Wijknieuws 04: 24 feb – 10 mrt 2018

Bij de vieringen

Zondag 25 februari is de tweede zondag van de Veertigdagentijd. In de morgendienst staat het evangelieverhaal over de verheerlijking op de berg (Marcus 9, 2-10) centraal. We nemen afscheid van Peter Zwerver als diaken. Voorganger is ds. Marga Baas. Het orgel wordt bespeeld door Dick Dijkstra.
Zondag 4 maart houden we een viering o.l.v. gemeenteleden. Voorgangers zijn Ben Gerdes en Johan Pruis. Op deze derde zondag van de Veertigdagentijd lezen we over de reiniging van de tempel (Johannes 2). Organist is Gjalt van der Meulen.
Zondag 11 maart vieren we in een dienst van Schrift en Tafel, dat Jezus (zijn woord en zijn weg) voor ons het brood is waarvan wij leven. De evangelielezing is Johannes 6, 1-15. In deze dienst zal bovendien de doop worden bediend aan Mozes Josiah Wattimury, zoon van Matheus en Miranda Wattimury-Mulder, broertje van Kenan en Cinta.

Zeven vespers in de veertig dagen

Iedere woensdag in de Veertigdagentijd bent u welkom in de vesper van 19.00 – 19.30 uur.
We zingen, bidden een psalm, staan stil bij een lezing uit het evangelie, er is ruimte voor stilte en gebed. De korte vieringen zijn voorbereid en worden verzorgd door gemeenteleden en parochianen.

Hartelijk dank!

Mijn hartelijke dank voor de mooie bloemen die onlangs bij mij werden bezorgd. Nogmaals mijn dank daarvoor. Bep v.d Beukel

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan een van de twee ouderlingen pastoraat: Hessel Boersma (telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com) of Lamke Dijkstra (telefoon: 050-5772513 of email: lamkedijkstra@home.nl). Zij zorgen er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. U kunt natuurlijk contact opnemen met ds. Marga Baas.

Dhr. Wessel Rutgers (Siersteen 482-4, 9743 EZ) is geopereerd aan een liesbreuk en inmiddels weer thuisgekomen.
De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Ziekte en vervanging

Mw. Joke van Beveren (Koningsmantel 19, 9404 ML Assen) is wegens ziekte nog met verlof. Mensen in Selwerd die pastorale aandacht nodig hebben kunnen contact opnemen met Lamke Dijkstra of met ds. Marga Baas.

Terugblik op het gemeenteberaad

Ongeveer 80 gemeenteleden namen na de viering op 11 februari jl. deel aan het gemeente-beraad. Dikkie van Dommelen heette als voorzitter van de wijkkerkenraad iedereen van harte welkom en gaf een overzicht van de punten die ter sprake zouden komen: 1. het gebouw 2. de ontwikkelingen in Groningen Noord 3. de presentatie van het deeljaarplan 2018-2020
“Van wijkgemeente naar buurtkerk”.
Hans Vissers, ouderling kerkrentmeester, kreeg de gelegenheid om het eerste punt toe te lichten. Hij kon niet veel meer zeggen dan dat onduidelijk is of de onderhandelingen over de verkoop van een deel van het gebouw voortgang zullen vinden; er is tot nog toe geen reactie gekomen op het meest recente voorstel van de PGG.
Vervolgens kwamen de ontwikkelingen in Groningen Noord aan de orde. In het najaar van 2017 hebben de wijkkerkenraden van De Bron, De Fontein en de Nieuwe Kerk besloten om van een fusie af te zien, maar de bestaande onderlinge samenwerking voort te zetten en te intensiveren. Op de gebieden van diaconaat, pastoraat, kinderen en jeugd loopt de samenwerking goed. Nog voor de zomer zal een groep mensen uit alle drie wijkgemeenten de liturgie van de gezamenlijke diensten op grond van de gehouden evaluaties aanpassen.
Een belangrijk gezamenlijk project in Groningen Noord is de uitvaartgroep, die met ingang van 1 februari jl. een telefonisch meldpunt heeft gekregen. Naast Sjoerd Zuidema zijn Klara Kelder, Lamke Dijkstra en Annie Borgerink degenen die de bellers te woord staan.
Hoofdmoot van het gemeenteberaad vormde de presentatie van het deeljaarplan door Dikkie van Dommelen en Marga Baas. Hoe geven we concrete invulling aan ons voornemen om het kerkgebouw De Fontein niet alleen een thuis te laten zijn voor de leden van de wijkgemeente, maar ook een plaats van ontmoeting en bezieling voor alle bewoners uit de buurt? In het deeljaarplan worden zowel bestaande activiteiten als nieuwe plannen genoemd, zoals de inloopmorgen op woensdag, de maandelijkse buurtsoep, de weggeefkast, de inzameling voor de voedselbank, de fotoworkshop, Allerzielen, de najaarsmarkt, de kerstmarkt, de gespreksgroepen voor lotgenoten. Hoe kun je niet alleen gemeenteleden, maar ook anderen hierbij betrekken (als deelnemers en organisatoren)? Dikkie van Dommelen en Marga Baas hebben beurtelings de achtergronden, visie en overwegingen van het deeljaarplan toegelicht. Het plan (dat nog verdere uitwerking behoeft) is nodig als een verantwoording van De Fontein aan de Algemene Kerkenraad: welke stappen zetten we richting vernieuwend beleid? En welke rol kan het kerkgebouw van De Fontein hierin vervullen? In de toelichting en de daarop volgende vragen werd ook ingegaan op de menskracht die nodig is: voldoende vrijwilligers en voldoende professionele werkkracht. De wijkkerkenraad vindt het van belang dat het huidige aantal fts’s gehandhaafd blijft; dat is nodig willen we zowel de pastorale zorg waarborgen als stappen zetten in de richting van De Fontein als buurtkerk.
Er werden enkele informatieve vragen gesteld. Daarnaast werd er door een aantal gemeente-leden vooral bezorgd en kritisch gereageerd op het deeljaarplan, omdat daarin de focus zo sterk gericht is op het kerkgebouw en de wijken Selwerd/Paddepoel, terwijl gemeenteleden en buurtbewoners uit Vinkhuizen buiten beeld lijken te raken. Uit de antwoorden van Dikkie van Dommelen en Marga Baas kwam naar voren dat de wijkkerkenraad inderdaad hecht aan het behoud van De Fontein en zich daarom heeft gericht op de betekenis die het gebouw kan hebben buiten de zondagse erediensten om. Het deeljaarplan betreft echter niet alle aspecten van het gemeentezijn. Met name in de werkgroep pastoraat wordt nagedacht hoe we in Vinkhuizen (en in alle overige wijken!) de betrokkenheid van gemeenteleden onderling en met de buurt gestalte kunnen geven.
Een uitgebreider verslag van het gemeenteberaad is met ingang van zondag 25 februari voor belangstellenden beschikbaar in de hal van De Fontein en is te lezen op de website van De Fontein.
Marga Baas

Kunst in de Fontein

Voor informatie klik hier

Meditatief tekenen en schilderen in de Veertigdagentijd

Op woensdag 14 maart van 19.45-21.45 uur wordt een schilder- en tekenworkshop gegeven door Grietje Ynema, coach beeldende kunst. Om mee te doen aan deze workshop hoef je geen ervaring te hebben met tekenen of schilderen. Stap voor stap gaan we aan de slag. We werken met verf, kleurpotlood,  soft pastel, olie pastel e.a. Laat u verrassen door de kunstenaar in uzelf en meld u als deelnemer aan.
Opgave is mogelijk via een lijst in de hal van De Fontein of via de mail gynema@home.nl.
Materiaalkosten zijn €5,- per persoon.

Paaskaars

Ook dit jaar is het weer mogelijk om een huispaaskaars te bestellen. In de hal van de kerk hangt een formulier, waarop u uw wensen kenbaar kunt maken m.b.t. het formaat van de kaars en de afbeelding.

BUURTSOEP

Iedere eerste woensdag (7 maart) van de maand wordt in De Fontein soep en stokbrood geserveerd.
Van 12.15 uur tot 13.45 uur zijn bewoners uit de wijk Selwerd, maar ook bewoners uit de omliggende wijken, van harte welkom voor een hapje en een praatje.
Doel van dit project is mensen uit hun isolement te halen.
Samen met Humanitas ,Wij Groningen en De Fonteingemeente wordt op deze manier aan de wijkbewoners gelegenheid gegeven om met elkaar in contact te komen.

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 5 vóór 4 maart a.s. inleveren. E-mailadres: zie colofon.

Agenda

26 februari Kerkenraad in De Fontein, aanvang: 19.30 uur.
28 februari Vrouwengespreksgroep Christofoor. Onderwerp: “Judas, de afvallige discipel,” uit ‘In Gesprek’4 door Andrea Keizer. Locatie: Diamantflat, aanvang: 19.30 uur.

Foto 1: Gemeenteberaad met uitleg.
Foto 2: En beantwoording Gemeenteberaad.