Wijknieuws 01: 13 – 27 januari 2018

Bij de vieringen

Zondag 14 januari hebben we een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel in de Nieuwe Kerk. Bij uitzondering is deze dienst op de tweede zondag van de maand, omdat we in andere verbanden op 21 januari de week van gebed voor de eenheid vieren. Voorganger is: ds. Tiemo Meijlink.
Zondag 21 januari is de zondag aan het begin van de week van gebed voor de eenheid. Het thema luidt: Recht door zee. Het is ontleend aan de lezing uit Exodus 15 die in deze viering zal klinken, het lied van Mozes en Mirjam. Daarnaast klinkt een fragment uit de Romeinen-brief (Romeinen 8, 14-17) en lezen we uit Matt heus 8 over de genezing van het dochtertje van Jaïrus. Het materiaal is aangedragen door christenen uit het Caribische gebied. Wat betekent het om niet langer slaaf te zijn, maar in vrijheid te leven? Voorgangers zijn ds Marga Baas en pastor Frans de Smit. Medewerking wordt verleend door de cantorij o.l.v. José van Dijken. Het orgel wordt bespeeld door Carel van Aurich.
Zondag 28 januari is er een speciale dienst voor groot en klein met als thema: Wie ben ik? De viering is voorbereid met de werkgroep kindernevendienst. Voorganger is ds. Marga Baas.

Gemeenteberaad

Op zondag 11 februari 2018 wordt in aansluiting aan de kerkdienst een gemeenteberaad gehouden. Het moderamen wil u graag informeren over de voortgang van de samenwerking in Groningen Noord, de stand van zaken rond het kerkgebouw en het tweejarenplan dat in de wijkkerkenraad van januari is besproken over de ontwikkeling van De Fontein in de richting van een meer diaconale buurtkerk.

Diensten in Platina

Een verheugend bericht! Lange tijd leek het alsof de diensten die in appartementencomplex Platina werden gehouden definitief zouden stoppen, omdat Zorgorganisatie ZINN de huurovereenkomst met woningstichting Patrimonium een jaar geleden heeft opgezegd. Maar door de inzet van bewoners, kerkvrijwilligers, Annie Borgerink en de woningstichting Patrimonium zullen er in 2018 toch huisdiensten plaatsvinden. Niet langer op iedere zondag, maar op de eerste en de derde zondag van de maand, om 17.00 uur . Voor mensen ( m.n. in Vinkhuizen) die niet in de gelegenheid zijn om aan de gezamenlijke kerkdiensten in de NK deel te nemen is dit misschien een goed alternatief op de derde zondag van de maand.

Lieve mensen rond De Fontein

Douwe-Anne en ik ontvingen rond Kerst en Nieuwjaar van velen welgemeende, lieve wensen.
Vele daarvan gingen vergezeld met persoonlijke wensen voor de gezondheid van Douwe-Anne. Het doet ons echt goed om te weten dat er zo met ons wordt meegeleefd in deze lastige periode. Heel veel dank daarvoor namens ons beiden!
Ds. Ynte de Groot.

P.S. De bestralingen zijn inmiddels achter de rug.
Herstel daarvan zal nog een paar maanden duren.
Over een week of zes horen we wat de behandeling heeft opgeleverd.

Hartelijk dank!

Op zondag 24 december mocht ik vanuit De Fontein een mooie bos bloemen ontvangen. Ook de ontmoeting met de bezorgster van de bloemen was heel plezierig. Hartelijk dank!
Mw. A. Schouwenaar-Goren

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan onze ouderling Pastoraat, Hessel Boersma. Hij zorgt er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. Telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com. U kunt natuurlijk contact opnemen met de wijkpredikant, ds. Marga Baas, of met kerkelijk werker mw. Joke van Beveren.
Mw. Gé de Vlieger-Boer, die in De Dilgt verbleef om te herstellen van een heupoperatie, zal met ingang van 12 december a.s. een appartement betrekken in De Brink. Haar nieuwe adres is: Helper Brink 56 – 309, 9722 EK Groningen.
De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Kunst in De Fontein met Douwe-Anne Walsma

Van 20 december 2017 tot 7 februari 2018 hangen er in De Fontein schilderijen van Douwe-Anne Walsma. Hij schilderde sinds 1996 en had les van Annemiek Vos. Jo van Dijk gaf in de beginjaren adviezen en zorgde voor een eerste tentoonstelling van zijn werk.
Helaas maakten problemen met de handen het schilderen steeds lastiger, zodat het atelier dit najaar werd gesloten.
Douwe-Anne schildert met acrylverf op linnen, doeken van meestal het formaat van een meter bij een meter. Het werk is veelal abstract, waarbij het hem gaat om bepaalde emoties weer te geven.
De schilderijen die nu in De Fontein hangen komen uit verschillende jaren en zijn nog niet eerder in De Fontein te zien geweest. De werken hebben geen titel. Het gaat puur om de kleuren en vormen van de compositie.

Autodienst zoekt rijders

De autodienst zoekt m.i.v. het nieuwe jaar rijders. Om de dezelfde service aan de minder mobiele medekerkgangers te blijven leveren en om de huidige groep rijders niet teveel te belasten, kunt u zich melden bij Bram van Huis (050-5773562).
Voor vragen en informatie kunt u bij hem terecht. Alvast bedankt.

Gespreksgroep 40 plus

Op zondag 21 januari van 20.00-21.30 uur uur vindt de eerste bijeenkomst van deze groep plaats ten huize van Marga Baas. De bijeenkomst is een initiatief dat is voortgekomen uit de brief die in het najaar is uitgegaan naar alle mensen in de wijkgemeente tussen de 40 en 60 jaar. Op dinsdag 10 oktober is in kleine kring besloten ca. drie keer per jaar op de zondagavond bij elkaar te komen om met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die ons raken.
Deze keer praten we over geloofsopvoeding; hoe kan ik met puberende kinderen het geloof delen, temeer als ik zelf heen en weer zwabber tussen geloof en ongeloof?

Thomas Halik “Ik wil dat jij bent”

In zijn nieuwste boek “Ik wil dat jij bent” denkt Tomáš Halík na over de betekenis van geloof en liefde in de context van onze West-Europese samenleving. Evenals in zijn voorgaande publicaties probeert Halík bruggen te slaan tussen geloof en ongeloof. We lezen met elkaar enkele hoofdstukken. De eerste bijeenkomst is op 16 januari, van 20.00 – 22.00 uur in De Fontein. De overige twee keren zijn op 30 januari en 13 februari. Opgave per mail voor 14 januari bij Marga Baas.

In de sporen van Emo, Liudger en Bernlef

Op zaterdag 20 januari staat opnieuw een wandeling gepland in de provincie Groningen. We maken een tocht van ca. 15 km. Vertrek- en eindpunt is het station van Stedum. We komen door Westeremden, waar abt Emo schoolmeester was. Voor opgave en informatie kunt u terecht bij Marga Baas.

Twintig Psalmen vrij – in de Martinikerk

Het nieuwe jaar begint goed! Op zondag 28 januari komt Huub Oosterhuis naar Groningen, samen met musicus Antoine Oomen en het koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek.
De liedmiddag vindt plaats in de Martinikerk en begint om 16.00 uur. Koor en aanwezigen zingen afwisselend en samen twintig psalmen die door Oosterhuis en Oomen zijn bewerkt. De dichter zelf zal enkele van zijn teksten toelichten. Deze middag is de afsluiting van de serievieringen Het Nieuwe Lied. De commissie Schoonheid met een ziel nodigt u van harte uit. De toegang is vrij. Er is aan het einde een collecte ter bestrijding van de onkosten.
Met ingang van februari zullen op de vierde zondag van de maand experimentele jazz-vespers gehouden worden. De voorganger, ds. Tiemo Meijlink bereidt deze vespers voor in nauwe samenwerking met een wisselende groep internationale studenten van het Prins Claus Conservatorium.

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 2 vóór 21 januari 2018 inleveren. E-mailadres: zie colofon.

Agenda

17 januari Vrouwengespreksgroep Christofoor. Onderwerp: “De verloren zoon,“ uit ‘In Gesprek’6 door Bouwina Knol. Locatie: Diamantflat, aanvang: 19.30 uur.
22 januari Kerkenraad in De Fontein, aanvang: 19.30 uur.

Foto 1: Aandacht voor het project: “Een boek vol verwachting. Foto’s Bert Kamstra.
Foto 2:De kinderen hebben enthousiast met hun (muziek)instrumenten meegedaan met: ‘Midden in de winternacht’ en krijgen een verdiend applaus van de gemeente.
Foto 3: Het Goede Herder Kerkkoor verleende haar medewerking aan de dienst.