Wijknieuws-05: 10 – 24 maart 2018

Bij de vieringen

Zondag 11 maart vieren we in een dienst van Schrift en Tafel, dat Jezus (zijn woord en zijn weg) voor ons het brood is waarvan wij leven. De evangelielezing is Johannes 6, 1-15. In deze dienst zal bovendien de doop worden bediend aan Mozes Josiah Wattimury, zoon van Matheus en Miranda Wattimury-Mulder, broertje van Kenan en Cinta.
Zondag 18 maart is de derde zondag van de maand. We vieren een gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk. We lezen Jeremia 31, 31 – 34 en Johannes 12, 20 – 33. Voorganger is ds. Ynte de Groot.
Zondag 25 maart is het Palmzondag, het begin van de Goede Week. De dienst begint met een feestelijke optocht van de kinderen met palmpaasstokken die ze zelf hebben gemaakt. In deze dienst zal Joke van Beveren voorgaan.

Zeven vespers in de veertig dagen

Iedere woensdag in de Veertigdagentijd bent u welkom in de vesper van 19.00 – 19.30 uur.
We zingen, bidden een psalm, staan stil bij een lezing uit het evangelie, er is ruimte voor stilte en gebed. De korte vieringen zijn voorbereid en worden verzorgd door gemeenteleden en parochianen.

Hartelijk dank!

Zondag 25 februari j.l. kreeg ik bezoek van een paar gemeenteleden die mij een prachtig boeket bloemen en een mooie tekening van de kindernevendienst kwamen brengen!
Mijn hartelijke dank voor beide attenties, en ik ben dankbaar dat ze me niet vergeten en ik wens de gemeente alle goeds toe. Mw. D. van Praag, Parelstraat

Onze hartelijke dank voor het mooie boeket bloemen die een paar gemeenteleden ons kwamen bezorgen, ook de kindernevendienst hartelijk dank voor de tekening die daarbij was.
Het brengt voor ons de gemeente De Fontein dichterbij, dat geeft een goed gevoel!
Fam. Jan en Sietske Hoving, Siersteenlaan 482-20

Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen van zondag 18 februari j.l. en de kaart van de kindernevendienst, mijn dank daarvoor. Ipie Zuidema

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan een van de twee ouderlingen pastoraat: Hessel Boersma (telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com) of Lamke Dijkstra (telefoon: 050-5772513 of email: lamkedijkstra@home.nl). Zij zorgen er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. U kunt natuurlijk contact opnemen met ds. Marga Baas.
Mw. Catrien Medema-Pijper (Siersteenlaan 566, 9745 DT) was nog maar amper thuis na haar heupoperatie en revalidatieperiode, of ze brak haar andere heup. Ze is opnieuw geopereerd in het Martiniziekenhuis.
De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Weer aan de slag

Mw. Joke van Beveren is gelukkig weer hersteld van de dubbele longontsteking. Met ingang van maandag 5 maart heeft zij haar werk in de gemeente hervat.

Wij gedenken

*Op 20 februari overleed in de leeftijd van 93 jaar mw. Heikje Zuidema-Kuipers. Zij was sinds 1998 de weduwe van Arend Zuidema. Zij woonde jarenlang in Paddepoel, maar werd de laatste periode van haar leven verzorgd in Alegunda Iberi in Bedum.
Op 26 februari jl. vond de begrafenis plaats op Selwerderhof, voorafgegaan door een dankdienst voor haar leven in de aula. Voorgangers waren ds. Marga Baas en mw. Corry Broersma van de uitvaartgroep.

*Op 1 maart is Pieterke (Pie) Dijksterhuis overleden in de leeftijd van 91 jaar. Zij verbleef de laatste periode van haar leven in De Es, maar woonde voorheen in Vinkhuizen. Ze is ouderling en diaken geweest in De Regenboog.
Op 5 maart vond de begrafenis plaats op Selwerderhof, voorafgegaan door een dienst van danken en gedenken in De Fontein.Voorgangers waren ds. Marga Baas en mw. Marijke Bootsma van de uitvaartgroep.

Een kort verslag van de wijkkerkenraadsvergadering op 26 februari 2018

Dikkie van Dommelen heet iedereen welkom en Jaap Medema opent de vergadering met het lezen van een lied: Waar vriendschap is en liefde, daar woont God. Aansluitend zingen we nog lied 542.
Enkele mededelingen:
Dikkie heeft de gesprekken met ambtsdragers, die hun ambtsperiode er (bijna) op hebben zitten, afgerond.
Marga vertelt dat Joke van Beveren weer opknapt. Ze begint deze week weer met haar werk.
Dikkie bedankt Peter Zwerver voor zijn werk als diaken en als lid van de WK met een cadeautje, dat bij hem past.
Marga gaat met een groep naar Iona (van 17 t /m 25 maart). Joke zal haar waarschijnlijk vervangen.
Een abonnement op KiS kan ook via de KiS-app. Wanneer iemand hulp nodig heeft om de app te installeren, dan is Hessel Boersma bereid om hierbij te helpen.
Dikkie van Dommelen heeft in het voorbije jaar vergaderingen van de werkgroepen bezocht. Ze heeft haar bevindingen op papier gezet en deze aangevuld met aanbevelingen. In de volgende WK zullen we dit met elkaar bespreken.
Marga heeft een jaarverslag over haar werk gemaakt en in aansluiting daarop is er een jaargesprek geweest. Marga doet verslag over een aantal punten en vertelt hoe zij het gesprek heeft ervaren. Dikkie voegt toe dat het de bedoeling is om dit jaarlijks te doen.
Bij de evaluatie van het gemeenteberaad op 11 februari j.l. wordt gediscussieerd over de inzet van vrijwilligers. We hebben veel vrijwilligers, maar misschien moeten we toch naar de structuur kijken en deze iets anders organiseren om zo mensen optimaal in te kunnen zetten.
Het Jaarplan De Fontein 2018-2020, “van wijkgemeente naar buurtkerk“, vraagt om verdere uitwerking. De WK gaat samen met de werkgroepen hiermee aan de slag op maandag 26 maart a.s..
De zondagsbrief is geëvalueerd. Gezien de voor het merendeel positieve reacties zal de brief blijven verschijnen.
De avond wordt door Marga afgesloten met een avondgebed.
Lamke Dijkstra

Meditatief tekenen en schilderen in de Veertigdagentijd

Op woensdag 14 maart van 19.45-21.45 uur wordt een schilder- en tekenworkshop gegeven door Grietje Ynema, coach beeldende kunst. Om mee te doen aan deze workshop hoef je geen ervaring te hebben met tekenen of schilderen. Stap voor stap gaan we aan de slag. We werken met verf, kleurpotlood, soft pastel, olie pastel e.a. Laat u verrassen door de kunstenaar in uzelf en meld u als deelnemer aan.
Opgave is mogelijk via een lijst in de hal van De Fontein of via de mail gynema@home.nl.
Materiaalkosten zijn €5,- per persoon.

Bloemschikken in de Veertigdagentijd

Op woensdag 28 maart om 19.45 uur (na de vesper) kunt u bloemschikken in de De Fontein o.l.v. Elly Top en Anja Klooster. Na een kopje koffie gaan we aan het werk om een feestelijk stukje te maken voor Pasen. Belangstellenden kunnen zich opgeven op de lijst in de hal van de kerk.

Paaskaars

Ook dit jaar is het weer mogelijk om een huispaaskaars te bestellen. In de hal van de kerk hangt een formulier, waarop u uw wensen kenbaar kunt maken m.b.t. het formaat van de kaars en de afbeelding.

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 6 vóór 18 maart a.s. inleveren. E-mailadres: zie colofon.
Paasnummer, wordt breed verspreid!

Agenda

12 maart Moderamen in De Fontein, aanvang: 19.30 uur.
14 maart Vrouwengespreksgroep Christofoor. Onderwerp: “Opstaan en verder gaa,” uit ‘In Gesprek’4 door Gea Hovius. Locatie: Diamantflat, aanvang: 19.30 uur.

Foto 1: Diaken Peter Zwerver treed af als ambtsdrager.
Foto 2: Paascyclus: Op deze vierde zondag van de veertigdagentijd horen we hoe Jezus brood en vis deelt. Zijn delen maakt veel van weinig.