Wijknieuws-02: 21 jan – 4 feb 2017

Bij de vieringen

Zondag 22 januari is er een gezamenlijke dienst met de gemeenteleden van De Bron en van de Nieuwe Kerk in de Nieuwe Kerk. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman. Aanvang van de dienst: 9.30 uur. Het verhaal over de schepping van de mens (Genesis 2, 4 – 7) staat centraal. De kinderdienst van de Nieuwe Kerk kiest voor elke maandelijkse dienst, die we samen vieren, een van de tien mooiste Bijbelverhalen van Groningen. Het verhaal van de schepping is daar een van. Het evangelie van deze zondag is Johannes 1, 14 – 18. De Tsjechische filosoof en theoloog, Tomas Halik, leest met ons mee. Hij is de auteur van o.a. het boek ‘Geduld met God’ (over twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven). ‘Op veel punten ben ik het met atheïsten eens, vaak op bijna ieder punt – behalve in hun geloof dat God niet bestaat,’ schrijft hij. Het koororgel wordt bespeeld door Jelte Hulzebos. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman.
Zondag 29 januari gaat ds. Feike Volbeda in De Fontein voor.

Bevestiging en afscheid van ambtsdragers

De wijkkerkenraad is verheugd dat Dikkie van Dommelen (Roege Pad 1) bereid gevonden is om ouderling met bijzondere opdracht te worden. Zij zal Ina Stellingwerff opvolgen als voorzitter van de wijkkerkenraad. Eventuele bezwaren tegen haar bevestiging kunnen tot 1 februari  worden ingediend bij Jaap Medema, scriba van de wijkkerkenraad. De bevestiging zal plaatsvinden in de dienst op zondag 5 februari. In diezelfde dienst zullen Ina Stellingwerff en Ruurd van der Meer hun ambt van resp. ouderling en diaken neerleggen.

Hartelijk dank!

De dames Hekert en Reinders (Venuslaan 3-31) willen hun hartelijke dank uitspreken voor het mooie boeket bloemen dat zij onlangs van de kerk mochten ontvangen.

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan onze ouderling Pastoraat, Hessel Boersma. Hij zorgt er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. Telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com

Nieuwe ontwikkelingen

Sinds de bezinningsdag van de wijkkerkenraad op 19 november jl. is een aantal nieuwe ontwikkelingen in gang gezet , samenhangend met de betekenis van onze gemeente en van het gebouw van De Fontein in relatie met de buurt. Zo zal er binnenkort een gesprek plaatsvinden met WIJ Selwerd over mogelijke samenwerking rond levensvragen van buurtbewoners. Ook is er overleg met andere partners over gezamenlijk gebruik en aanpassing van het gebouw. Daarnaast wordt nagedacht over openstelling van De Fontein op andere momenten dan alleen Open kerk op de woensdagmorgen en de Buurtsoep. Om te beginnen willen we elke tweede dinsdagmiddag van de maand iets organiseren dat interessant is voor gemeenteleden en bewoners in de wijk. De start is op 14 februari, Valentijnsdag. Vanaf 14.00 is De Fontein open en wordt een film vertoond. In het volgende nummer van KiS leest u er meer over.

Actie Kerkbalans

Van 21 januari tot en met 5 februari vindt de actie Kerkbalans plaats, een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.
Voor de campagne van 2017 is het thema Mijn kerk verbindt. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

BUURTSOEP

Iedere eerste woensdag van de maand wordt in De Fontein soep en stokbrood geserveerd.
Van 12.15 uur tot 13.45 uur zijn bewoners uit de wijk Selwerd, maar ook bewoners uit de omliggende wijken, van harte welkom voor een hapje en een praatje.
Doel van dit project is mensen uit hun isolement te halen.
Samen met Humanitas ,Wij Groningen en De Fonteingemeente wordt op deze manier aan de wijkbewoners gelegenheid gegeven om met elkaar in contact te komen.

Bijbel op donderdag

Donderdag 26 januari komen we o.l.v. ds. Marga Baas weer bijeen. We buigen ons over hoofdstuk 3 van het Mattheusevangelie. Tijd: 14.30 – 16.30 uur in De Fontein.

Rondom 30

Op 2 februari om 20.00 uur komt deze gespreksgroep voor dertigers uit de noordelijke wijken van de stad weer samen, bij een van de deelnemers thuis. Heb je belangstelling? Neem dan voor verdere informatie contact op met Coos Engelsma (j.engelsma.1@gmail.com).

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 3 vóór 5 februari inleveren. E-mailadres zie colofon.

Agenda

23 januari Kerkenraad in De Fontein, aanvang: 20.00 uur.

Foto 1: Door de winterse omstandigheden waren er minder mensen aanwezig bij de viering van het Heilig avondmaal.
Foto 2: In de Vensterschool wordt door de dames een overheerlijke (kip)buurtsoep klaargemaakt.
Foto 3: Buurtsoep.