Wijknieuws-03: 4 – 25 feb 2017

Bij de vieringen

Zondag 12 februari zal ds. Rob Fortuin voorgaan. Deze dienst staat in het teken van het werelddiaconaat. Medewerking wordt verleend door de cantorij o.l.v. José van Dijken.
Zondag 19 februari is er weer een gezamenlijke dienst van De Fontein, De Bron en de Nieuwe Kerk in de Nieuwe Kerk. Aanvang: 9.30 uur. Voorganger is ds. Marga Baas.
Zondag 26 februari is ds. Rosita Fortuin-Reintjes voorganger in de dienst.

Collecte zondag 12 februari Kerk in Actie

Zondag 12 februari collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie. Centraal staat het werk van onze partner Swantara voor nootmuskaatboeren op de Noord-Molukken.
Nootmuskaat is de belangrijkste inkomstenbron voor meer dan de helft van de bevolking op de Noord-Molukken. Vanwege problemen met een schimmel hebben boeren in deze Indonesische provincie echter moeite om een goede kwaliteit nootmuskaat te leveren. Door de slechte kwaliteit krijgen de boeren nu een lage prijs voor de nootmuskaat. Kerk in Actie draagt al enkele jaren bij aan het organiseren en trainen van boeren. Vrouwen krijgen daarbij in het bijzonder aandacht, omdat zij minstens de helft van het werk doen, maar vaak achtergesteld zijn en minder loon ontvangen.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

Gezamenlijke diensten

In de regel worden de gezamenlijke diensten van De Bron, De Fontein en de Nieuwe Kerk op de derde zondag van de maand gehouden. Vanwege de start van de Week van gebed van de eenheid vormde de maand januari een uitzondering. Een andere uitzondering is in de maand april. Pasen valt op de derde zondag van de maand en wordt in elke wijk afzonderlijk gevierd. Een week later vieren we gezamenlijk Beloken Pasen in de Nieuwe Kerk. In de hal van De Fontein zijn kleine flyers beschikbaar (die in uw liedboek of bijbel passen), waarop de data van de gezamenlijke diensten te vinden zijn, zodat u zich niet kunt vergissen.

Liturgisch Bloemschikken “Paasproject”

In de kerkelijke traditie hebben bloemen lange tijd een rol gespeeld om het verhaal van het Evangelie te vertellen. Bloemen kregen een symbolische duiding. Sinds enige jaren is er hernieuwde aandacht gekomen voor de mogelijkheid om met bloemen en materialen de geloofsinhoud uit te drukken. Kleuren, vormen lijnen en karakter van bloemen en planten hebben een speciale betekenis. Deze worden gebruikt om aan bijzondere kerkdiensten een eigen, speciale bijdrage te leveren. In aanloop naar de schikking van Pasen dit jaar willen we 2 avonden bij elkaar komen om uitleg te geven over de schikking, de gebruikte materialen en de betekenis daarvan en natuurlijk om te zien hoe deze gemaakt wordt. We houden u op de hoogte van de exacte data. Graag tot ziens, Anja Klooster en Joke van Beveren.

Hartelijk dank!

Onlangs kregen wij een prachtig boeket bloemen van de gemeente De Fontein thuisbezorgd in verband met ons 60-jarig huwelijk.
Onze hartelijke dank daarvoor. Fam.A. Pieters, Amethiststraat

Heel hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik heb ontvangen op zondag 15 januari namens de wijkgemeente De Fontein. Het was een fijne verrassing.
Dank zij een nieuwe pijnmedicatie gaat het gelukkig beter met mij.
Hartelijke groet, Audry Kamperman

Dank voor een prachtig boeket bloemen, welke ik mocht ontvangen. Erg fijn.
Hierdoor voelde ik toch een verbondenheid met de gemeente De Fontein.
Nogmaals dank! Mw. Witzenburg, Castorstraat

Mijn hartelijke dank voor het prachtige boeket bloemen dat ik van de kerk mocht ontvangen.
Dit bloemrijke gebaar heeft mij goed gedaan. Bedankt!
Bep van de Beukel, Venuslaan

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan onze ouderling Pastoraat, Hessel Boersma. Hij zorgt er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt.
Telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com. U kunt natuurlijk contact opnemen met de wijkpredikant, ds. Marga Baas, of met kerkelijk werker mw. Joke van Beveren.

Mw. Ans Betsema heeft haar flat aan de Eikenlaan moeten verlaten om elders te worden verzorgd. Haar adres is: Boshof, kamer 322, Beilerweg 38, 9401 PM Assen. Zij stelt belangstelling van gemeenteleden van De Fontein zeer op prijs.
Dhr. Joop Zijlema, die nog niet zo lang geleden naar de Veldspaat is gegaan, is onlangs opnieuw verhuisd en wel naar ’t Blauwbörgje, afdeling de Populier. Meeleven en bezoek wordt door hem zeer gewaardeerd.
Mw. Gea Kox (Regattaweg 186, 9731 NB Groningen) verblijft nog in het UCP. Het herstel van de depressie gaat langzaam. Ze is blij met blijken van belangstelling.
Dhr. Wim van der Veen is na een operatie aan zijn hart weer terug in zijn ‘tijdelijke’ woning in het Pelstergasthuis, kamer 217. Het gaat naar omstandigheden goed met hem. Er zal komende weken gekeken worden of hij hier mag blijven of dat hij misschien toch nog moet verhuizen naar een andere woning.
Mw. H. Zuidema-Kuipers.(voorheen Zonnelaan), die een tijd lang in Innersdijk verbleef, is verhuisd naar Alegunda Ilberi, Prof. Boermastraat kamer 123 in Bedum. Ze wil graag betrokken blijven bij onze gemeente.
De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

40 Dagentijdkalender 2017

Ook dit jaar is er door verschillende kerken in de stad Groningen weer een 40-dagentijdkalender samengesteld. De Fontein heeft hier ook aan meegedaan. De 40-dagentijd loopt dit jaar van 1 maart tot en met 16 april. Het thema van de 40-dagentijd dit jaar is ‘STERK en DAPPER”. In de kalender wordt op elke dag tijdens de 40-dagentijd een gedicht, een kunstwerk, een recept, een kinderpagina, een activiteit of een overdenking rondom dit thema gepresenteerd. Zo kunt u zich op een inspirerende manier voorbereiden op Pasen. De kalender ziet er prachtig uit en kost op A5 formaat 6 euro, en op A4 formaat 7 euro.
Zondag 12 februari staan we met intekenlijsten in de hal waarop u zich nog voor de kalender kunt inschrijven. Op zondag 19 februari start de verkoop van de kalender tijdens onze gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk en de week daarop, op zondag 26 februari, in De Fontein.
Werkgroep Diaconaat

Gespreksgroep rouwverwerking

Leren omgaan met de dood van iemand die je lief is, is geen kwestie van achter je laten, vergeten, verwerken, voorgoed verleden tijd. Het is waar dan ook, en op welke manier dan ook, de balans zoeken tussen verder gaan en je blijven voeden met de herinneringen aan degene die er niet meer is. Het is de tijd nemen. Zo lang je nodig hebt. In het begin kun je nog wel met de naaste omgeving over veel dingen praten, maar naarmate de tijd verstrijkt, zo is de ervaring van velen, wordt het steeds stiller.
Mede daarom starten we een cursus ‘leven na verlies’.
Hiermee willen we ruimte bieden aan lotgenoten om de eigen ervaringen te delen met anderen die min of meer hetzelfde hebben meegemaakt.
De groep is bedoeld voor volwassenen die met de dood van een geliefde zijn geconfronteerd en voor wie dat meer dan 6 maanden geleden is gebeurd.
De groep bestaat uit maximaal acht personen en komt 4 tot 5 keer om de twee weken bij elkaar. De tijd en data spreken we af in overleg met degene die zich aanmelden, de bijeenkomsten zijn in “De Fontein
Wilt u zich opgeven of aarzelt u of dit iets voor u is, neem dan gerust vrijblijvend contact op met kerkelijk werker Joke van Beveren tel: 0592-788603 of predikant ds. Marga Baas 050-5798508.

Gespreksgroep werk en verlies van werk

In een samenleving waarin succes wordt bepaald door prestaties, is het rampzalig om je baan kwijt te raken. Wie zijn werk verliest, verliest zijn identiteit. Wat doe je?, vraag je op een feestje aan de onbekende die naast je zit. Waar werk je?, wil je weten van de nieuwe buurman die zich komt voorstellen. Om ons een beeld te vormen van anderen, zijn baan en functie het belangrijkste referentiekader. De status die de baan verschaft, heeft zijn weerslag op ons zelfbeeld, want ons zelfbeeld is voor het grootste gedeelte afhankelijk van hoe anderen over ons denken. Wie zijn baan verliest, hoeft zijn gevoel van eigenwaarde niet kwijt te raken. Wat kom je allemaal tegen in je veranderde situatie en hoe kun je daar mee omgaan? Samen willen we daar over in gesprek gaan, we denken 3 tot 4 x bij elkaar te komen. De tijd en data spreken we af in overleg met degene die zich aanmelden, de bijeenkomsten zijn in “De Fontein”. Wilt u zich opgeven of aarzelt u of dit iets voor u is, neem dan gerust vrijblijvend contact op met kerkelijkwerker Joke van Beveren tel: 0592-788603 of predikant ds. Marga Baas 050-5798508

Bijbel op donderdag

Donderdag 9 februari komen we o.l.v. ds. Marga Baas weer bijeen. We gaan aan de slag met een of meer teksten van Maarten Luther. Tijd: 14.30 – 16.30 uur in De Fontein.

Film in de Fontein op Valentijnsdag!

Op dinsdag 14 februari wordt in De Fontein een filmmiddag gehouden, waar ieder van harte welkom is. We bekijken de Zweedse film ‘As it is in heaven’ (2004), geregisseerd door Kay Pollak. Een beroemd dirigent keert na een hartaanval terug naar het dorp waar hij is opgegroeid om daar een rustig en onopgemerkt leven te leiden. Hij wordt gevraagd het dorpskoor te dirigeren. Zijn komst en ongebruikelijke muzikale aanpak brengt bij koorleden en overige bewoners heel wat te weeg…
De film duurt 130 minuten. De kerkdeuren staan open vanaf 14.00 uur. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor koffie en thee.

Terugblik op de weidse wandeling

Met een groep van 19 deelnemers hebben we op zaterdag 21 januari een weidse wandeling gemaakt vanuit Zoutkamp. De route voerde door Vierhuizen, waar we door een vrijwilliger over de geschiedenis van de kerk werden geïnformeerd en vervolgens een kleine viering hielden. Eind 2006 heeft het kerkje in de eerste editie van het televisieprogramma ‘De Restauratie’ de hoofdprijs van 1 miljoen euro gewonnen. Met dit bedrag is het in 2007 volledig gerestaureerd. De volgende halte was het theemuseum van Houwerzijl. Toen we om 15.00 uur huiswaarts keerden begon de zon te schijnen.
Onze volgende wandeling is op zaterdag 1 april – noteer de datum alvast in de agenda. De route is nog niet bekend. Info en aanmelding via marga.baas@home.nl

Cantatedienst zondag 5 februari

Hierbij wil ik ieder attenderen op de bijzondere cantatedienst die op 5 februari in de Nieuwe Kerk wordt gehouden. Dit keer wordt de Hohe Messe van J.S. Bach in zijn geheel uitgevoerd, door solisten, Cantate Consort en barokorkest o.l.v. Jelte Hulzebos. De uitvoering zal ongeveer 1 uur en 3 kwartier in beslag nemen. Aanvang: 17.00 uur. Zie ook de Agenda van dit blad.

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 4 vóór 19 februari inleveren. E-mailadres zie colofon.

Agenda

13 februari Moderamen in De Fontein, aanvang: 19.30 uur.
15 februari Vrouwengespreksgroep Christofoor. Onderwerp: “Engelen,” uit ‘In Gesprek’2 door Bouwina Knol. Locatie: Diamantflat, aanvang: 19.30 uur.

Foto 1:Twee vertrekkende ambtsdragers, Ina Stellingwerff als ouderling/praeses en Ruurd van der Meer, diaken nemen afscheid.
Foto 2: Gelukkig nemen twee mensen het stokje over, Dikkie van Dommelen als ouderling/praeses en Lamke Dijkstra, ouderling.
Foto 3: In het kerkje van Vierhuizen.