Wijknieuws 03: 10 – 24 februari 2018

Bij de vieringen

Zondag 11 februari is er een korte dienst in de vorm van een morgengebed, met als voorganger ds. Marga Baas. We overdenken het evangelieverhaal uit Marcus 1, 40-45:
de genezing van de man met huidvraat. Na afloop van deze dienst houden we het gemeenteberaad (zie onder).
Woensdag 14 februari is het Aswoensdag. We markeren het begin van de Veertigdagentijd met een korte oecumenische viering in het teken van inkeer en omkeer. Symbool daarvan is het teken van de as; wie wil kan naar voren lopen om een askruisje te ontvangen. Voorgangers zijn pastor Frans de Smit en ds. Marga Baas. De piano wordt bespeeld door José van Dijken.
Op zondag 18 februari is het de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Overkoepelende thematiek in deze tijd voor Pasen is: Onvoorwaardelijke liefde. Het project voor de kinderen sluit daar naadloos op aan: Ik zorg voor jou. We houden een viering samen met gemeente-leden uit De Bron en de Nieuwe Kerk in de Nieuwe Kerk. Centraal staat het evangelieverhaal over Jezus in de woestijn (Marcus 1, 12-15). Voorganger is ds. Marga Baas. Het orgel wordt bespeeld door Jelte Hulzebos.

Veertigdagentijd 2018

De werkgroep eredienst heeft met het oog op de zondagse vieringen in de Veertigdagentijd een liturgieboekje samengesteld met vaste onderdelen die zijn toegesneden op deze periode van het kerkelijk jaar. Het overkoepelende thema luidt: Onvoorwaardelijke liefde. Het project voor de kinderen sluit hierop aan: Ik zorg voor jou. Op 18 februari en 18 maart vinden de diensten plaats in de Nieuwe Kerk.

Zeven vespers in de veertig dagen

Met ingang van Aswoensdag (14 februari) worden in De Fontein gedurende de Veertigdagentijd zeven vespers gehouden, steeds op de woensdag van 19.00 – 19.30 uur.
De thematiek sluit aan bij die van de zondagse vieringen: “..en liefde, liefde zal geen woord meer zijn” (Gezangen voor liturgie 507). We zingen, bidden een psalm, staan stil bij een lezing uit het evangelie, er is ruimte voor stilte en gebed. De vieringen zijn voorbereid door gemeenteleden en parochianen. Ze vinden plaats op 14, 21 en 28 februari en op 7, 14, 21 en 28 maart.
De eerste vesper is iets uitgebreider dan de overige vieringen, omdat daarin het askruisje wordt uitgedeeld aan de mensen die dit willen ontvangen.

Gemeenteberaad

Op zondag 11 februari 2018 wordt in aansluiting aan de kerkdienst een gemeenteberaad gehouden. Het moderamen wil u graag informeren over de voortgang van de samenwerking in Groningen Noord, de stand van zaken rond het kerkgebouw en het tweejarenplan dat in de wijkkerkenraad van januari is besproken over de ontwikkeling van De Fontein in de richting van een meer diaconale buurtkerk.

Onze dank!

Wij danken voor de bloemen die wij als blijk van meeleven van de kerk mochten ontvangen naar aanleiding van het overlijden van onze zoon Dick in december j.l.
Fam.W. Walters-de Groot, Eikenlaan 55

Hartelijk dank!

Mw. Erenstein (Wegalaan 2-34) wil de gemeente De Fontein hartelijk dankzeggen voor het mooie boeket bloemen dat zij onlangs mocht ontvangen.
Haar zoon Tonny (Bloemestate, Sappemeer) wil mw. Boot bedanken voor de kaarten die hij van haar heeft ontvangen. Hij is 6 februari j.l. jarig geweest!

Erg verrast, maar het deed me zeer goed om zondag 28 januari een mooi boeket bloemen te mogen ontvangen, nu ik bij mijn vader verblijf en voorspoedig herstel van een enkelbreuk. Hartelijk bedankt!
Judith Rutgers

Dank u allemaal voor de warme belangstelling en van ochtend ook nog een groot bouquet, het werkt genezend Het werkt stimulerend, en lieve Fonteiners tot  een spoedig ziens, van
Aukie en Albert Pieters.

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan een van de twee ouderlingen pastoraat: Hessel Boersma (telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com) of Lamke Dijkstra (telefoon: 050-5772513 of email: lamkedijkstra@home.nl). Zij zorgen er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. U kunt natuurlijk contact opnemen met ds. Marga Baas.

Mw. Catrien Medema (Siersteenlaan 566, 9745 DT) heeft haar heup gebroken en is inmiddels in het Martiniziekenhuis geopereerd. Zij revalideert in De Dilgt, Haren.
De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Ziekte en vervanging

Mw. Joke van Beveren (Koningsmantel 19, 9404 ML Assen) is wegens ziekte nog met verlof. Mensen in Selwerd die pastorale aandacht nodig hebben kunnen contact opnemen met Lamke Dijkstra of met ds. Marga Baas.

Wij gedenken

Op 24 januari is in de leeftijd van 83 jaar Corneliske Romkje (Corry) Batenburg-Hoogeboom overleden. Zij was de weduwe van Kees Batenburg en woonde in de Veldspaatstraat 308.
Sinds de afgelopen zomer werd zij verzorgd in het Heymanscentrum. Op 27 januari vond de crematie plaats, voorafgegaan door een afscheidsbijeenkomst in de kleine theaterzaal in de Veldspaat.

Meldpunt uitvaarten

Met ingang van 1 februari is het meldpunt uitvaarten van start gegaan. Dat betekent dat u in het geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Groningen Noord (Bron, Fontein, Nieuwe Kerk) naar een speciaal nummer kunt bellen: 050-2053330. De mensen die de telefoon opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

“Veertigdagenproject Ik zorg voor jou”

Beste ouders, jongens en meisjes,
Op zondag 18 februari 2018 begint de veertigdagentijd en in de kindernevendienst het project met als thema “Ik zorg voor jou”.
In de veertigdagentijd lezen wij verhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen.
We laten zien dat je op veel verschillende manieren voor iemand kunt zorgen. In de verhalen ontdekken we dat God voor de mensen zorgt. Jezus laat zien hoe we ook voor elkaar kunnen zorgen. En dat hoeft echt niet altijd moeilijk te zijn.
In de zorgkoffer zit elke week een voorwerp dat met het thema “Ik zorg voor jou” te maken heeft.
Door fleurige verwerkingen te maken, geven wij alvast een teken van het nieuwe leven van Pasen.
Wij hopen met jullie een vrolijke en fleurige tijd te hebben.
Kom je ook?
Namens de Kindernevendienst De Fontein, Inge de Vries

P.S.: Omdat op zondag 18 februari 2018 een gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk is, willen wij alvast op zondag 11 februari 2018. een begin maken met een vrolijke verwerking.

Meditatief tekenen en schilderen in de Veertigdagentijd

Op woensdag 14 maart van 19.45-21.45 uur wordt een schilder- en tekenworkshop gegeven door Grietje Ynema, coach beeldende kunst.
Om mee te doen aan deze workshop hoef je geen ervaring te hebben met tekenen of schilderen. Stap voor stap gaan we aan de slagWe gaan aan het werk met verf, kleurpotlood,  soft pastel, olie pastel e.a. Laat  u verrassen door de kunstenaar in uzelf en geef u op.
Opgave via een lijst in de foyer of via de mail gynema@home.nl.
Materiaalkosten zijn €5,- per persoon.

Terugblik op de fotoworkshop

Twintig mensen hebben op zaterdag 3 februari enthousiast deelgenomen aan de fotoworkshop in De Fontein. Tevoren hadden zij al tips en informatie toegestuurd gekregen van Auke Faber over het thema “Stilleven”. Na een welkomstwoord van Dikkie van Dommelen werd er op allerlei plekken in de kerk gefotografeerd. Glas- en aardewerk, fruit, brood, schelpen, liturgische voorwerpen werden tot stillevens gearrangeerd en vastgelegd. Een selectie van de gemaakte foto’s zal in de Veertigdagentijd op de achterwand van de kerkzaal te zien zijn. De volgende workshop vindt plaats op zaterdag 7 april en heeft als thema “Straatkunst ”.

Weggeef – en ruilkast in De Fontein

Aanbieden voedsel voor de Stadse Voedselbank
Hebt u soms dingen in huis die niet meer gebruikt worden maar waarvan het jammer is om die weg te gooien? We bedoelen hiermee boeken, cd’s, sierraden, klein speelgoed, curiosa, serviesgoed, linnengoed enz.
Misschien kunt u hiermee iemand anders helpen of plezier doen.
In De Fontein staat een z.g.n. weggeef- en ruilkast waarin deze spullen kunnen worden uitgestald en waar anderen die gratis op kunnen halen. Ook bestaat de mogelijkheid om dingen te ruilen Voor het brengen van spullen en het ophalen hiervan kunt u in De Fontein terecht op woensdag van 10 – 12 uur, donderdag van 10- 11 uur en op zondag tussen 11 tot 12 uur.
Op genoemde uren kunt u in De Fontein ook terecht om levensmiddelen voor de Stadse voedselbank in te leveren, eis is dat de houdbaarheidsdatum niet mag zijn overschreden. Wij zorgen dan dat het bij de voedselbank terecht komt. Voor meer informatie kunt u bellen met :
Jaap Medema tel. 050-5713278
Klara Kelder tel. 050-5778919

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 4 vóór 18 februari a.s. inleveren. E-mailadres: zie colofon.

Agenda

11 februari Na de dienst aansluitend: Gemeenteberaad.
12 februari Moderamen in De Fontein, aanvang: 19.30 uur.
14 februari Vrouwengespreksgroep Christofoor. Onderwerp:“U nodigt mij aan uw tafel,” uit ‘In Gesprek’4 door Jelly Smit. Aanvang: 19.30 uur.

Foto 1: Woensdag – de ‘Open kerk’
Foto 2: Fotoworkshop.