorzet is dit aantal in 10 jaar tijd ongeveer gehalveerd. Telde de Fontein in 2011 nog ongeveer 700 bijdragende leden, in 2022 zal dit ongeveer de helft zijn. Ook de leeftijdsopbouw van de verschillende gemeentes wordt bekeken. De Fontein heeft in vergelijking met de meeste andere wijkgemeentes een oudere populatie. Dit heeft tot gevolg dat de jaarlijkse bijdrages daar per jaar meer afnemen dan in de meeste andere wijkgemeentes.
Voor de hele PGG zijn er echter ook positieve geluiden te melden. Zo is er bijvoorbeeld in de Immanuelkerk een veel hogere huuropbrengst dan verwacht: ongeveer € 29.000,-. In 2018 wordt een sluitende begroting verwacht. De jaren erna zal er een groter tekort ontstaan. Het idee wordt geopperd dat dit nog een aantal jaren tegengehouden kan worden als de nu betalende leden per maand € 1,50,- bijdragen, per jaar dus € 18,-. Hier zal de komende tijd nog wel meer aandacht voor gevraagd worden, onder meer via afkondigingen. Het idee om niet betalende leden meer te benaderen, lijkt weinig op te leveren, gezien ervaringen uit het verleden. Het lijkt er sterk op dat mensen in het algemeen alleen willen bijdragen als er een band is met de gemeente. Bij het versturen van vele honderden brieven komen er ongeveer 1 of 2 positieve reacties. Deze zijn echter nog niet eens voldoende om de betaalde porto te vergoeden.
De penningmeester van het Wijkfonds Jaap Stellingwerff geeft een toelichting op de jaarrekening. Deze is ook al door de kascommissie gecotroleerd en goed bevonden. In het kort samengevat ziet de situatie er gezond uit.
De kerkenraadsleden krijgen nog wat huiswerk mee voor de volgende keer. Waar worden we blij van door de samenwerking met de Bron en de Nieuwe Kerk en welke tips hebben we voor verbeteringen?
Peter Zwerver

Kledingactie voor de Maxima kledingbank

Op 31 maart en 1april hebben de diaconieën van De Bron , De Fontein en de Nieuwe Kerk een zeer succesvolle inzameling gehouden van kleding , sjaals, schoenen enz voor de Maxima kledingbank hier in Groningen. –lees volledig artikel in Stad Noord-

Diaconaal Vakantiewerk

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Groningen is voorgesteld en besloten om aan ieder lid van de algemene kerkenraad een portefeuille toe te delen. -lees volledig artikel in Stad Noord-

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 8 vóór 13 april (vroeger i.v.m. Pasen 17 april!) inleveren. E-mailadres zie colofon.

Agenda

10 april Moderamen in De Fontein, aanvang: 19.30 uur.
12 april Oec.Vesper in De Fontein, aanvang: 19.00 uur.
12 april Vrouwengespreksgroep Christofoor. Onderwerp: “Paasliturgie,” uit ‘In Gesprek’4. Locatie: Diamantflat, aanvang: 19.30 uur.

Foto 1 en 2: Heilig Avondmaal in De Fontein. –foto’s Frans Breidenbach-