Wijknieuws-06: 24 mrt – 7 apr 2018

Bij de vieringen

Zondag 25 maart is het Palmzondag, het begin van de Goede of Stille Week. In de dienst zullen de kinderen een optocht houden met versierde palmpaasstokken. De lezingen zijn uit Jesaja 50, 4-7 en Marcus 11, 1-11. Voorganger is Joke van Beveren. (NB: In de nacht van 24 op 25 maart gaat de zomertijd in!)

Witte Donderdag ( donderdag 29 maart 19.30 uur) is het begin van de viering van de Drie Dagen van Pasen. Steeds zullen ds. Marga Baas en Joke van Beveren voorgaan.
Deze avond staat de viering van de Maaltijd van de Heer centraal. Medewerking wordt verleend door de cantorij van De Fontein o.l.v. José van Dijken.
Op Goede Vrijdag (vrijdag 30 maart 19.30 uur) krijgt de viering het karakter van een wake. We lezen het passieverhaal, staan stil bij tien kruiswegstaties van beeldend kunstenaar Ted Felen, leggen bloemen bij het kruis en bidden de Goede Vrijdaggebeden.
In de Paaswake (zaterdag 31 maart 21.30 uur) vieren we de overwinning van het Licht van Christus. De nieuwe paaskaars wordt binnengedragen en allen ontsteken hun licht daaraan. Dan lezen we de Schriften opnieuw vanuit het licht van Pasen. Het hart van de viering is het Paasevangelie. Vervolgens belijden we ons geloof en vernieuwen we onze doopgeloften rond de doopvont.

Op Paasmorgen (zondag 1 april 9.30 uur) vieren we de opstanding van Christus in een dienst van Schrift en Tafel. Met de kinderen ronden we het project “Ik zorg voor jou” af. Voorganger is ds. Marga Baas. Aan de dienst wordt meegewerkt door het Goede Herder kerkkoor o.l.v. José van Dijken.
Op zondag 8 april gaat ds. Feike Volbeda voor. In de weken tussen Pasen en Pinksteren is de Oudtestamentische lezing telkens gekozen uit de eerste 12 hoofdstukken van Genesis. Deze morgen staat Genesis 3 centraal.

En liefde, liefde zal geen woord meer zijn…
Woensdag 28 maart van 19.00 – 19.30 uur is de laatste oecumenische vesper in de Veertigdagentijd in De Fontein. We zijn stil, bidden en zingen een psalm, luisteren naar een evangeliewoord en een korte overweging, en bidden samen de voorbeden. Het evangelie dat deze avond zal klinken is Marcus 14, 1-11. Voorgangers zijn Nienke Wit en Marga Baas. De piano wordt bespeeld door José van Dijken. U bent van harte welkom!

Hartelijk dank!

Mijn hartelijke dank voor het mooie boeket bloemen die ik onlangs mocht ontvangen.
Lilian Simons, Castorstraat

Op 11 maart j.l. kreeg ik een prachtig boeket bloemen aangeboden, het deed mij goed dat de thuisblijvers niet worden vergeten! Mijn hartelijke dank.
Audry Kamperman, Zilverlaan

Bloemschikken in de Veertigdagentijd

Op woensdag 28 maart om 19.45 uur (na de vesper) kunt u bloemschikken in de De Fontein o.l.v. Elly Top en Anja Klooster. Na een kopje koffie gaan we aan het werk om een feestelijk stukje te maken voor Pasen. Materiaalkosten € 5,-. Belangstellenden kunnen zich opgeven op de lijst in de hal van de kerk.

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan een van de twee ouderlingen pastoraat: Hessel Boersma (telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com) of Lamke Dijkstra (telefoon: 050-5772513 of email: lamkedijkstra@home.nl). Zij zorgen er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. U kunt natuurlijk contact opnemen met ds. Marga Baas of Joke van Beveren.
Mw. Catrien Medema-Pijper (Siersteenlaan 566, 9745 DT) verblijft voor revalidatie in Dilgtoord, Haren..
De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Speciale kerkenraadsvergadering

Op maandag 26 maart vanaf 19.30 uur zal in De Fontein een bijzondere vergadering van de wijkkerkenraad worden gehouden, samen met de werkgroepleden. Het is de bedoeling dat op deze avond gezamenlijk de voorstellen uit het Deeljaarplan 2018-2020 verder worden uitgewerkt.

Reactie van het moderamen

Na het gemeenteberaad op 11 februari jl. zijn nog enkele vragen, opmerkingen en suggesties binnengekomen. In het moderamen is daarover gesproken. Daarom een korte reactie.
De gezamenlijke diensten in de Nieuwe Kerk op de derde zondag van de maand blijven gehandhaafd, conform het beleid van de wijkkerkenraad en de gezamenlijke moderamina. Want al is een fusie van De Bron, De Fontein en de Nieuwe Kerk – voorlopig – van de baan, de onderlinge samenwerking wordt verder uitgebouwd. Het is jammer dat sommige mensen niet in staat zijn naar de Nieuwe Kerk te komen; zij kunnen overwegen deel te nemen aan bijv. de wekelijkse middagdiensten in De Es of de middagdiensten op de eerste en derde zondag van de maand in het Platinawooncentrum. Misschien kan nog wat vaker een beroep gedaan worden op de autodienst – die is er voor! Binnenkort wordt door afgevaardigden van alle drie wijkgemeenten opnieuw nagedacht over het karakter en de liturgische vormgeving van de gezamenlijke diensten
In de werkgroep pastoraat (en daarbuiten) wordt nagedacht over de wijze waarop de betrokkenheid van (veelal oudere) gemeenteleden onderling (en met andere bewoners uit de wijken) gestalte kan krijgen, nu de organisatievorm van kluften met kluftteams het langzaam maar zeker begeeft. Oorzaak: onvoldoende mensen die ambtsdrager, coördinator of contactpersoon willen worden. Maar er worden diverse dingen in groepsverband georganiseerd – vormen van gesprek en ontmoeting in De Fontein en bij mensen thuis (bijv. bewoners van eenzelfde flat). Het is ook fijn om te horen dat er nieuwe initiatieven van onderop groeien!
Het samenwerkingsproces tussen de drie wijkgemeenten is geen kwestie van eenrichtings-verkeer, maar van wederkerigheid , steun en inspiratie over en weer. De Bron heeft o.a. expertise in samenwerking met de buurt; de Nieuwe Kerk heeft een rijke traditie met kerkmuziek en is goed in publiciteit; De Fontein heeft een enthousiaste werkgroep diaconaat, een zeer ervaren wervingscommissie en veel ervaringsdeskundigheid van ouderen. Onderling worden ervaringen uitgewisseld en wordt van elkaars kwaliteiten gebruik gemaakt.

Bijeenkomst: Pastoraat Noord

Datum: 15 maart 2018
Aanwezig: De Fontein: Hessel Boersma, Lamke Dijkstra; De Bron: Klaas Sybrandi, Reindert Graaff, Paul van Zwieten, Jan Knot, Leo Moeller, Ruud van Erp; NK: Joke Riemersma, Gerda Klooster
-Zie volledig verslag in ‘stad Noord-
Terugloop aantal ambtsdragers
Bij de Fontein is het aantal ambtsdragers zeer beperkt. Ouderen stoppen als ambtsdrager en worden niet vervangen. De verwachting van de groep ex-ambtsdragers zijn niet altijd reëel en daar kan niet altijd aan voldaan worden. Het is met een beperkt aantal ambtsdragers en contactpersonen niet altijd mogelijk iedereen (frequent) te bezoeken.
Besproken wordt dat er wellicht aandacht moet komen voor verwachtingsmanagement. De kerkleden moeten weten wat men kan verwachten, maar ook ambtsdragers moeten realistisch zijn in wat mogelijk is.
KIS kan ingezet worden om leden te attenderen op het eigen initiatief om contact te zoeken met het pastoraat.
Een andere suggestie is om alle leden te middels een brief te benaderen om te inventariseren wat de behoefte is (huisbezoek, wijkbijeenkomsten, sociale bijeenkomsten). Aan de hand van de reacties op de uitvraag wordt bezoekwerk en bijeenkomsten in gang gezet. De Fontein heeft dit in 2004 al eens gedaan en dat is goed bevallen. Opgemerkt wordt dat dit wel regelmatig (jaarlijks) herhaald moet worden i.v.m. mutaties. Voordeel is dat het pastoraat zich kan richten op waar behoefte aan is. Dus niet wat gaan regelen of doen wat we altijd al doen, maar uitvragen wat behoefte is en daarop acteren. We moeten energie steken in mensen die mee willen doen en keuzes van anderen respecteren.

We kunnen geïnspireerd blijven door elkaar te zien en te ontmoeten. We kunnen elkaar en onze leden wijzen op het omdenken. Toerusting in de pastoraatvergaderingen draagt ook hieraan bij. Vragen die hierbij gesteld zijn: Wat zou je raken in de kerk? Hoe maak je enthousiast? Wat wil je voor de ander betekenen?

Samenwerking
-Elke kerk heeft zijn eigen activiteiten. Koffie-ochtenden organiseert ieder. Hierin samenwerken kan. Men moet zich wel realiseren dat met name oudere mensen veel moeite kunnen hebben met wijzigingen van patronen.
-Gezamenlijke thema avonden organiseren voor pastoraat inclusief contactpersonen wanneer daar behoefte aan is lijkt een goed voorstel. Ruud, Hessel en Gerda gaan aan de slag met een uitvraag naar onderwerpen.
-Overwegen om avondactiviteiten naar de middag te verplaatsen, zodat ouderen gemakkelijker kunnen aansluiten. Veel ouderen vinden het lastig om ’s avonds nog de deur uit te gaan. Een nieuwe (oude) activiteit desgewenst gezamenlijk oppakken.

Wat komen we tegen in het pastoraat?
Casus 1:
De vrouw voelt zich niet meer thuis in de kerk en haar partner wel. De kinderen willen ook liever naar een andere kerk. Wat kun je in pastoraat betekenen?
Positief benaderen. Men wendt zich niet van God af, voelt zich bij andere kerk beter. Respecteer de keuze. Advies kun je niet geven.
Voor wat betreft kinderen in de kerk: faciliteer je standaard kindernevendienst of keer je het om? De suggestie wordt gedaan om altijd een nevendienstvrijwilliger aanwezig te hebben bij de ochtenddienst. Zijn er kinderen in de kerk, dan gaat de nevendienst door. Zijn er geen kinderen, dan gaat het niet door. Hier heb je kindernevendienstwerkers nodig die voor de leeftijd van 4-12 jaar de leiding kunnen nemen. Het standaard nevendienstrooster hoeft niet te worden gevolgd, zodat je niet elke week een nieuwe voorbereiding hoeft te doen. Je bereidt pas een nieuwe bijeenkomst voor als je de oude hebt gegeven.

Casus2:
Een partner heeft de ziekte van Prik en dementie. Er is veel zorg nodig. Het pastoraat heeft aandacht voor de zieke maar ook aandacht voor de partner c.q. mantelzorger.
Belangrijk is open te staan voor beide personen. Ook bespreken wat het betekent voor elkaar en voor het geloof. Een luisterend oor is belangrijk.
Een ouderling van NK en De Bron zijn al eens samen naar een kerklid geweest. Ook dat is dus mogelijk.

Casussen waren uit: Ontmoeting; van Aart Peters en Leo Smelt.

Wat leverde de avond op
Nadenken over nieuwe vormen van pastoraat en thema avonden gezamenlijk organiseren.
Een vragenlijst wordt gemaakt om onderwerpen die men wil bespreken uit te vragen bij de groep die er was en die er niet waren. Gaat naar: pastoraal werkers en contactpersonen. Doel: behoefte inventariseren en hoe meer we kunnen aansluiten hoe meer we kunnen delen.
In de herfst nog eens een bijeenkomst organiseren en mogelijk een groot thema-overleg avond voorbereiden voor het najaar 2018.
Ruud, Hessel en Gerda nemen hierbij het voortouw. Gerda initieert de vragenlijst.

Kunst in De Fontein

(herhaling bericht)
Van 14 februari tot en met 4 april 2018 is er een tentoonstelling met foto’s van Eppe Okken in De Fontein. Eppe Okken (Slochteren) houdt zich sinds 1975 serieus met de fotografie bezig. Gedurende de Veertigdagentijd en met Pasen hangt er een selectie van zijn werk in de hal en de zalen een en drie.
Eppe fotografeert vooral landschappen. Veelal met een groothoek objectief waardoor de weidsheid van het landschap benadrukt wordt. Hij houdt van eenvoud in de compositie, met enkele beeldbepalende elementen.
De provincie Groningen biedt hem daartoe veel mooie, voor hem fotografisch interessante plekken. Zijn voorkeur gaat uit naar het fotograferen in zijn eigen woonomgeving (gemeente Slochteren), de polders bij de Dollard en het Waddengebied.
Op de tentoonstelling zijn in zaal drie Wad foto’s te zien en in zaal een is het thema ‘winter’.
Hij fotografeert met een Nikon camera met objectieven 14-24 mm, 24-70 mm en 70-300 mm. Vanaf 1984 is hij lid van Fotoclub Noorderlicht in Hoogezand en sinds 2011 ook van Fotoclub Beeldspraak in Glimmen.

Op woensdag, 4 april om 11.15 uur geeft
Eppe Okken zelf een rondleiding bij zijn werk!
Voor informatie klik hier

Fotoworkshop: Straatkunst

Op zaterdag 7 april van 9.30-12.00 uur vindt de volgende fotoworkshop plaats met als thema: straatkunst. We beginnen in De Fontein met een kop koffie, toelichting op het thema en fotografische tips. Daarna trekken we de buurt in om te fotograferen. Belangstellenden kunnen zich tot 2 april 2018 als deelnemer aanmelden bij Dikkie van Dommelen (dikkievandommelen@hotmail.com) of Auke Faber (aukefaber@live.nl).

Gespreksgroep 40-60 jaar

Zondagavond 8 april om 20.00 uur komen we weer bij elkaar ten huize van Marga Baas. Graag even laten weten of je wel of niet komt!

BUURTSOEP

Iedere eerste woensdag (4 april) van de maand wordt in De Fontein soep en stokbrood geserveerd.
Van 12.15 uur tot 13.45 uur zijn bewoners uit de wijk Selwerd, maar ook bewoners uit de omliggende wijken, van harte welkom voor een hapje en een praatje.
Doel van dit project is mensen uit hun isolement te halen.
Samen met Humanitas ,Wij Groningen en De Fonteingemeente wordt op deze manier aan de wijkbewoners gelegenheid gegeven om met elkaar in contact te komen.

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 7 vóór 2 april a.s. inleveren. E-mailadres: zie colofon.

Agenda

26 maart Bijzondere kerkenraad in De Fontein, aanvang: 19.30 uur.
28 maart Vrouwengespreksgroep Christofoor. Onderwerp: Paasliturgie. Locatie: Diamantflat, aanvang: 19.30 uur.

Foto 1: De kinderen luisteren gespannen naar een verhaal van Mirjam en Micha.
Foto 2: De doop is zojuist bediend aan Mozes Josiah Wattimury.
Foto 3: Foto van kunstenaar Eppe Okken.