Wijknieuws-04: 25 feb – 11 mrt 2017

Bij de vieringen

Zondag 26 februari zal ds. Rosita Fortuin-Reintjes voorgaan in de dienst die om 9.30 uur begint. Dick Dijkstra bespeelt het orgel.
Zondag 5 maart is de eerste zondag in de Veertigdagentijd. In deze weken op weg naar Pasen volgen we – vanwege de herdenking van 500 jaar Reformatie – het Lutherse Leesrooster. Daar is ook het project met de kinderen op gebaseerd, getiteld: Geloof in het leven. Door de werkgroep eredienst is een boekje samengesteld voor vijf van de zes zondagen met de vaste gezongen onderdelen. (Een zondag ontbreekt, nl. zondag 19 maart, dan houden we onze gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk). “Invocabit” luidt de naam van de eerste zondag van de Veertig Dagen, naar een vers uit psalm 91: “Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik.” Die psalm zal in de viering dan ook gezongen worden. Centraal staat het verhaal van de verzoeking in de woestijn, zoals verhaald door de evangelist Matteüs (Mt. 4, 1 -11). Aan de dienst wordt meegewerkt door de Cantorij van De Fontein o.l.v. José van Dijken. Het orgel wordt bespeeld door Gjalt van der Meulen. Voorganger is ds. Marga Baas.

Aswoensdag

Op Aswoensdag (1 maart) begint de Veertigdagentijd. De kalender die door leden van de wijkgemeenten van de PGG is gemaakt kan ons helpen om iedere dag even bij het eigene van deze tijd stil te staan. Het begin wordt gemarkeerd door een speciale viering, waarin deelnemers, als zij dat willen, het askruisje kunnen ontvangen. De dienst heeft het karakter van een vesper en begint om 19.00 uur. Voorgangers zijn pastor Frans de Smit en ds. Marga Baas.

Oecumenische Vespers in de Veertig Dagen

Ook op de overige woensdagen in de Veertigdagentijd worden oecumenische vespers gehouden die door parochianen en gemeenteleden gezamenlijk zijn voorbereid. Het motto van dit jaar is: De toekomst houdt ons gaande. De vespers duren van 19.00-19.30 uur.
Na 1 maart (Aswoensdag) volgen: 8, 15, 22, 29 maart, 5 en 12 april. U bent van harte welkom!

Kerk 2025

Door de synode van de PKN is in april 2016 het rapport Kerk 2025 aanvaard. Door het generale college van de kerkorde zijn de daaruit voortvloeiende kerkordelijke wijzigingen geformuleerd. Het eerste rapport van deze commissie gaat over kerk zijn met elkaar (herinrichting van het classicale niveau) en over kerkelijke presentie. Dit rapport ligt nu voor commentaar bij de classes en de kerkenraden en zal op 27 februari in de vergadering van onze eigen wijkkerkenraad worden besproken. Er is een korte notitie opgesteld met de hoofdlijnen van alle kerkordelijke aanpassingen en enkele gespreksvragen. Een aantal exemplaren van deze notitie ligt ter inzage in de hal van De Fontein. Uw commentaar op deze notitie is van harte welkom. U kunt ook de vergadering van de wijkkerkenraad bijwonen. We beginnen om 20.00 uur.

Actie Kerkbalans 2017

Omdat er bij diverse gemeenteleden vragen blijven bestaan over het verloop van de actie kerkbalans 2017 heeft het moderamen van de kerkenraad mij gevraagd om hierover nadere uitleg te geven.
Voor de actie kerkbalans 2017 zijn de gemeenteleden ingedeeld in 9 groepen.
Hieronder zal ik elke groep beschrijven.
Groep 1. Dit zijn de leden die in 2016 18 jaar zijn geworden. Zij zijn benaderd via een oproep in de kerstuitgave van Kerk in Stad.
Groep 2. Dit zijn belijdende leden van 19 tot 26 jaar, die de afgelopen jaren niet hebben betaald (excl. nieuwe leden in 2016) Ook zij zijn benaderd via een oproep in de kerstuitgave van Kerk in Stad.
Groep 3. Dit zijn de belijdende leden vanaf 26 tot 40 jaar, of leden van 26 tot 40 jaar waarvan kinderen zijn gedoopt, die de afgelopen jaren niet hebben betaald (excl. nieuwe leden van 2016)
Ook zij zijn benaderd via een oproep in de kerstuitgave van Kerk in Stad.
Groep 4. Dit zijn de jaarlijkse betalers excl. doorlopende machtiging/periodieke giften en acceptgiro.
Zij zijn benaderd via een aparte brief over de Actie Kerkbalans met een apart vel incl. bijdrage gegevens van vorig jaar en optie van door/machtiging en optie tot gift.
Groep 5. Dit zijn de jaarlijkse betalers middels een acceptgiro. Zij zijn benaderd via een aparte brief over de Actie Kerkbalans met een apart vel incl. bijdrage gegevens van vorig jaar en optie van door/ machtiging en optie tot gift.
Groep 6. Dit zijn de leden die de afgelopen 5 jaar (2011 tot 2015) incidenteel hebben betaald. Zij zijn benaderd via een aparte brief over de Actie Kerkbalans met een strook onder aan de brief.
Groep 7. Dit zijn de leden met een doorlopende machtiging of schenking. Zij zijn benaderd via een aparte ansichtkaart met mogelijkheid tot verhoging van hun bijdrage.
Groep 8. Dit zijn alle leden die niet tot bovenstaande groepen horen, maar wel een e-mailadres hebben. Zij zijn benaderd via e-mail.
Groep 9. Dit zijn de leden die langer dan 5 jaar niet hebben betaald. Zij worden niet meer benaderd.
Ik hoop dat het voor een ieder nu duidelijk is hoe de Actie Kerkbalans 2017 is verlopen.
Mochten er desondanks nog vragen blijven bestaan, dan kunt u daarover contact met mij opnemen.
Mijn naam is Thom van Dijk en ik ben bereikbaar op telefoonnummer 050-5711920 of e-mailadres: thomanja@home.nl Thom van Dijk

Kunst in De Fontein met foto’s van Jan Venhuis

Van 22 februari tot 12 april 2017 exposeert Jan Venhuis (Groningen, 1937) met foto’s in De Fontein. Jan is groot geworden in ‘de donkere kamer’. Zijn grootvader was fotograaf in Delfzijl (rond 1900) en zijn vader in Groningen. Zij ontwikkelden alles zelf.
Jan heeft na zijn middelbare schooltijd een diploma gehaald bij de Nederlandse Fotovakschool in Den Haag. Hij werd zelfstandig beroepsfotograaf. Jan fotografeerde graag mensen, vooral in trouwreportages in de fotostudio. Freelance werkte hij ook voor kranten. In zijn vrije werk kijkt hij graag naar bepaalde lijnen en vormen. Vandaar dat ook de architectuur een geweldig onderwerp voor hem is.
Sinds een jaar of tien werkt Jan Venhuis niet meer professioneel, maar nog steeds kijkt hij met dezelfde fotografische ogen naar zijn onderwerpen. Sinds die tijd is hij digitaal gaan fotograferen. Veel inspiratie haalt hij uit reizen naar China en Hong Kong, waar zijn zoon woont. Voor een fotograaf geweldig om in alle vrijheid met mensen te kunnen werken, ook op markten en in tempels. Op Cyprus, waar zijn dochter met man en kinderen woont, zijn eveneens prachtige mensen. En het licht daar is fantastisch. Dat de kerk hier een grote rol speelt zie je terug in zijn foto’s. Zie bijvoorbeeld het Klooster Saint Barnabas bij Salamis op Noord Cyprus. Maar Jan vindt Nederland ook een prachtig fotoland.
In 2015 heeft hij vanuit Hong Kong de steden Beijing en Tokio bezocht. Een prachtige en geurige wereld. Zijn foto’s geven een beeld van wat je daar kunt meemaken.

Op woensdag 1 maart a.s. om half twaalf is fotograaf Jan Venhuis zelf aanwezig om bezoekers rond te leiden en iets te vertellen over de tentoongestelde foto’s en zijn werkwijze. Ook zal hij graag vragen beantwoorden. Vergeet u ook het kunstboek niet waar u reacties op het werk in kunt schrijven. Het ligt op de tafel in de hal.
De Kunstcie

Hartelijk dank!

Wat een verrassing dat ik een prachtig boeket bloemen van de Fontein mocht ontvangen.
Het geeft mij een gevoel om er bij te horen. Ook wil ik in mijn dank aan ds. Volbeda laten weten dat hij zijn tijd en aandacht aan mij schenkt. Het heeft mij goed gedaan!
Hopelijk tot ziens en een hartelijke groet aan u allen.
Akke Postma, Castorstraat
Hartelijk dank

Woensdag 8 februari j.l. mocht ik de gezegende leeftijd van 95 jaar bereiken.
Van de gemeente De Fontein mocht ik via mevrouw Van der Ploeg een prachtig boeket bloemen ontvangen waar ik erg van geniet.
Ook ontving ik post van gemeenteleden.

Hartelijk dank voor deze verrassingen!
Joke Klompien

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan onze ouderling Pastoraat, Hessel Boersma. Hij zorgt er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. Telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com. U kunt natuurlijk contact opnemen met de wijkpredikant, ds. Marga Baas, of met kerkelijk werker mw. Joke van Beveren.

Mw. Gea Kox (Regattaweg 186, 9731 NB Groningen) verblijft nog steeds in het UCP. Ze stelt het meeleven van gemeenteleden van De Fontein erg op prijs.
De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Wij gedenken

*Op zaterdag 11 februari is Japke Klazina Zijlema – Nauta gestorven in de leeftijd van 81 jaar. Japke was getrouwd met Joop. De laatste periode van haar leven werd ze verzorgd in de Veldspaat. Niet lang nadat ook Joop naar een eigen appartement in de Veldspaat was verhuisd, moest hij worden opgenomen in ’t Blauwbörgje. Daar verblijft hij nog steeds. Op donderdag 16 februari hebben we Japke uitgeleide mogen doen. Vanuit de Fontein, waar we met velen bijeenwaren (Joop, de kinderen en kleinkinderen, familie, vrienden en gemeenteleden), is ze begraven op Selwerderhof.
*Op donderdag 23 februari hebben we afscheid genomen van Reini van der Graaf. De bijeenkomst in het crematorium werd geleid door Peter de Rijk, die als geestelijk verzorger verbonden is aan Lentis. Reini woonde aan de Korreweg 330. Sinds een paar jaar nam zij deel aan de gespreksgroep Geloven op maandag. Ze is 63 jaar geworden.
*Op zondag 19 februari is Janny Sportel overleden. Zij werd haar laatste levensjaren verzorgd in Heerde, maar heeft lange tijd in Selwerd gewoond en was (o.a. als ouderling) actief betrokken bij De Wingerd en De Fontein. Op zaterdag 25 februari doen we haar vanuit De Fontein uitgeleide, waarna zij wordt begraven op Selwerderhof.

Weggeef – en ruilkast in De Fontein

Hebt u soms dingen in huis die niet meer gebruikt worden maar waarvan het jammer is om die weg te gooien? We bedoelen hiermee boeken, cd’s, sierraden, klein speelgoed, curiosa, serviesgoed, linnengoed enz.
Misschien kunt u hiermee iemand anders helpen of plezier doen.
In De Fontein aan de Eikenlaan 255 staat nu een z.g.n. weggeef- en ruilkast waarin deze spullen kunnen worden uitgestald en waar anderen die gratis op kunnen halen. Ook bestaat de mogelijkheid om dingen te ruilen Voor het brengen van spullen en het ophalen hiervan kunt u in De Fontein terecht op dinsdag en woensdag tussen 10 – 12 uur. Voor meer informatie kunt u bellen met :
Jaap Medema tel. 050-5713278
Klara Kelder tel. 050-5778919

Bijbel op donderdag

Donderdag 2 maart om 14.30 uur (een week later dan afgesproken) komen we weer bij elkaar. We buigen ons over enkele liederen van Maarten Luther.

Liturgisch bloemschikken

In het vorige nummer van KiS hebben we u al geattendeerd op de 2 workshops die we organiseren over de liturgisch bloemschikkingen in de Veertigdagentijd en op Pasen. Die workshops worden gehouden op woensdag 1 maart en woensdag 12 april in De Fontein. Aanvangstijd: 20.00 uur. Op de eerste bijeenkomst gaan we in op de 6 schikkingen van de zondagen voor Pasen. We geven uitleg over de schikkingen, de gebruikte materialen en de betekenis daarvan en laten zien hoe ze gemaakt worden. De tweede maal gaan we aan de slag met de bloemschikking van Pasen. In de Fontein komen lijsten te hangen waar u zich kunt aanmelden voor deze avond(en).
Graag tot ziens, Anja ten Klooster en Joke van Beveren.

Workshop met beeldend kunstenaar Jan Reemeijer

Op woensdag 8, 15 en 22 maart tussen 10.00 -12.00 uur bent u van harte welkom in De Fontein. Beeldend kunstenaar Jan Reemeijer geeft deze drie ochtenden een creatieve workshop voor belangstellenden uit de buurt. Ook mensen met geen enkele ervaring kunnen meedoen. Het plezier staat voorop. Er wordt met verschillende materialen gewerkt. Per keer wordt van de deelnemers een kleine financiële bijdrage gevraagd om het materiaal te kunnen bekostigen.

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 5 vóór 5 maart inleveren. E-mailadres zie colofon.

Agenda

27 februari Kerkenraad in De Fontein, aanvang: 20.00 uur.
1 maart Vrouwengespreksgroep Christofoor. Onderwerp: “Geloven: Hij is gekomen,” uit ‘In Gesprek’3 door Jannie Oldenkamp. Locatie: Diamantflat, aanvang: 19.30 uur.

Foto 1: Klooster Saint Barnabas bij Salamis op Noord Cyprus.